Mihai-Razvan Ungureanu – Minister of Foreign Affairs of the Republic of Romania

Превод: С адмирации за всички ваши усилия, насочени към по-добро академично обучение на младата генерация.

Д-р Михай-Разван Унгуреану - Министър на външните работи на Република Румъния