Проекти за учебната 2014 г.

 • Демокрация и гражданско участие в дигиталната ера – насърчаване на е-демокрацията в България чрез най-добър опит от Исландия; Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство; Период на проекта: 2013-2015 г.
 • Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в Бургаския свободен университет; ОП “Развитие на човешките ресурси”, процедура "Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда"; Период на проекта: 2013-2014 г.
 • Създаване на система за кариерно израстване на преподавателите в БСУ и на система за повишаване и надграждане на квалификацията им; ОП “Развитие на човешките ресурси”, процедура "Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища"; Период на проекта: 2013-2014 г.
 • Еразъм Интензивна програма - Стратегически бизнес решения в рискова и бързо променяща се среда; Програма: «Учене през целия живот», секторна програма «Еразъм», Интензивни програми; Период на проекта: 2013-2014 г.
 • Еразъм Интензивна програма - Европейски аспекти и национални практики на PR 2.0; Програма: «Учене през целия живот», секторна програма «Еразъм», Интензивни програми; Период на проекта: 2013-2014 г.
 • Интензивен Езиков Курс Еразъм за чуждестранни студенти; Програма: «Учене през целия живот», секторна програма «Еразъм»; Период на проекта: 2013-2014 г.
 • Проект „Квалификация на педагогическите специалисти“ на тема „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците»; Програма: ОП „Развитие на човешките ресурси”; Период на проекта: 2013-2014 г.
 • Проект „Квалификация на педагогическите специалисти“ на тема „Обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности»; Програма: ОП „Развитие на човешките ресурси”; Период на проекта: 2013-2014 г.
 • Проект «Повишаване на професионалната квалификация и ключовите знания и умения на заетите лица»; Програма: ОП “Развитие на човешките ресурси”, схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3“; Период на проекта: 2013-2014 г.
 • Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за учене през целия живот; Програма: ОП “Развитие на човешките ресурси”, процедура "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование"; Период на проекта: 2012-2014 г.
 • Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията в Югоизточния планов регион; Програма: ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, процедура "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"; Период на проекта: 2012-2014 г.
 • «Уни-Съвършенство» - усъвършенстване на системите за управление и на процесите за вземане на решения в Бургаския свободен университет; Програма: ОП “Развитие на човешките ресурси”, процедура "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища"; Период на проекта: 2012-2014 г.