Обучение

Редовната и самостоятелна форма на обучение на докторанти е с продължителност три години, а задочната е с продължителност четири години.

Обучението на докторантите включва: 

 • научноизследователска дейност;
 • участие в специализирани курсове и семинари;
 • преподавателска дейност, участие в работата на съответния програмен съвет;
 • експертна дейност – изготвяне на становища по проекти;
 • участие в научни форуми в страната и чужбина;
 • полагане на изпити за докторски минимум;
 • защита на докторска дисертация.

Обучението на докторантите се осъществява по индивидуален учебен план. Индивидуалният учебен план се състои от общ учебен план за целия период на обучение, който определя етапите на подготовката и работен план по години, определящ конкретните дейности в рамките на всеки едногодишен период за срока на докторантурата. Индивидуалният учебен план съдържа: темата на дисертационния труд; сроковете за полагане на изпитите от кандидатския минимум; посещението на определен цикъл лекции и семинари; участието в курсове; формите на научни изяви – експертна дейност, научни публикации, участие в научни форуми; формите на преподавателска дейност; етапите и сроковете на подготовка на дисертационния труд.

 

До защита на дисертационния труд се допуска докторант, който е изпълнил следните изисквания:

 • подготвил е дисертационен труд;
 • успешно е положил изпитите, определени в индивидуалния учебен план;
 • изпълнил е предвидените в плана за обучение дейности;
 • отчислен е с право на защита.

Правилата за обучение на докторанти са регламентирани в Правилника за развитието на академичния състав в БСУ  


За контакти 
Нели Проданова
Ръководител „ТРЗ и кадрово развитие”
+359 56 900 486
БСУ, стая 206
prodanova@bfu.bg