Приключили процедури

 

 

 


Рецензии и становища от конкурса за академична длъжност "Професор", професионално направление „Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика в началните класове)", 1.3 обявен в ДВ, бр. 1/ 3 януари 2017 г.

 

Дата на публикуване в сайта: 12.05.2017 г.

 

за академични длъжности в БСУ, обявени на основание на чл.3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за длъжност "Професор", научна специалност „Икономика (бизнес проекти и инвестиции в предприемачеството и иновациите)“, шифър 3.8, обявен в ДВ, бр. 65/23.07.2013 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за длъжност  "доцент", научна специалност „Право (административно право)“, шифър 3.6, обявен в ДВ, бр. 65/23.07.2013 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за длъжност "професор", научна специалност „Граждански процес“, шифър 05.05.09, обявен в ДВ, бр. 80/19.10.2012 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за длъжност "доцент", научна специалност „Икономика (инвестиции в човешки капитал и икономически растеж)“, шифър 3.8., обявен в ДВ, бр. 53/13.07.2012 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за длъжност "професор", научна специалност „Информатика и компютърни науки“, шифър 4.6., обявен в ДВ, бр. 91/18 ноември 2011 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за длъжност "професор", научна специалност „Комуникационна и компютърна техника“, шифър 5.3., обявен в ДВ, бр. 91/18 ноември 2011 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за длъжност "професор", научна специалност „Маркетинг (Маркетинг в туризма)“, шифър 05.02.26, обявен в ДВ, бр. 58/29.07.2011 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за длъжност "професор", научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“, шифър 05.02.07, обявен в ДВ, бр. 58/29.07.2011 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за длъжност "доцент", научна специалност „Електротехника“, шифър 02.04.00, обявен в ДВ, бр. 58/29.07.2011 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за длъжност "доцент", научна специалност „Криминология“, шифър 05.05.20, обявен в ДВ, бр. 58/29.07.2011 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за длъжност "доцент", научна специалност „Информатика“, шифър 01.01.12, обявен в ДВ, бр. 29/16.04.2010 г.

Публична лекция