Научноизследователски проекти

Участник Тема Вид Партньор Година Ръководител Екип
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Inteligent ATS Open source NASA project Nasa space apps challange 2014 Пл. Ангелов Веселин Неделчев студент КСТ 3к РО Димитър Павлов студент КЕВЕИ маг ЗО http://inteligentats.wordpress.com/
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов using-eme-144mhz-radio-with-smtp-network-protocol-for-secure-communications-between-space-objects Open source NASA project Nasa space apps challange 2014 Пл. Ангелов Димитър Павлов студент КЕВЕИ Маг. ЗО Веселин Неделчев студент КСТ 3к РО https://2014.spaceappschallenge.org/project/using-eme-144mhz-radio-with-smtp-network-protocol-for-secure-communications-between-space-objects/
гл.ас. Павлина Петкова Димитрова Проект BG051PO001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование"     2014 доц. д-р Алексиева  
гл.ас. Павлина Петкова Димитрова Проект BG051PO001-3.07-0003 "Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда"     2014 доц.д-р Динева  
доц. Мария Стоянова Алексиева Проект "Възпитатели и родители заедно в детската ясла"   Институт “Отворено общество”, Лондон 2013 доц. д-р Е. Бузов  
доц. Мария Стоянова Алексиева „Етнопсихолингвистични социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България” (ІІ етап)   Фонд "Научни изследвани" 2013 проф. дпн Г. Христозива  
доц. Мария Стоянова Алексиева „Създаване на система за кариерно израстване на преподавателите в БСУ и на система за повишаване и надграждане на квалификацията им”   ОП РЧР 2013 проф. дпн Г. Христозова  
доц. Мария Стоянова Алексиева Да мислим нашите деца! (Иновативен модел за електронно обучение на учители, подобряване на учебната среда, достъпа до образование и включване на семейството ) външен Европейски социален фонд Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2013 доц. д-р Емил Бузов Учители, администратори, управленски екипи на училища от 9 области на страната
доц. Мария Стоянова Алексиева Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти", проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“   Европейски социален фонд Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2013   Педагогически специалисти, работещи в средищни училища от цялата страна
доц. Мария Стоянова Алексиева №: BG051PO001-4.1.05-0234 ИнтерФейс външен Европейски социален фонд Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2013 Николай Цолов Педагогически екипи от детски градини
доц. Йонка Стефанова Балтаджиева "Всички в час", научно-изследователски, БСУ БСУ 2013 доц. д-р Т. Коцева  
доц. Йонка Стефанова Балтаджиева Разработване на учебна дисциплина "Лидерски поведенчески стратегии"в магистърска програма за ДО "Стратегически комуникации и соц. психология" ОПРЧР "УЦДО към БСУ, Учене през целия живот"   2013 доц. д-р М. Алексиева  
доц. Йонка Стефанова Балтаджиева Участие в разработване на проект за интеграция на имигранти     2013 доц. д-р Е. Динева  
доц. Йонка Стефанова Балтаджиева Обучение на учители от ОУ за работа с деца със СОП, обучител в 4 обучения, юли и октомври 2013 г. ОПРЧР, МОН МОН 2013    
доц. Йонка Стефанова Балтаджиева Психодиагностика, Оценка на психическия статус на деца със СОП, научно ръководство на ДПр., участие в ДИК Проект по ОПРЧР "Всички заедно" СПИ с. Драгоданово 2013 Павлина Иванова  
доц. Йонка Стефанова Балтаджиева Социално-педагогическа психология, Уьркшоп, разработване на учебни програми ОПРЧР, "Създаване на система за кариерно израстване на преподавателите в БСУ" БСУ 2013 проф. дпн Г. Христозова  
проф. Милен Иванов Балтов Студентски практики Квалификация МОН и БСУ 2013 доц. д-р Милен Балтов Студенти на БСУ, работодатели, преподаватели, администрация
проф. Милен Иванов Балтов "Уни-Съвършенство" - усъвършенстване на системите за управление и на процесите за вземане на решения в Бургаския свободен университет ОП "Развитие на човешките ресурси" на ЕС БСУ 2013 доц. д-р Милен Балтов Екип на БСУ
проф. Милен Иванов Балтов Създаване на висококвалифицирани специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда: от дизайн до иновации Модул 4 "Иновации" Института по обща и неорганична химия към БАН) 2013   финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси" на ЕС
проф. Милен Иванов Балтов Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за учене през целия живот ОП "Развитие на човешките ресурси" на ЕС БСУ 2013 доц. д-р Мария Алексиева Екип на БСУ
проф. Симеон Стефанов Божанов Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете проект на друга организация главна прокуратура 2013 зам. главен прокурор Камен Михов  
гл.ас. Генчо Василев Вълчев Квалифиакция на педагогически специалисти за работа с деца със СОП Обучителен МОМН 2013 Г.Христозова БСУ,ШУ, ТУ, СУ, ЮЗУ
гл.ас. Генчо Василев Вълчев Проект по ОПРЧР "Всички заедно", автор на обучителни модули Обучителен МОМН, СПИ-с.Драгоданово 2013 Павлина Иванова Преподаватели от БСУ, РУ от СПИ и РЦ-Сливен
гл.ас. Генчо Василев Вълчев Квалификация на педагогияески специалисти за работа с ученици от етнокултурни малцинства Обучителен МОМН, ПГ-Лом 2013 В.Захариева ПГ-Лом, Фондация"Рома",СЕГА
гл.ас. Генчо Василев Вълчев „Ръка за ръка с поглед към света” - обучение на педагогияески специалисти за работа с уяеници билингви и СОП Обучителен МОМН 2013 Нели Петрова Община Аксаково, ЦИО"Протекта" и др.
гл.ас. Зорница Костова Ганева Проект "Студентски практики" BG051PO001-3.3.07-0002 по ОП "РЧР"   МОН 2013   Академичен наставник
гл.ас. Зорница Костова Ганева "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование" Проект "Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО)" № BG051PO001-4.3.04-003 по ОП "РЧР" БСУ 2013 доц. Мария Алексиева  
гл.ас. Зорница Костова Ганева "Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности" Проект "Всички заедно" №BG051PO001-4.1.04-0076 по ОП "РЧР"   2013   ОБУЧИТЕЛ
гл.ас. Зорница Костова Ганева "Обучение на педагогически специалисти от детски градини и основни училища за работа с деца със специални образователни потребности" Проект "Квалификация на педагогическите специалисти" № BG051PO001-3.1.03-0001   2013   ОБУЧИТЕЛ
гл.ас. Павлина Петкова Димитрова Студентски практики финансиран по ОП Човешки ресурси, съфинансиран от ЕСФ МОН 2013    
гл.ас. Павлина Петкова Димитрова Методика за изследване,измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите,граждани на трети държави и възприемането им от българското общество финансиран по схема BG EIF 2011/01   2013 доц. д-р Галина Куртева проф.д-р Николай Колев, доц.д-р Галина Куртева, гл.ас. д-р Атанас Луизов, гл.ас. Деян Лазаров, гл.ас.д-р Вяра Славянска
доц. Евелина Димитрова Динева Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в Бургаския свободен университет проект ОП "Развитие на човешките ресурси" 2013 доц. Евелина Динева проф. Димитър Юдов проф. Силви Чернев проф. Лина Анастасова гл.ас.д-р Юлия Йоргова Дарина Димитрова Женя Арабаджиева
доц. Евелина Димитрова Динева Създаване на система за кариерно израстване на преподавателите в БСУ и на система за повишаване и награждаване на квалификацията им проект ОП "Развитие на човешките ресурси" 2013 проф. дпн Галя Христозова  
доц. Радостин Симеонов Долчинков СТАТИЧНО И ДИНАМИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВЯТЪРНИ ТУРБИНИ С ВЕРТИКАЛНА ОС Вътрешноуниверситетски БСУ 2013    
доц. Николина Белчева Драгнева Студентски практики външен МОН 2013 д-р Йоргова  
доц. Николина Белчева Драгнева Развитие на електрони форми за дистанционно обучение в системата на висшето образование външен МОН 2013 доц.д-р М.Алексиева  
доц. Веселина Господинова Жечева Създаване на система за кариерно израстване на преподавателите в БСУ и на система за повишаване и награждаване на квалификацията им ОП РЧР МОН 2013 проф.Г.Христозова  
доц. Веселина Господинова Жечева Приложение на техники от клъстърния анализ в системи за отчитане на нарушения вътрешноуниверситетски БСУ 2013 доц.Е.Николова  
доц. Веселина Господинова Жечева Студентски практики ОП РЧР МОН 2013 доц.М.Балтов  
доц. Веселина Господинова Жечева Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за улесняване на ученето през целия живот ОП РЧР МОН 2013 доц.М.Алексиева  
доц. Веселина Господинова Жечева "Уни-Съвършенство" - усъвършенстване на системите за управление и на процесите за вземане на решения в Бургаския свободен университет ОП РЧР МОН 2013 доц.М.Балтов  
гл.ас. Радостина Стоилова Иванова Проект „Бизнес и иновации без граници“   БсТПП 2013 БсТПП  
гл.ас. Радостина Стоилова Иванова Проект Европейски информационен център “Европа директно“   БсТПП 2013 БсТПП  
гл.ас. Радостина Стоилова Иванова Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителни отношение и и превантивни действия за ограничаването й“   БсТПП 2013 БсТПП  
гл.ас. Юлия Трифонова Йоргова "Ново начало - от образование към заетост" по сх. BG 051PO001-1.1.06 ОП "РЧР" на "Европейски социален фонд" Агенция по заетостта 2013   Ю.Йоргова - Координатор за БСУ и наставник на стажант, гл.ас. д-р Д.Минчев и др.
гл.ас. Юлия Трифонова Йоргова Проект BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики", ОП "РЧР" МОН 2013 доц.д-р М.Балтов Ю.Йоргова - функционален експерт, Д.Димитрова и др.
гл.ас. Юлия Трифонова Йоргова Проект № BG051PO001-3.1.07 -0003 "Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в БСУ" по схема № BG051PO001-3.1.07 на ОП "РЧР" на "Европейски социален фонд 2007 - 2013"   2013 доц.д-р Евелина Динева Ю.Йоргова - координатор, проф д-р Анастасова, проф.д-р Юдов, проф. д-р Чернев и др.
гл.ас. Юлия Трифонова Йоргова Схема: BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” ОП "РЧР"   2013 доц.д-р М.Алексиева  
проф. Николай Стоянов Колев Методика за изследване на разминаванията между очакванията на емигрантите, граждани на трети страни и възприемането ми от българското общество. Европейски Европейски интеграционен фонд 2013 доц. д-р Г. Куртева проф. д-р Н. Колев, доц. д-р Г. Куртева, гл. ас. д-р А. Луйзов, гл. ас. д-р В. Славянска, гл. ас. Д. Лазаров, гл. ас. П. Димитрова, 10 студента-анкетьори.
доц. Татяна - Коцева Обучение на учители от ОУ за работа с деца със СОП, обучител в 3 групи ОПРЧР, МОН   2013    
доц. Татяна - Коцева Разработване на учебна дисциплина "Социален контекст на публичните комуникации" в Магистърска програма за ДО "Стратегически комуникации и социална психология" ОПРЧР "УЦДО към БСУ Учене през целия живот"   2013 доц. М. Алексиева  
доц. Татяна - Коцева Всички в час НИД БСУ 2013 доц. Т. Коцева доц. Й. Балтаджиева, гл.ас. К. Минева
доц. Галина Георгиева Куртева Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата за висшето образование BG051РО001-4.3.04 ОП "Развитие на човешките ресурси" 2013 доц. д-р Мария Алексиева  
доц. Галина Георгиева Куртева "Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите, и възприемането им от българското общество" Международен проект, BG EIF 2011/01-04.04 EIF 2013 доц. д-р Галина Куртева проф. д-р Н. Колев, гл.ас. д-р А. Луизов, гл.ас. д-р Славянска, гл.ас. Лазаров, гл.ас. Димитрова
гл.ас. Деян Желев Лазаров Схема: BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” Научно изследователски МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 2013 доц. д-р М. Алексиева екип БСУ
гл.ас. Деян Желев Лазаров BG EIF 2011/01-04.04-06 Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите, граждани на трети държави (ГТД) и възприемането и от българското общество Научно изследователски ЕИФ 2013 Доц. д-р Г. Куртева екип от ЦИУН при БСИ
гл.ас. Деян Желев Лазаров BG051PO001-1.2.01 - „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност “ - Компонент 1 Практико приложен ЕС, ЕСФ, ОП "Разитие на човешките ресурси" 2007-2013 2013 Стамо Йовчев, Бизнес инкубатор -Сливен Бизнес инкубатор -Сливен, БТ Бургас, БТ Поморие
доц. Силвия Александрова Лецковска ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНА СИСТЕМА НА БАЗА LCD ДИСПЛЕИ Вътрешен НИП- БСУ БСУ 2013 доц. д-р С. Лецковска доц. К. Сейменлийски, д-р Димитър Минчев, инж. Теодор Алексов, инж. Марко Иванов, доц. д-р Диана Попова , доц. д-р Стоянка Моллова
доц. Силвия Александрова Лецковска Аварийно алтернативно енергоефективно осветление на база горивна клетка Вътрешен НИП-БСУ БСУ 2013 доц. д-р К. Сейменлийски доц. д-р С. Лецковска, д-р Г. Николова, доц. Р. Долчинков, инж. Г. Тонев, доц. Ст. Моллова
гл.ас. Атанас Денев Луизов Преподавателска мобилност по програма "Еразъм" - Universitat de Barcelona Преподавателска мобилност с цел преподаване БСУ, програма "Еразъм" 2013    
гл.ас. Атанас Денев Луизов Проект BG EIF 2011/01-04.04 Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите, (ГТД) и възприемането им от българското общество   Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни 2013 доц. д-р Г. Куртева проф.д-р Н. Колев, гл.ас. Д. Лазаров, гл.ас. д-р В. Славянска, гл.ас. П. Димитрова, Р. Камалиев
гл.ас. Атанас Денев Луизов Изследване на нагласите и мнението на бургаските граждани относно Фестивала "Включи града" - 2013 проект на Общ.Бургас по ОП "Регионално развитие" Община Бургас 2013 проф. д-р Лина Анастасова проф. д-р Лина Анастасова, студенти от спец. "Маркетинг" - ЦИУН
гл.ас. Атанас Денев Луизов Е-обучение на специалисти в областта на рехабилитацията и спа услугите /e-TRAWELSPA/ Програма "Учене през целия живот" ЕАСЕА 2013 Luminita Georgesku Университет в Питещ, Румъния; Университет Крайова, Румъния; FBI Австрия; Технически университет на Крит, Гърция; ИЛ 59 ООД
проф. Калина Грозева Лукова Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование външен ЕСФ 2013 доц. д-р Мария Алексиева  
доц. Светла Маргаритова Маргаритова “GENDER VIOLENCE: PROTOCOLS FOR THE PROTECTION OF VICTIMS AND EFFECTIVENESS OF PROTECTION ORDERS” (project proposal JUST/2011-2012/DAP/AG/3531). международен Европейска комисия 2013 Представители на университети в Барселона и Таррагона Испания, България, Полша
гл.ас. Даниела Жекова Марева Енергийно-ефективен електроизточник Научно изследователски проект-вътрешно финансиране БСУ 2013 гл.ас. Даниела Марева проф. д-р Д.Юдов гл.ас. д-р Д.Минчев гл.ас.А.Димитров
гл.ас. Димитър Петров Минчев BG051PO001-4.3.04-003 "Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за учене през целия живот", процедура: BG051PO001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование" Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Министерство на образованието младежта и науката 2013 доц. д-р Мария Алексиева БСУ
гл.ас. Димитър Петров Минчев № 93-00-07/07.01.2013 г., проект "Информационно-справочна система на база LCD дисплеи" НИП БСУ 2013 доц. д-р Ст. Моллова, доц. д-р С. Лецковска БСУ, Екип.
гл.ас. Димитър Петров Минчев BG051РО 001-4.1.05-0036 - ДА МИСЛИМ НАШИТЕ ДЕЦА, процедура: BG 051РО 001-4.1.05 - Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Министерство на образованието младежта и науката 2013 Фондация "Програма Стъпка по стъпка" ІV Основно училище „Хр.Ботев” - Лом, СОУ „Св.св. Кирил и Методий”- Асеновград, ІV ОУ „ Ив. Вазов”- Монтана, VІІІ СОУ „Отец Паисий”- Монтана, ХІ ОУ „Хр. Ботев”- Благоевград, ОУ „Н. Вапцаров”- Асеновград, ОУ “Хр. Ботев” - Бургас, ОУ „Н. Обретенов”- Русе, НУ ”Ив. Вазов” - Враца.
гл.ас. Димитър Петров Минчев BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики", процедура: BG051PO001-3.3.07 "Ученически и студентски практики" Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Министерство на образованието младежта и науката 2013 доц.д-р Милен Балтов, гл.ас.д-р Юлия Йоргова, Дарина Димитрова БСУ
гл.ас. Димитър Петров Минчев BG051PO001-3.1.08-0017 "Уни-Съвършенство - усъвършенстване на системите за управление и на процесите за вземане на решения в Бургаския свободен университет", процедура: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Министерство на образованието младежта и науката 2013 доц. д-р Милен Балтов БСУ
гл.ас. Димитър Петров Минчев BG051PO001-1.1.06 "Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж", проект: "Ново начало - от образование към заетост" Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Агенция по заетостта, Европейски социален фонд 2013 гл.ас. Юлия Трифонова Йоргова БСУ
доц. Пепа Иванова Митева проПроект BG051PO001-3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти" по ОП РЧР Образователен МОН 2013 Изпълнител "Консорциум РААБЕ България-Меркурий 97" д-р Янка Тоцева, Е. Томова, К. Касабова; проф. д-р И. Иванов; проф. д-р В.Гюрова; доц. д-р Н. Витанова; доц. д-р В.Божилова
доц. Пепа Иванова Митева Проект № BG051PO001-3.1.03-0001Квалификация педагогическите специалисти" Образователен МОН 2013 МОН, партньор НИОКСО БСУ, Шумен, СУ и др.
доц. Пепа Иванова Митева Проект "Повишаване на ефективността в дейността на общинските администрации Неделино и Ардино" , Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04 Административен капацитет БМН Инженеринг - СИЕЛА, ДЗЗД 2013 ст.н.с II ст. д-р Маруся Ковачева БМН Инженеринг, София, доц.д-р П. Митева
доц. Пепа Иванова Митева Проект "Подай ръка" Създаване на условия за равен достъп до качествено образование на ромските деца и ученици. Договор БС N-33.10-052/29.06.2012 Образователен МОН 2013 Детелина Димитрова Екип 19-то СОУ, Сф, доц. д-р П. Митева
доц. Пепа Иванова Митева Проект : BG051PO002/12/1.1-04, Подприоритет: 1.1. "Ефективна структура на държавната администрация",дог.№12-11-62 от 02.11.2012 г. администрация, функционален анализ, метод-фокус-групи БМН Инженеринг - СИЕЛА 2013 ст.н.с II ст. д-р Маруся БМН Инженеринг, София, доц. д-р П. Митева
доц. Гергана Начева Начева Стратегическа комуникация и социална психология ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-13 МОН, БСУ 2013 доц. д-р М. Алексиева проф. К. Лукова, доц. М. Лазарова, доц. Е. Динева, доц. Т. Коцева, доц. Й. Балтаджиева, доц. Г. Начева и др.
доц. Мария Иванова Нейчева Интензивна програма "Еразъм"   LLP, EC 2013 доц. М. Нейчева, доц. Е. Николова БСУ, 5 European universities
доц. Мария Иванова Нейчева Преподавателска мобилност образователен LLP, Erasmus 2013 проф. П.Чобанов Колеж по комуникации и бизнес "Будапеща"
доц. Мария Иванова Нейчева Education of the Labor Force and Growth изследователски МОН, ОП РЧР 2013 МОН индивидуален
доц. Мария Иванова Нейчева Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) – възможност за учене през целия живот ОП “Развитие на човешките ресурси 2007-2013” Европейски социален фонд 2013 доц. д-р М. Алексиева  
гл.ас. Гергана Василева Николова BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики"   МОН 2013    
гл.ас. Гергана Василева Николова Схема BG051PO001-4.3.04. "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование"   МОН 2013 доц. д-р Мария Алексиева  
гл.ас. Гергана Василева Николова Аварийно алтернативно енергоефективно осветление на база горивна клетка   БСУ 2013 доц. д-р Камен Сейменлийски доц. д-р Силвия Лецковска доц. д-р Стоянка Моллова доц. д-р Радостин Долчинков инж. Г. Тонев студенти
проф. Даниела Ананиева Орозова Лаборатория по моделиране НИД вътрешноуниверситетски проект БСУ 2013 проф. Даниела Орозова доц. Р.Долчинков, гл.ас. П.Георгиева, акад. И. Попчев, Л.Вълчева и 5 студента
доц. Камен Димитров Сейменлийски Аварийно алтернативно енергоефективно осветление на база горивна клетка     2013 доц. К. Сейменлийски  
доц. Камен Димитров Сейменлийски ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНА СИСТЕМА НА БАЗА LCD ДИСПЛЕИ     2013 доц. С.Лецковска  
гл.ас. Вяра Красимирова Славянска Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите, граждани на трети държави (ГТД) и възприемането им от българското общество   финансиран от Европейски фонд за интеграция на гра 2013 администриран от БСУ, ръководител доц.д-р Галя Куртева  
гл.ас. Вяра Красимирова Славянска "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност"   финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2013 администриран от БЦ Сливен  
гл.ас. Ваня Христова Стаматова Проект " Студентски практики"     2013    
гл.ас. Диана Младенова Съботинова Студентски практики     2013 доц. Балтов  
гл.ас. Диана Младенова Съботинова Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда     2013 доц. д-р Евелина Динева  
гл.ас. Диана Младенова Съботинова Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за учене през целия живот приложен ОП "Развитие на човешките ресурси"; Европейски социален фонд 2013    
гл.ас. Диана Младенова Съботинова Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда     2013    
гл.ас. Диана Младенова Съботинова Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование     2013 доц. д-р М. Алексиева  
проф. Ангел Захариев Тошков Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион Национален   2013 гл. ас. Я Желев проф. д-р Ангел Тошков доц. д-р Евгения Ноколова
проф. Силви Василев Чернев Партньорство между образования и бизнес за ефективна реализация на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в БСУ национален МОНМ 2013 доц. Е. Динева  
доц. Никола Иванов Аврейски Най-успешният министър-председател на България Член на изследоветелския екип Дружество на политолозите в България 2012 акад. проф. дин Георги Марков проф. д-р Георги Янков и др.
доц. Мария Стоянова Алексиева Дистанционно обучение   ОП "РЧР" 2012 доц. д-р Мария Алексиева  
проф. Лина Георгиева Анастасова Разработване на стратегия за бранд България и въвеждане на практика на интегриран и последователен бранд мениджмънт" практико-приложен по линия ОП"Регионално развитие"- Минист. на РР 2012 проф. С.Желев- фирма "ПРАГМАТИКА"- София екип- проф. С.Желев, Ю.Добрев, проф. Лина Анастасова, Ралица Георгиева и др.
проф. Лина Георгиева Анастасова Изследване на нагласите и мнението на бургаските граждани относно Фестивала "Включи града" -част от проекта на Общината "Завръщане в Бургас-минало, настояще и бъдеще"" спечелен конкурс за изследване в рамките на проект по ОП "Регионално развитие" Община Бургас, по линия на проекта 2012 проф. д-р Лина Анастасова д-р Атанас Луизов и 12 студенти
проф. Лина Георгиева Анастасова Магията на древността и красотата на природата от Бург. залив до Странджа ОП "Регионалнмо развитие 3.2." проект на Община Бургас 2012 зам.кмет на Бургас г-жа Ананиева проф. Божидар Димитров, проф. Л.Анастасова, колеги от ТИЦ-Бургас
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Determining the power dissipation in power stage inverters Международен проект по седма рамкова програма 2012-2013г DERri 2012 гл.ас. д-р. Пламен Ангелов С партньорството на международен консорциум - DERri От страна на БСУ проф. Д. Юдов - консултант студент Яни Янев студент Георги Куцаров
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Разработка на модифициран метод за определяне на загубите в крайни ключови транзистори НИД БСУ 2012 гл.ас. д-р. Пламен Ангелов проф. Д. Юдов проф. А. Лазаров студенти
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Обработка на комплексни изображения, получени с ASAR-ENVISAT за превенция и оценка на последствията от природни бедствия НИД БСУ 2012 проф. А. Лазаров доц. Т. Моллова гл.ас. д-р Пл.Ангелов гл.ас. Д. Минчев
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Светодиодно осветление с вятърна и слънчева енергия НИД БСУ 2012 доц. Р. Долчинков доц. К. Сейменлииски гл.ас. д-р Пл. Ангелов инж. Г. Тонев
доц. Йонка Стефанова Балтаджиева когнитивна психология лекции проект "Всички заедно", СПИ с. Драгоданово 2012 Павлина Иванова  
проф. Милен Иванов Балтов Обучение по комуникационни и бизнес компетенции на представителите на Съвета на младите специалисти Обучителен СБН „Лукойл Нефтохим Бургас” 2012    
проф. Милен Иванов Балтов ЕС и оценяването на новите системи, модели, инструменти и политики за териториални конфигурации изследователски Програма COST Европейско сътрудничество в областта на научните и техническите изследвания 2012 проф. Паскуале Комендаторе 50 представителя на 25 държави от ЕС
проф. Милен Иванов Балтов IN-Close "Иновациите: Нови компетенции и възможности за сила, качество и устойчивост" Нощ на учените 2012 от 7 Рамкова програма на ЕС за изследвания и технологично развитие Център по иновации към БАН 2012 Карина Ангелиева 5 университета и БАН
проф. Милен Иванов Балтов Иновативни практики за идентифициране и популяризиране на туристическите ресурси Програма ИПА на ЕС по ТГС България-Турция Областна администрация Бургас 2012 Милена Лакова Област Бургас и Област Кърклалери (Р. Турция), представители на туистическия бизнес от двете страни
преп. Димитър Стоянов Бинев Участие в програма за обучение по английски език на турски студенти Образователни услуги БСУ 2012    
доц. Румен Тодоров Бостанджиев Обучение в съвременни европейски практики на социална работа" Международен проект на БСУ БСУ 2012 доц. Е. Динева 10
доц. Румен Тодоров Бостанджиев "Развитие на социалната и емоционалната компетентност на децата в предучилищна възраст" външен проект, финансиран от Община Несебър Община Несебър 2012 доц. д-р Румен Бостанджиев, д.м. 2
доц. Румен Тодоров Бостанджиев "Онлайн консултиране на лица сговорно-речеви увреждания от град Бургас" вътреуниверситетски проект БСУ 2012 доц. д-р Румен Бостанджиев, д.м. 6 студенти
гл.ас. Генчо Василев Вълчев BG051PO001-4.1.04-0076 Всички заедно обучителен ЕСФ, ОП "РЧР" 2012 Павлина Иванова СПИ-с.Драгоданово, БСУ
гл.ас. Генчо Василев Вълчев КП 33.11-2012 Толерантни в разнообразието Обучителен ЦОИДУЕМ СОУ"Хр.Ботев", гр.Сунгурларе 2012 Николай Русев Колектив на СОУ"Хр.Ботев", гр.Сунгурларе, обучители от ЦИО"Протекта"
гл.ас. Генчо Василев Вълчев BG051P001-4.1.04 Подпомагане на обучението на деца със СОП обучителен СОУ "Св. П. Хилендарски",гр. Златица 2012 Нели Стефанова Учители от СОУ "Св. П. Хилендарски",гр. Златица, ЦИО"Протекта"
гл.ас. Генчо Василев Вълчев КП 33.11-2012 Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и училищата обучителен ЦОИДУЕМ ОУ"Бр.Миладинови" с.Кръстина 2012 Ирина Вътева педагози от ОУ"Бр.Миладинови" с.Кръстина, обуяители от ЦИО"Протекта"
проф. Румен Илиев Вълчев Реализация на целите на хилядолетието развитие. Участие на преподаватели и ученици от горния курс в разработгването на програми и проекти по образование за развитие   Europeaid - Европейски съюз 2012 проф. Румен Вълчев Евн+I38ропа, Африка
проф. Румен Илиев Вълчев Провеждане на олимпийски игри по правата на ччовека     2012    
гл.ас. Пенка Вълкова Георгиева Фотоволтаичен панел с механичен тракер за следване на слънчева орбита научно изследователски БСУ 2012 Р. Долчинков  
гл.ас. Владимир Михайлов Германов Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение изследователски НФНИ-МОМН 2012 доц.С. Симеонов, ст.н.с.II.Д. Карастоянов гл. ас. В. Германов, гл. ас. А. Димитров и колектив
гл.ас. Владимир Михайлов Германов Етнопсихо и социолингвистични особености на медийния език на пресата в България изследователски НФНИ-МОМН 2012 проф. дпн Галя Христозова гл. ас. В. Германов, колектив БСУ
гл.ас. Владимир Михайлов Германов Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ /УЦДО/ - възможност за учене през целия живот изследователски НФНИ-МОМН 2012 доц. В. Жечева гл. ас. В. Германов, колектив БСУ
доц. Ицка Михайлова Дерижан Подпомагане на обучнието на деца със СОП обучителен СОУ "Св. П. Хилендарски", гр. Златица 2012 Нели Стефанова  
доц. Ицка Михайлова Дерижан Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и училищата обучителен ЦИОДУЕМ 2012 Ирина Вътева  
доц. Ицка Михайлова Дерижан Обучение на педагози и родители за работа с деца с мултиетнически характеристики обучителен Център за образователни иновации 2012 Калоян Фол  
доц. Ицка Михайлова Дерижан Толерантни в многообразието обучителен СОУ "Хр. Ботев", гр. Сунгурларе 2012 Николай Русев  
доц. Ицка Михайлова Дерижан Провеждане на изследване сред деца, родители и педагози на деца в началното училище и предучилищна възраст изследователски BBSS-BG OOD 2012 Марчела Желева  
доц. Ицка Михайлова Дерижан Подпомагане на обучението на деца със СОП обучителен СОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Златица 2012 Нели Стефанова  
доц. Ицка Михайлова Дерижан Провеждане на изследване сред деца, родители и педагози на деца в начално училище и предучилищна възраст изследователски BBSS-BG OOD 2012 Марчела Желева  
гл.ас. Атанас Иванов Димитров Мобилна изследователска платформа с безжично управление Научно-изследователски НФНИ - МОМН: договор ДДВУ02/56 2010 г. 2012 доц. д-р инж. Владимир Божилов Заманов доц. д-р инж. Димитър Неделчев Карастоянов доц. д-р инж. Станислав Денчев Симеонов д-р инж. Валентин Николов Николов гл.ас. инж. Атанас Иванов Димитров гл. ас. инж. Боряна Василева Съйкова - Иванова
доц. Евелина Димитрова Динева Всички заедно проект ЕП "Развитие на човешките ресурси" 2012 Павлина Иванова Екип от преподаватели от ЦХН
доц. Радостин Симеонов Долчинков СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ С ВЯТЪРНА И СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ Вътрешноуниверситетски БСУ 2012    
доц. Радостин Симеонов Долчинков ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАНЕЛ С МЕХАНИЧЕН ТРАКЕР ЗА СЛЕДЕНЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ОРБИТА Вътрешноуниверситетски БСУ 2012    
доц. Николина Белчева Драгнева Обработка на комплексни изображения, получени с ASAR-ENVISAT за привенция и оценка на последствията от природни бедствия вътрешноуниверситетски БСУ 2012 проф.дтн Андон Лазаров доц. Моллова, доц. Драгнева, ас. Д. Минчев, д-р Пламен Ангелов
доц. Веселина Господинова Жечева Уни-Съвършенство - усъвършенстване на системите за управление и на процесите за вземане на решения в Бургаския свободен университет ОП РЧР МОМН 2012 доц.д-р М.Балтов екип БСУ
доц. Веселина Господинова Жечева Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за улесняване на ученето през целия живот ОП РЧР МОМН 2012 доц.д-р М.Алексиева екип БСУ
гл.ас. Радостина Стоилова Иванова Проект по програма ТГС България-Турция“ Мобилен агроцентър за иновационни практики, устойчиво развитие и превенция на риска“     2012 БсТПП  
гл.ас. Юлия Трифонова Йоргова Проект "Стимулиране на иновациите, чрез изграждане на капацитет и мрежа от научни центрове в региона на Югоизточна Еврлопа" SEE/B/0048/1.3/X ТНС в подкрепа на иновациите и предприемачеството Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2012 Община Дебрецен, Унгария, Координатор на проекта за БСУ, като асоцииран партньор на Община Бургас - доц. д-р Милен Балтов Институции и университети от Австрия, Белгия, България, Гърция, Италия, Румъния, Словакия и Унгария. За БСУ- доц.д-р М.Балтов, гл.ас. д-р Ю.Йоргова
гл.ас. Юлия Трифонова Йоргова Проект PNIGHT-GA-2012-316611 In-Close/ Иновации: нови компетенции и водещи възможности за устойчивост и стабилност, Нощ на учените 2012. Проект по 7 РП, подпрограма "Хора" Единен център за иновации на БАН 2012 за БСУ - доц.д-р М.Балтов ТУ-София, ПУ "П.Хилендарски, и др. От БСУ: гл.ас.д-р Ю.Йоргова, гл.ас.д-р Г.Николова
преп. Гергана Димитрова Кирова Участие в програма за обучение по английски език на турски студенти образователни услуги БСУ 2012    
преп. Гергана Димитрова Кирова Участие в програма за обучение по английски език по проект "Аз мога" образователни услуги БСУ 2012    
гл.ас. Ирена Петрова Кунева Българските фирми в Twitter: сайтовете за колективно пазаруване науч-но приложен експеримент собствено финансиране 2012   индивидуално изследване
гл.ас. Ирена Петрова Кунева E-mentoring: New skills and competences for new jobs LLP ЕК 2012 Координатор на проекта:Людмила Микаева - Литва Литва, Великобритания, Финландия, ГерманияИталия, България, САЩ
гл.ас. Ирена Петрова Кунева Преподавателска мобилност по програма "Еразъм", ВАМ, Варшава, Полша, Маркетинг в социалните мрежи: особености, метрика, тенденции Приложен БСУ, ЕК 2012    
гл.ас. Ирена Петрова Кунева Курс упражнения по Дистрибуционна политика в Мудъл     2012    
гл.ас. Ирена Петрова Кунева MONITORING E-MENTORING PROJECT DELIVERABLES приложно Консорциум по проект "E-MENTORING: New Skills and Competences for New Jobs" 2012 Л. Мехаева  
гл.ас. Ирена Петрова Кунева E-MENTORING PROJECT IN THE MIDDLE OF THE ROAD - midterm survey научно-приложно консорциум по проект "E-MENTORING: New Skills and Competences for New Jobs" 2012 Л. Мехаева  
доц. Галина Георгиева Куртева е - TRAWELSPA международен проект ЕАСЕА 2012 prof. Luminita Georgesku Австрия, България, Гърция, Румъния
доц. Галина Георгиева Куртева е - mentoring: New skills and competences for new job LLP КАЗМР EK 2012 Людмила Микаева - Литва - координатор на проекта Литва, Великобритания, Финландия, Германия, Италия, България, САЩ
доц. Галина Георгиева Куртева LLP/Erasmus Programe - College of Economics and Management Praha международен проект, преподавателска мобилност BFU 2012    
доц. Галина Георгиева Куртева Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията в Югоизточен регион национален ОП Конкурентоспособност 2012 Янислав Желев 1.проф.д-р А. Тошков, 2. доц. д-р Г. Куртева, 3. доц. д-р Е. Николова,4. Св. Скендерска
проф. Андон Димитров Лазаров Откриване, оценка на параметрите на слаби GPS сигнали: ДТК 02-28/2009 НИД Софийски Университет 2012 Проф. Кабакчиев Доц. Иван Гарванов, Доц Вера Бехар
проф. Андон Димитров Лазаров Обработка на комплексни изображения на ASAR-Envisat за превенция и оценка на последствията на природни бедствия Научно изследователски проект БСУ 2012 проф. Андон Д. Лазаров Доц. Ст. Моллова, дос. Н. Драгнева, Д-р Димитър Минчев, Д-р Пламен Ангелов, Студенти: Й. Даскалов 2 курс, З. Трифонова,
проф. Андон Димитров Лазаров Защита на морски граници: No.ДДВУ02/50/20.12.2010 г НИД Софийски Университет- ФНИ 2012 Проф. Кабакчиев Доц. Иван Гарванов, Доц Вера Бехар, инж. Тодор Костадинов, Д. Кабакчиева
доц. Силвия Александрова Лецковска Фотоволтаичен панел с механичен тракер за следене на слънчевата орбита Вътрешноуниверситетски БСУ 2012 доц. Р. Долчинков  
доц. Силвия Александрова Лецковска Енергоефективно осветление на база възобновяем източник на енергия Вътрешноуниверситетски БСУ 2012 доц. К. Сейменлийски доц. Ст. Моллова, д-р Г. Николова
гл.ас. Атанас Денев Луизов Empowering civil society and public health system to fight Tuberculosis epidemic among vulnerable groups практико-приложно Executive Agency for Health and Consumers - EAHC, National Institute foe Health Development - Естония, Сдружение "Доза обич" - Бургас 2012 Нела Иванова гл.ас. д-р Атанас Луизов Нела Иванова Антоанета Радева д-р Атанас Русев Партньори от Естония, Литва, Латвия, Финландия и Румъния
гл.ас. Атанас Денев Луизов Изследване на нагласите и мнението на бургаските граждани относно Фестивала "Включи града" (проект на Общ.Бургас) проект на Общ.Бургас по ОП "Регионално развитие" Община Бургас 2012 проф.д-р Лина Анастасова гл.ас. д-р Атанас Луизов, проф. д-р Лина Анастасова, 12 студенти от БСУ - ЦИУН и ЦХН
гл.ас. Атанас Денев Луизов Обучения по проект "Подкрепа на предприемчивите българи"   ОП "РЧР" 2012    
гл.ас. Атанас Денев Луизов Обучения по "Маркетинг и продажби" към ОП "Развитие на човешките ресурси"   "Училище за бизнес компетенции" ЕООД 2012 д-р Светлана Дренска  
гл.ас. Атанас Денев Луизов Преподавателска мобилност по програма "Еразъм" - ESTIG гр. Бежа, Португалия   БСУ 2012    
гл.ас. Атанас Денев Луизов Е-обучение на специалисти в областта на рехабилитацията и спа услугите /e-TRAWELSPA/ Програма "Учене през целия живот" ЕАСЕА 2012 Luminita Georgesku Университет в Питещ, Румъния; Университет Крайова, Румъния; FBI Австрия; Технически университет на Крит, Гърция; ИЛ 59 ООД
проф. Калина Грозева Лукова Етнопс. и социолингв. особености на медийния ез.-2 ч. национален МОМН 2012 праф.дпн Г. Христозова  
доц. Светла Маргаритова Маргаритова „Improved Guarantees for Fair Trial and effective protection against discrimination in Administrative Court Proceedings“ (“Усъвършенстване на гаранциите за справедлив процес и ефективна защита от дискриминация в административното съдопроизводство”), национален финансиран по програма „Rule of law South East Europe“ на фондация „Конрад Аденауер“ (2012-2013 г.) 2012   Адвокати от Фоднация "Български адвокати за правата на човека" Роля в проекта - експерт
доц. Светла Маргаритова Маргаритова Project on "Enhancing the capacity of lawyers to comply with the admissibility criteria in applications submitted to the European Court of Human Rights" международен Съвет на Европа, финансиран от Human Rights Tr ust Fu nd (HRTF) 2012 Mr Roberto Rivello, Manager of the HELP Programme Албания, България, Литва, Ру сия, Ту рция и Чехия Роля в проекта - координатор за България
гл.ас. Димитър Петров Минчев Въвеждане в експлоатация на интернет-базирани платформи за електронни издания и организиране на конференации НИП БСУ 2012 доц. А.Тошков доц.Тошков, гл.ас. Минчев, преп.Бинев, Е.Мавродиева, Л.вълчева, студенти ЦИТН
доц. Пепа Иванова Митева ПРОЕКТBG051PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" по ОП "РЧР" Образователен МОН 2012 Изпълнител "Консорциум РААБЕ България-Меркурий 97" проф. д-р И. Иванов и доц. д-р П.Митева
доц. Пепа Иванова Митева Проект за квалификационна програма "Европейски модели и практики за социална работа", БСУ-Казахстан, 2012 - лектор и ръководител на секция. университетски   2012 проф. Г. Христозова Казахстан
доц. Стоянка Колева Моллова Енергоефективно осветление на база възобновяем източник на енергия   БСУ 2012 доц. Сейменлийски  
доц. Стоянка Колева Моллова Обработка на комплексни изображения на ASAR за превенция и оценка на последствията на природни бедствия   БСУ 2012 проф. Лазаров  
доц. Мария Иванова Нейчева Програма за преподавателска мобилност "Еразъм" приложен международен проект на ЕК 2012   БСУ, Университет "Арел" - гр. Истанбул, Турция
гл.ас. Гергана Василева Николова Енергоефективно осветление на база възобновяем източник на енергия НИД 6/2012 БСУ 2012 доц. Моллова Доц. д-р Сейменлийски, доц. д-р Лецковска
доц. Евгения Петрова Николова Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион   BG161PO003-1.2.02 2012 Янислав Желев Янислав Желев, Ангел Тошков, Евгения Николова, Галина Куртева
преп. Радостина Радева Николова Участие в програма за обучение по английски език по Проект " Аз мога " Образователни услуги Б С У 2012    
преп. Радостина Радева Николова Участие в програма за обучение по английски език на турски студенти Образователни услуги Б С У 2012    
проф. Даниела Ананиева Орозова Уни-Съвършенство - усъвършенстване на системите за управление и на процесите за вземане на решения в Бургаския свободен университет ОП "РЧР", МОМН 2012 доц.д-р М.Балтов  
проф. Даниела Ананиева Орозова Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за улесняване на ученето през целия живот ОП "РЧР", МОМН 2012 доц.д-р М.Алексиева  
проф. Даниела Ананиева Орозова Проект BG051PO 001-3.3.07-0002 "Студентски практики"   МОМН 2012 доц. д-р М.Балтов (БСУ)  
доц. Камен Димитров Сейменлийски Светодиодно осветление с вятърна и слънчева енергия Вътрешноуниверситетски БСУ 2012 доц. Р. Долчинков д-р Пл. ангелов инж. Г. Тонев
доц. Камен Димитров Сейменлийски Енергоефективно осветление на база възобновяем източник на енергия Вътрешноуниверситетски БСУ 2012 доц. К. Сейменлийски доц. Лецковска доц. Моллова д-р Г. Николова доц. Долчинков
гл.ас. Вяра Красимирова Славянска "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност"   финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2012 администриран от БЦ Сливен  
гл.ас. Вяра Красимирова Славянска Разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони"   финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2012 администриран от Българската стопанска камара  
гл.ас. Ваня Христова Стаматова E-TRAWELSPA международен проект ЕАСЕА 2012 prof. Luminita Georgesku Австрия, България, Гърция, Румъния
проф. Галя Михайлова Христозова Дистанционно обучение   ОП "РЧР" 2012 доц. д-р Мария Алексиева  
проф. Силви Василев Чернев Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда   Европейски социалиален фонд 2012 проф. Христозова  
доц. Никола Иванов Аврейски сп. "Съвременна хуманитаристика" Член на Редакционния съвет ЦХН на БСУ 2011 проф. дпн Галя Христозова  
доц. Мария Стоянова Алексиева Приобщаващо образование - приемственост между институциите национален ISSA, Ню Йорк, САЩ 2011 доц. д-р Емил Бузов позиция "Ключов експерт"
доц. Мария Стоянова Алексиева E-learning for all международен проект съфинансиран от Европейската комисия 2011 доц. д-р Емил Бузов (за България) Pupil Parent Partnership Ltd. – UK Nad?cia ?kola dokor?n (Wide Open School Foundation) – Slovakia Step-by-Step Program Foundation Sofia – Bulgaria The Youth and European Social Work Forum – Germany
доц. Мария Стоянова Алексиева Проучване на особеностите на журналистичестическата професия научно изследване с приложен характер ЦХН 2011 доц. д-р Евелина Динева журналисти от регионални медии, студенти от специалностите в направление "Обществени комуникации"
доц. Мария Стоянова Алексиева We Listen 2Y международен Фондация "Програма "Стъпка по стъпка" 2011 доц. д-р Емил Бузов Гърция, Кипър, Чехия, България
проф. Лина Георгиева Анастасова Секторен анализ на конкурентната среда в сектор Туризъм практико-приложно изследване КЗК 2011 Мирослава Маринова екип от Комисия за защита на конкуренцията с ръководит. Мирослава Маринова
доц. Йонка Стефанова Балтаджиева Модел за продължаващо образование за социални работници вътрешноуниверситетски БСУ 2011 доц. д-р Йонка Балтаджиева доц. д-р И. Дерижан доц. д-р Т. Коцева доц. д-р П. Митева
проф. Милен Иванов Балтов Иновативни практики за идентифициране и популяризиране на туристическите ресурси ТГС България-Турция na Програма ИПА на ЕС Областна администрация Бургас 2011 Милена Лакова 20 участвника от БСУ доц. д-р М. Балтов, гл.ас. д-р Юлия Йоргова, гл.ас. Вилислав Петров
проф. Милен Иванов Балтов Мостове между тинейджъри ТГС България-Турция na Програма ИПА на ЕС Фондация Зеления Бургас 2011 Венелин Тодоров 20 участника от БСУ - доц. д-р М. Балтов
проф. Милен Иванов Балтов МЕГАПРОЕКТЪТ: Ефективно планиране и реализация на мегапроекти в Европейския съюз Изследвания Програма COST Европейско сътрудничество в областта на научните и техническите изследвания 2011 проф Наоми Брукс, Марко Манчини, доц. д-р М. Балтов, Жоао Аброа 30 представителя на 20 държави от ЕС
проф. Милен Иванов Балтов Мостове между тинейджъри Програма ИПА на ЕС по ТГС България-Турция Фондация Зеления Бургас 2011 Венелин Тодоров Местни власти, училища и екоинспекции от Бургас и Узункюпрю (Р. Турция)
проф. Милен Иванов Балтов Проект "Стимулиране на иновациите, чрез изграждане на капацитет и мрежа от научни центрове в региона на ЮИЕ" ТГС в подкрепа на иновациите Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2011 Координатор на стратегическия асоцииран партньор БСУ - доц. д-р Милен Балтов БСУ като асоц. стратег. партньор, водещи - Община Дебрецен
проф. Милен Иванов Балтов Проект "Изследователите в химията в подкрепа на икономиката и обществото" РЕКСЕС, в рамките на Нощ на учените 2011 Изследвания и промотиране на иновациите 7 Рамкова програма на ЕС за изследвания и технологично развитие 2011 Координатор на партньорa БСУ - доц. д-р Милен Балтов БСУ като партньор на Софийски университет водещ консорциума
преп. Димитър Стоянов Бинев AVATAR - PROJECT NUMBER - 502882-LLP-1-2009-1-IT-COMENIUS-CMP - ADDED VALUE OF TEACHING IN A VIRTUAL WORLD LLP Comenius project LLP Comenius project 2011 Stacy Guidera Bulgaria, Italy, Austria, Denmark, Spain от БГ страна 10%
преп. Димитър Стоянов Бинев Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България след присъединяването към ЕС НИП МОН 2011 проф. д-р Христозова преподаватели от БСУ
преп. Димитър Стоянов Бинев Teaching Maths through innovative learning approach and content – TALETE 518518-LLP-1-2011-1-IT-COMENIUS-CMP международен EACEA 2011 Микела Трамонти Италия, България, Англия, Гърция, Турция от БГ страна 10%
преп. Димитър Стоянов Бинев е-Wine международен EACEA 2011 Валентина Берни Италия, България, Кипър, Унгария от БГ страна 10%
преп. Димитър Стоянов Бинев e-MENTORING: New skills and competencies for new jobs” международен EACEA 2011 Social Innovation Fund (LT) Литва, Англия, Финландия, Германия, Италия, България и САЩ от БГ страна 10%
преп. Димитър Стоянов Бинев Интернет базирана система за електронни списания НИП БСУ 2011 Доц. д-р Ангел Тошков ст.ас. Минчев, преп. Бинев, студенти от БСУ
преп. Димитър Стоянов Бинев Електронна платформа за организиране на конференции НИП БСУ 2011 ст.ас. Димитър Минчев доц. д-р Тошков, преп. Бинев, студенти от БСУ
гл.ас. Генчо Василев Вълчев BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”, обучителен МОНН-СОУ "св. П. Хилендарски", гр. Златица 2011 Н. Стефанова пеагог. Колектив на СОУ"П.Хилендарски" автор на 3 модула, обучител
гл.ас. Генчо Василев Вълчев BG051p0001-4.1.03.OPR - "Ние играем и учим заедно" обучителен община Балчик 2011 Д. Димитров Д.Димитров, Д.Неделчева, К.Костова и др. автор на 1 модул, съавтор на 1 модул
гл.ас. Зорница Костова Ганева "СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ С ВЕТРОХОДСТВО ПРЕЗ ВАКАНЦИИТЕ" практико- приложен Министерство на физическото възпитание и спорта 2011 гл.ас. д-р Зорница Ганева Яхт клуб "Черноморец Бургас" и Бургаски училища
доц. Тодор Кирилов Георгиев Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата национален МОН 2011 проф. дпн Г. Христозова преподаватели
гл.ас. Пенка Вълкова Георгиева Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение изследователски НФНИ-МОМН 2011 доц.С. Симеонов Германов, Димитров, Георгиева
гл.ас. Пенка Вълкова Георгиева Създаване на Център за изследване и развитие на вградени мобилни устройства инфраструктурен НФНИ-МОМН 2011 доц.С. Симеонов Германов, Димитров, Георгиева
гл.ас. Пенка Вълкова Георгиева Изследване алтернативни измервания на разстояния и обекти на база близко обхватни сензори за позициониране изследователски БСУ 2011 гл.ас. инж. Атанас Димитров Георгиева, Григоров, студенти: КСТ Д.Тонев, Т.Рангелов
гл.ас. Владимир Михайлов Германов Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение изследователски НФНИ-МОМН 2011 доц.С. Симеонов, ст.н.с.II.Д. Карастоянов Германов, Димитров и колектив
гл.ас. Владимир Михайлов Германов Обучение на изкуствена роботизирана ръка Изследователски - НИД БСУ 2011 доц.С. Симеонов Германов и колектив студенти
гл.ас. Владимир Михайлов Германов Създаване на Център за изследване и развитие на вградени мобилни устройства инфраструктурен НФНИ-МОМН 2011 доц.С. Симеонов, доц.И. Евгениев Германов, Димитров, Георгиева
гл.ас. Владимир Михайлов Германов Етнопсихо и социолингвистични особености на медийния език на пресата в България изследователски НФНИ-МОМН 2011 проф. дпн Галя Христозова гл. ас. В. Германов, колектив БСУ
доц. Ицка Михайлова Дерижан BG051p0001-4.1.03.OPR - "Ние играем и учим заедно" обучителен община Балчик 2011 Д. Димитров пед. колектив автор на 1 модул
доц. Ицка Михайлова Дерижан BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”, обучителен СОУ "св. П. Хилендарски", гр. Златица 2011 Н. Стефанова пед. колектив автор на 3 модула
доц. Ицка Михайлова Дерижан Модел за продължаващо образование за социални работници изследователски БСУ 2011 доц.д-р Йонка Балтаджиева съавтор
гл.ас. Атанас Иванов Димитров Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение изследователски НФНИ-МОМН 2011 доц. Симеонов Германов, Димитров, Георгиева
гл.ас. Атанас Иванов Димитров Създаване на Център за изследване и развитие на вградени мобилни устройства инфраструктурен НФНИ-МОМН 2011 доц. Симеонов Германов, Димитров, Георгиева
гл.ас. Атанас Иванов Димитров Изследване алтернативни измервания на разстояния и обекти с близкообхватни сензори за позициониране изследователски БСУ 2011 гл.ас. Атанас Димитров П. Георгиева; Хр. Григоров; Студенти КСТ: Д. Тонев; Т. Рангелов
гл.ас. Янислав Панайотов Желев E-WINE межд. проект EACEA 2011 Valentina Berni Италия, Българиа, Кипър, Унгария
гл.ас. Янислав Панайотов Желев e-TRAVELSPA межд. проект EACEA 2011 prof. Luminita Georgesku Австрия, България, Гърция, Румъния
гл.ас. Янислав Панайотов Желев TALETE межд. проект EACEA 2011 Michela Tramonti Италия, България, Англия, Гърция, Турция
доц. Веселина Господинова Жечева Young Engineers and Sustainability: Innovative entrepreneurship network (YES)   South East Europe 2011 Aristotle University of Thessaloniki, Greece  
доц. Пенчо Митев Иванов Маркетингови стратегии на фирми, опериращи в България, в условията на икономическа криза научно изследване УНСС 2011 доц.д-р Галина Младенова доц.д-р Пенчо Иванов, доц.д-р Галина Младенова
гл.ас. Радостина Стоилова Иванова Проект" Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й"   Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" съфинансирана от Европейския социален фонд 2011 БсТПП  
гл.ас. Радостина Стоилова Иванова Проект "Подкрепа за достоен труд" участие в разработка на проект   2011 КТ"Подкрепа", БСК, БсТПП, ССИ  
гл.ас. Радостина Стоилова Иванова Проект"Мобилен трансграничен агроцентър за иновативни практики, устойчиво развитие и превенция на рисковете"     2011 БСТПП ТПП Къркларели, Земеделска камара Къркларели  
гл.ас. Юлия Трифонова Йоргова Проект RECSES №287367 "Учените и химията в подкрепа на икономиката и обществото" Проект по 7 РП на ЕС СУ "Климент Охридски" 2011 доц.д-р М.Балтов проф.дтн А.Лазаров, гл.ас.д-р Ю.Йоргова, гл.ас.Г.Николова
доц. Татяна - Коцева Модел за продължаващо образование за социални работници в гр. Бургас   БСУ 2011 доц. Й. Балтаджиева Й. Балтаджиева и др.
доц. Татяна - Коцева Младежка инициатива за по-добър свят:образование за глобално развитие чрез метод връстници обучават връстници   EuropeAid 2011   50%
гл.ас. Ирена Петрова Кунева Преподавателска мобилност по програма "Еразъм", ВУИМ, Прага, Маркетинг в социалните мрежи: Twitter приложен БСУ 2011    
гл.ас. Ирена Петрова Кунева Електронен курс по международен маркетинг     2011    
проф. Андон Димитров Лазаров InSAR Modeling and monitoring of Geological Disaster Phenomena in Caucasus Region - Armenia Участие в разработка на външни проекти NATO-CLG 983876 2011    
проф. Андон Димитров Лазаров GPS системи за откриване на цели Участие в разработка на външни проекти BG 051PO001-3.3.04/13 2011    
доц. Светла Маргаритова Маргаритова „Укрепване на стандартите за справедлив процес в административното правораздаване чрез дискусии и обмяна на опит със съдии и други практикуващи юристи и представители на администрацията” (01.02.2011-31.12.2011) национален финансиран от програма „Rule of law South East Europe” на Konrad Adenauer Stiftung, 2011 проект на Фондация "Български адвокати за правата на човека" роля в екипа: експерт
доц. Георги Иванов Маринов Развитие на конкурентноспособността на "Хегра Д" ЕООД чрез въвеждане на съвременно технологично оборудване ОП "Развитие на конкурентнспособността на българската икономика "Хегра Д" ЕООД 2011 Недялко Христов Екип: ръководител + консултанти
гл.ас. Красимира Христова Минева Youth Initiative for a Fairer World: Global Development Education of young people throgh peer education ( Младежка инициатива за по-справедлив свят: Образование за световно развитие на младите хора чрез връстници, обучаващи връстници) Образователен EuropeAid, European Comission 2011 доц. Т. Коцева Instituto Superio de Servi?o Social do Porto, Portugal;Haute Ecole de la Province de Liege, Belgium
гл.ас. Димитър Петров Минчев Електронна платформа за организиране на конференции НИП БСУ 2011 гл.ас. Димитър Минчев доц.Тошков, ас.Минчев, преп.Бинев, Е.Мавродиева, И.Матева, студенти ЦИТН
гл.ас. Димитър Петров Минчев Интернет базирана система за електронни списания НИП БСУ 2011 доц.д-р Ангел Тошков доц.Тошков, ас.Минчев, преп.Бинев, Е.Мавродиева, И.Матева, студенти ЦИТН
доц. Пепа Иванова Митева Създаване на ЦОП за деца от 3-18 г. гр Свищов социален Програма ЧР 2011 общ Свищов, Ася Михайлова колектив, общ Свищов
доц. Пепа Иванова Митева Модел за продължаващо образование на социални работници социален БСУ 2011 Й. Балтаджиева Катедра СД и консултиране
доц. Мария Христова Монова-Желева Blended distance training in the field of microfinance или Blended distance training in the sector of microfinance межд. проект EACEA 2011 Mihail Radev, IU Varna България, Италия, Румъния, Австрия
доц. Мария Христова Монова-Желева e-TRAVELSPA межд. проект EACEA 2011 prof. Luminita Georgesku Австрия, България, Гърция, Румъния
доц. Мария Христова Монова-Желева e-Mentoring: New skills and competences for new job LLP KA3MP EK 2011 Social Innovation Fund Литва, Великобритания, Финландия, Германия, Италия, България, САЩ
доц. Мария Христова Монова-Желева TALETE межд. проект EACEA 2011 Michela Tramonti Италия, България, Англия, Гърция, Турция
доц. Мария Иванова Нейчева Изследване на факторите за кризата в България научно-изследователски Бургаски свободен университет 2011 д-р М. Нейчева 3 студенти от ЦИУН при БСУ
гл.ас. Гергана Василева Николова "Учените и химията в подкрепа на икономиката и обществото", RECSES № 287367 Проект по 7 РП на ЕС СУ "Климент Охридски" 2011 доц.д-р М. Балтов проф. дтн Андон Лазаров, Гл. ас. д-р Юлия Йоргова
проф. Даниела Ананиева Орозова Young Engineers and Sustainability: Innovative entrepreneurship network (YES)   South East Europe 2011 Aristotle University of Thessaloniki, Greece  
проф. Даниела Ананиева Орозова Управление и моделиране на биомедицински процеси и информация с приложение на обобщени мрежи и свързани данни национален БАН - ИБФБМИ 2011 Павел Чешмеджиев  
гл.ас. Вилислав Василев Петров Entrepreneurship Education Project Теренни проучвания в образ процес Международна мрежа 2011 Doan Winkel, в България доц. Балтов доц. Милен Балтов
доц. Диана Димитрова Попова Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България   МОН 2011 проф. дпн Г. Христозова 10%
гл.ас. Диана Младенова Съботинова Развитие на потенциала на докторанти и млади учени за интердисциплинарни социално-икономически изследвания (Договор № BG051PO001-3.3.04/37). Проектът се осъществява с помощта на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2007-2013 г.) и е съфинансиран от страна на Европейския социален фонд. Проект на ИИИ на БАН   2011    
гл.ас. Диана Младенова Съботинова Програма за преподавателска мобилност "Еразъм" приложен Международен проект на ЕК 2011    
проф. Ангел Захариев Тошков Teaching maths trough innovative learning approach and content Международен проект   2011 проф. д-р П. Чобанов проф. д-р Г. Христозова; доц. М. Желева, доц. А. Тошков, гл, ас. Я. Желев и др.
проф. Ангел Захариев Тошков e-Mentoring - New skills and competencies for new jobs Международен проект   2011 проф, д-р Петко Чобанов проф. д-р Г. Христозова; доц. М. Желева, доц. А. Тошков, гл, ас. Я. Желев и др.
проф. Ангел Захариев Тошков Електронна платформа за организиране на конференции Вътрешно университетски БСУ, Бургас 2011 гл.ас. Димитър Минчев доц. д-р А. Тошков преп. Д. Бинев екип студенти
проф. Ангел Захариев Тошков Интернет базирана система за електронни списания Вътрешно-университетски БСУ, Бургас 2011 Ангел Тошков гл. ас. Д. Минчев преп. Д. Бинев група студенти
ас. Милен Николаев Филипов We Listen2Y по програма на ЕК "Учене през целия живот"   Фондация "Програма стъпка по стъпка" 2011 доц. Емил Бузов България, Гърция, Полша, Кипър
доц. Мария Стоянова Алексиева Етнопсихо и социолингвистични особености на медийния език на пресата в България Научно-изследователски Фонд "Научни изследвания" 2010 проф. дпн Галя Христозова проф. д-р П. Чобанов доц. д-р М. Лазарова доц. д-р Веселина Ватева доц. д-р Д. Попова и др.
доц. Мария Стоянова Алексиева Приобщаващо образование-приемственост между институциите проект ISSA, Ню Йорк, САЩ 2010 доц. д-р Е. Бузов ДДЛРГ,ДАЗД,МТСП,студенти,общините-София,Плевен,Русе
доц. Мария Стоянова Алексиева Проучване на състоянието на средата за възпитание, възпитателните взаимодействия, социалната адаптация, партньорството със социални институции и неправителствени организации ... научно изследване Фондация "Програма "Стъпка по Стъпка", Институт "Отворено общество" 2010   доц. д-р Димитър Димитров
проф. Лина Георгиева Анастасова Обучение по сигурност и безопасност в туризма Европейска програма "Леонардо Да Винчи" ЕС- Програма "Леонардо Да Винчи" 2010 проф. д-р П.Чобанов проф.дпн Галя Христозова, гл.ас.д-р М. Желева, ст. ас. Янислав Желев
проф. Лина Георгиева Анастасова Подкрепа за ефектив. национ. маркетинг на туризма и подобр. на информац. обслужване на сектора Операт. програма "Регионално развитие 2007-2013" МИЕТ (Министерство на икономиката, енергетика и ту 2010 доц. д-р С. Желев (фирма "Прагматика") доц. д-р Л.Анастасова, Д. Муслева и др. спец. от фирмата
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Съвременни методи за оценка на високоефективни аудио усилватели. Спектрален метод за измерване на THD при линейно крайно стъпало НИД БСУ 2010 гл.ас.д-р Пл. Ангелов Даниел Горанов спец. КТКМ 3к Задочно Пламена Иванова спец КТКМ 3к Редовно Костадин Димитров спец КТКМ 3к Редовно Панайот Паскалев спец КТКМ 3к Редовно Поля Маркова спец КТКМ 3к Редовно
проф. Милен Иванов Балтов Електронно подпомагане на предприемаческите профили и бизнес планирането Вътрешен ВУ проект БСУ 2010 доц. д-р Милен Балтов гл.ас. Вилислав Петров, Лилия Вълчева, студенти
проф. Милен Иванов Балтов Разработване на програми и обучения за директорите на училища, детски градини и обслужващи звена в системата на образованието Модул и обучение по бизнес планиране Клуб „Икономика 2000” за Националния институт за обучение на директори към МОМН 2010 ст.н.с. II ст. д-р Спартак Керемидчиев  
преп. Димитър Стоянов Бинев AVATAR - PROJECT NUMBER - 502882-LLP-1-2009-1-IT-COMENIUS-CMP - ADDED VALUE OF TEACHING IN A LLP Comenius project LLP Comenius project 2010 Stacy Guidera Austria, Bulgaria, Denmark, Spain and Italy
преп. Димитър Стоянов Бинев English for Fun НИП БСУ 2010   преподаватели по английски език от БСУ
преп. Димитър Стоянов Бинев Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България     2010 Проф. д-р Христозова  
доц. Веселина Живкова Ватева Етнопсихолингвистични и соцшолингвистични аспекти на медийния език на пресата национален МОМН 2010 проф. дпн Галя Христозова  
гл.ас. Генчо Василев Вълчев Превенция на отпадането на ромските деца от училище Обучителен МОН 2010 Николай Кирилов Н.Кирилов, И.Дерижан, Г.Вълчев, Фондация "Рома" и др.
гл.ас. Владимир Михайлов Германов Етнопсихо и социолингвистични особености на медийния език на пресата в България Научноизследователски проект НФНИ-МОМН 2010 проф. дпн Галя Христозова ст. ас, Вл. Германов, колектив преподаватели БСУ
гл.ас. Владимир Михайлов Германов Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение Научноизследователски проект НФНИ-МОМН 2010 доц. Станислав Симеонов ст. ас. Вл. Германов, ст. ас. А. Димитров, Христо Григоров, Ани Калчева - незряща студентка БСУ
гл.ас. Владимир Михайлов Германов Създаване на Център за изследване и развитие на вградени мобилни устройства Инфраструктурен НФНИ-МОМН 2010 доц. Иван Евгениев - ТУ София доц. Ст. Симеонов, гл. ас. П. Георгиева, ст. ас. Вл. Германов, ст. ас. А. Димитров
гл.ас. Владимир Михайлов Германов Реализация и управление на автономна роботизирана отворена система BFU_ROBIC-2 Научноизследователски проект БСУ 2010 гл. ас. Пенка Георгиева ст. ас. В. Германов, ст. ас. А. Димитров, студенти БСУ
гл.ас. Владимир Михайлов Германов IP-телефонив в университетски условия Научноизследователски проект БСУ 2010 доц. Станислав Симеонов ст. ас. В. Германов, студенти БСУ
доц. Ицка Михайлова Дерижан Център за обучение и подкрепа на деца в гр. Враца социален МТСП, ОПРС, по схема:"За по-добро бъдеще за децата ни" 2010 Валери Белчински Фондация "България Европа Земя", ДДЛРГ "Л. Тенева", Берковица, ДДЛРГ "А.Златарев", Враца, ДДЛРГ "Н.Вапцаров", Роман
гл.ас. Атанас Иванов Димитров Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение изследователски НФНИ-МОМН 2010 доц. д-р Ст. Симеонов ст.ас. В. Германов, ст.ас. Ат. Димитров, гл. ас. П. Георгиева
гл.ас. Атанас Иванов Димитров Създаване на център за изследване и развитие на вградени мобилни устройства инфраструктурен НФНИ-МОМН 2010 доц. д-р Ст. Симеонов ст.ас. В. Германов, ст.ас. Ат. Димитров, гл.ас. П.Георгиева
гл.ас. Атанас Иванов Димитров Реализация и управление на автономна роботизирана система BFU_ROBIC-2 Изследователски БСУ 2010 гл.ас. П. Георгиева ст.ас. В. Германов, ст.ас. Ат. Димитров, студенти
гл.ас. Янислав Панайотов Желев e-Mentoring международен проект ЕК 2010 Проф. Микаева Италия, България, Финландия, САЩ
доц. Веселина Господинова Жечева Електронно и дистанционно обучение в БСУ вътр. БСУ 2010 В.Жечева Н.Николов, Д.Орозова, Д.Минчев
преп. Гергана Димитрова Кирова Електронен курс по специализиран английски език за студенти от специалности ВО и Журналистика от ЦХН научноизследователски БСУ 2010 доц. д-р Диана Попова преп. Радостина Николова ст.ас. Димитър Минчев преп. Гергана Кирова
преп. Гергана Димитрова Кирова Създаване на интерактивни упражнения на основата на видеоматериали за електронните курсове по английски език- ниво А1 и А2 научноизследователски БСУ 2010 ст. преп. Николай Николов ст. преп. Йорданка Николова преп. Димитър Бинев преп. Ваня Цветкова преп. Гергана Кирова студенти от 1 курс
гл.ас. Ирена Петрова Кунева Маркетинговата практика на българските фирми в социалната мрежа Twitter научно изследване - експеримент по метода "Мним потребител" няма, собствено финансиране 2010   Ирена Кунева
гл.ас. Ирена Петрова Кунева Преподавателска мобилност по програма "Еразъм", Университет Тарту, Естония, Методика за измерване на конкурентоспособност приложен БСУ, ЕК 2010    
гл.ас. Ирена Петрова Кунева Разработване на електронен курс по Международен маркетинг приложен БСУ 2010 И. Кунева И. Кунева; Е. Николова
гл.ас. Деян Желев Лазаров Общественото мнение за проблемът наркомании Научно-изследователски Сдружение "Доза обич" 2010 Антоанета Радева Ваня Добрева Деян Лазаров
доц. Мариана Георгиева Лазарова Етнопсихолингвистични и социолингвистични особености на медийния език на пресата в България Фундаментално научно изследване Фонд "Научни изследвания" 2010 проф. Г. Христозова доц.М.Алексиева,доц.В.Ватева и др
доц. Силвия Александрова Лецковска Разработване на материали за електронно обучение чрез WEB – базирана среда за нуждите на ЦИТН при БСУ Вътрешен проект БСУ 2010 Доц. С.Лецковска Доц. Ст.Моллова Доц. П.Рахнев 2 студенти 2 студенти
гл.ас. Атанас Денев Луизов Изследване удовлетвореността на пасажерите от качеството на обслужване на летище Бургас и Варна - сезон 2010 практико-приложно изследване Фрапорт ЕАД- Германия 2010 проф. д-р Лина Анастасова гл.ас. д-р Атанас Луизов. проф. д-р Лина Анастасова и екип от анкетъори
гл.ас. Атанас Денев Луизов Изследване удовлетвореността на авиолиниите от качеството на обслужване на летища Бургас и Варна - сезон 2010 практико-приложно изследване Фрапорт ЕАД 2010 проф. д-р Лина Анастасова д-р Ат. Луизов, проф. д-р Лина Анастасова и екип от анкетъори
проф. Калина Грозева Лукова Етнопсихологически и социолингвистични особености на медийния език на пресата в Бълтария фонд "Научни изследвания" на МОН   2010 проф.дпн Галя Христозова Г.Христозова, М.Лазарова, М. Алексиева, В. Ватева, Т. Георгиев, К.Лукова и др.
гл.ас. Мария - Манева "Медиатекст - психологически рефлексии"   БСУ 2010 доц.д-р. Гергана Начева ас. Мария Манева, ст. Ас. Красимира Минева
доц. Георги Иванов Маринов Ромският въпрос - България - ЕС: ситуацията днес, принципи, политики и решения Изследователски НПО " Международен научен фонд" - София 2010 Петко Ганчев Ръководител+научни работници
доц. Гинка Иванова Милчева Предимства и пробеми при използването на ERP системите в процеса на планиране научно-изследователски проект БСУ 2010 доц. д-р Г. Милчева гл.ас. д-р Г. Куртева гл. ас. П. Георгиева
гл.ас. Красимира Христова Минева QUELLE INFLUENCE ONT LES POLITIQUES SOCIALES PUBLIQUES EUROPEENES D’ACTIVATION DES USAGERS SUR CES DERNIERS, ET SUR LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX CHARGES DE LES ACCOMPAGNER (Влияние на обществените европейски политики за социално активизиране на потребителите върху професионалните практики на социалните работници) образователен Life Long Learning Programme, Erasmus, Intensive Programmes 2010 Christine Huskin Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Roumanie; Бургаски Свободен Университет, Instituto Superio de Servi?o Social do Porto, Portugal;Haute Ecole de la Province de Liege, Belgium
гл.ас. Димитър Петров Минчев Електронен курс по специализиран английски език за студенти от специалности Връзки с обществеността и Журналистика от ЦХН НИП БСУ 2010 Диана Попова БСУ Колектив
гл.ас. Димитър Петров Минчев Обработка на комплексни изображения, получени с ASAR-ENVISAT за превенция и оценка на последствията от природни бетствия НИП БСУ 2010 проф. дтн Лазаров проф.дтн Лазаров, доц.д-р Моллова, ас.Минчев, ас.Ангелов, студенти ЦИТН
доц. Пепа Иванова Митева "Спортът е лек срещу агресията" социално-педагогическо Оперативна програма човешки ресурси, съфинансирано от Европейски социален фонд , 2007-2013 г. 2010 Елена Иванова, консултант Пепа Митева Общински училища в Община Плевен
доц. Стоянка Колева Моллова Обработка на комплексни изображения,получени с ASAR-ENVISAT за превенция и оценка на последствията от природни бедствия НИП БСУ 2010 проф. Лазаров ас. Минчев, студенти
доц. Стоянка Колева Моллова Системи за анализ на микроскопски изображения НИП БСУ 2010 доц. Лецковска доц. Рахнев, студенти
доц. Мария Христова Монова-Желева e-Mentoring международен проект ЕК 2010 Проф. Микаева Италия, България, Финландия, САЩ
доц. Гергана Начева Начева Медиатекст - психологически рефлексии вътрешноуниверситетски БСУ 2010 доц. д-р Г. Начева доц. д-р Г. Начева, ст. ас. К. Минева, ас. М. Манева
ст.преп. Николай Маринов Николов Електронно обучение и системата Мудъл НИД БСУ 2010 гл. ас. д-р Веселина Жечева доц. Даниела Орозова ст. ас. Димитър Минчев
ст.преп. Николай Маринов Николов Създаване на електронен вестник в БСУ - продължение НИД БСУ 2010 доц. Тодор Георгиев Ст. преп Николай Николов
ст.преп. Николай Маринов Николов Създаване на учебни интерактивни материали за електронен курс по английски език НИД БСУ 2010 Ст. преп Николай Николов Ст. преп. Йорданка Николова Преп. Гергана Кирова Преп. Димитър Бинев Преп. Ваня Цветкова студенти от всички центрове
доц. Евгения Петрова Николова Разработване на електронен курс по Международен Маркетинг   БСУ 2010 Ирена Кунева доц. д-р Е. Николова
ст.преп. Йорданка Димитрова Николова Създаване на учебни интерактивни материали за електронен курс по английски език НИД БСУ 2010 Ст. преп. Николай Николов Преп. Гергана Кирова Преп. Димитър Бинев Преп. Ваня Цветкова студенти от всички центрове
преп. Радостина Радева Николова Eлектронен курс по специализиран английски език за студенти от специалностите" Връзки с обществеността" и "Журналистика" от ЦХН Научно-изследователски проект БСУ 2010 доц.д-р Диана Попова преп.Гергана Кирова,ст.ас.Димитър Минчев,преп.Радостина Николова
проф. Даниела Ананиева Орозова Изследване на възможностите за използване на Data Mining за управление на процеси в електронен университет НИД Университет "проф. А. Златаров" 2010 доц. Евдокия Сотирова 17 преподаватели от 4 организации
проф. Даниела Ананиева Орозова Електронно и дистанционно обучение в БСУ НИД БСУ 2010 гс.ас. д-р Веселина Жечева Николай Николов, Даниела Орозова, Димитър Минчев
гл.ас. Вилислав Василев Петров Eлектронно подпомагане на предприемаческите профили в бизнес планирането НИД БСУ 2010 доц. д-р Милен Балтов 2 преподаватели, лужител ИО и 4 студента
доц. Диана Димитрова Попова Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България Научноизследователски Фонд "Научни изследвания" 2010 проф. Г. Христозова Преподаватели от ЦХН
доц. Диана Димитрова Попова Електронен курс по специализиран английски език за студенти от специалности ВО и Журналистика от ЦХН Научноизследователски проект БСУ 2010 Доц. д-р Диана Попова преп. Гергана Кирова преп. Радостина Николова ас. Димитър Минчев
гл.ас. Ваня Христова Стаматова Проект" Сигурност и безопасност в туризма" Изготвяне на писмено проучване на действащата нормативан уредба   2010    
доц. Иванка Милкова Стамова КАЧЕСТВЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИМПУЛСНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ вътрешен БСУ 2010 доц.Иванка Стамова Кръстю Данчев Дудинов и Румен Дянков, 2 курс, ИКН
гл.ас. Диана Младенова Съботинова Програма за преподавателска мобилност "Еразъм" приложен Програма за преподавателска мобилност "Еразъм" 2010    
ас. Милен Николаев Филипов Europe Across Elections научно-изследователски San Pablo CEU University 2010 Francisco Cabezuelo Lorenzo (PhD)  
ас. Милен Николаев Филипов "Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България" научно-изследователски   2010 проф. дпн. Г. Христозова  
проф. Галя Михайлова Христозова Аватар международен - европейски секторна програма "Коменски" 2010 проф. П.Чобанов Consorzio FOR.COM.– Италия; Университет по приложни науки – Австрия; Университет на Южна Дания – Дания; Национален университет за дистанционно обучение – Испания; Университет на Хартфордшър – Великобритания; SOPHia In Action Consulting – Италия
проф. Галя Михайлова Христозова Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България национален, фундаментален фонд "Научни изследвания - МОМН 2010 проф. дпн Галя Христозова преподаватели от ЦХН
проф. Петко Станков Чобанов Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България Фонд Научни изследвания на МОМН МОМН 2010 проф. Галя Христозова доц. М.Лазарова, доц. М.Алексиева, доц. В.Ватева доц. Д.Попова и др.
проф. Петко Станков Чобанов Аватар международен, европейски Секторна програма "Коменски" 2010 проф. П.Чобанов Consorzio FOR.COM.– Италия; Университет по приложни науки – Австрия; Университет на Южна Дания – Дания; Национален университет за дистанционно обучение – Испания; Университет на Хартфордшър – Великобритания; SOPHia In Action Consulting – Италия
проф. Лина Георгиева Анастасова Изследване на удовл. на авиолиниите от обсл. на летища Бургас и Варна практико-приложно изследване Фрапорт АД (концесионер) 2009 доц=д-р Л.Анастасова гл.ас. Атанас Луизов, Л. Филипова (Фрапорт АД)
проф. Лина Георгиева Анастасова Изследване на удовлетв. на пасажерите от обслужв. на летища Бургас и Варна научно-приложно изследване Фрапорт АД 2009 доц.д-р Л.Анастасова гл.ас. Атанас Луизов, Лиляна Филипова (Фрапорт АД)
проф. Милен Иванов Балтов ключови въпроси и практики за грантовите схеми по линия на КАРДС/ ФАР/ ИПА, както и спецификата на финансовото управление на грантовете от общините Подготовка на материали и презентация Екорис (Нидерландия) 2009 Якоб Модеер Институции и фирми от БЮР Македония
проф. Милен Иванов Балтов Подкрепа на учителите в областта на ПОО за самооценка на квалификацията Проект за трансфер на иновации Програма Леонардо да Винчи 2009 Пенка Николова  
проф. Милен Иванов Балтов РП Западни Балкани – част Македония (5.129.204.33) Анализи Фондация Конрад Аденауер 2009 г-н Боне 20 уастника
преп. Димитър Стоянов Бинев Електронен курс по технически английски език 'English for Special Purposes' НИД БСУ 2009 проф. д-р Юдов преп. Д. Бинев, ас. Д. Минчев
доц. Веселина Живкова Ватева Публицистичният текст в обучението на студенти от специалност Журналистика Вътрешноуниверситетски проект БСУ 2009 проф.дфн К. Лукова Веселина Ватева, Милко Петров, Евелина Динева, Мария Алексиева Гергана Начева
гл.ас. Генчо Василев Вълчев Проучване на нагласите сред завършващите училище за продължаване на образованието си в БСУ от Югоизточна България изследователски БСУ 2009 доц.И.Дерижан доц.Е.Динева, доц.Ц.Люцканова, д-р Г.Вълчев
гл.ас. Зорница Костова Ганева "Реформиране на специализирана институция ДДЛРГ "Ал.Г. Коджакафалията" - процес на промяна на институцията, свързан с качеството на институционалната грижа и отваряне на институцията за предоставяне на алтернативни услуги за деца" ОП "РЧР" МТСП АСОЦИАЦИЯ "ДЕТСТВО ЗА ДЕЦАТА" БУРГАС 2009 Татяна Рулко ОБУЧИТЕЛ
гл.ас. Зорница Костова Ганева "Проучване и популяризиране на иновативна обучителна програма и практики в областта на управлението на социалната работа" ВЪТРЕШНО УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТ БСУ БСУ, СД 2009 ГЛ.АС. ЗОРНИЦА ГАНЕВА РЪКОВОДИТЕЛ
гл.ас. Зорница Костова Ганева "Ефективни студентски практики по социална работа, чрез партньорство с НПО" ОП "РЧР" МОМН БСУ 2009 ДОЦ. МАРИЯ ГАНЕВА КООРДИНАТОР
гл.ас. Зорница Костова Ганева "Повишаване на професионалната квалификация на заети лица в Национален център за социална рехабилитация" ОП "РЧР", МТСП НЦСР СОФИЯ 2009 Пламен Захариев ОБУЧИТЕЛ В ПРОГРАМА "ДВИГАТЕЛНА ТЕРАПИЯ"
гл.ас. Пенка Вълкова Георгиева Реализация и управление на автономна роботизирана отворена система BFU_ROBIC-2 научно-приложен БСУ 2009 Пенка Георгиева 1. ст. ас. Атанас Димитров - преподавател в ЦИТН 2. ст. ас. Владимир Германов - преподавател в ЦИТН 3. Семо Кискинов - студент ИКН 4 курс 4. Нина Качарова - студент ИКН 3 курс 5. Явор Жалнов - студент КСТ 4 курс 6. Илиан Найденов - студент КСТ 3 курс
гл.ас. Владимир Михайлов Германов Отворена система e-Academy за автоматизирано разпределение на приложенията на Microsoft Научноизследователски проект БСУ 2009 доц. Станислав Симеонов ст. ас. Вл. Германов, колектив студенти от БСУ
гл.ас. Владимир Михайлов Германов Иновации и креативност в управленската и оперативна дейност на персонала в организации от ИТ отрасъла ЕСФ - Оперативна програма РЧР ДРСЗ 2009 доц. Станислав Симеонов гл. ас. П. Георгиева, ст. ас. Вл. Германов, гл. ас. д-р М. Желева и колектив преподаватели от БСУ, Кина Шереметова, ИО
доц. Ицка Михайлова Дерижан Проучване на нагласите на завършващите училище за продължаване на образованието си в БСУ от Югоизточна България изследователски БСУ 2009 доц. д-р Ицка Дерижан доц. д-р Е. Динева. доц. д-р Ц. Люцканова, гл. ас. д-р Г. Вълчев, студенти от спец. социални дейности
гл.ас. Славка Димова Димитрова Застъпническа кампания за намаляване пренаселеността и дискриминацията в местата за лишаване от свобода в България   Асоциация за подпомагане ресоциализацията на лише 2009 Даниел Стоянов доц. Момяна Гунева, проф. Здравко Трайков, гл. комисар Петър Василев, Даниел Стоянов
доц. Евелина Димитрова Динева Публицистичният текст в обучението на студенти от специалност Журналистика научноизследователски БСУ 2009 проф. дфн К. Лукова доц. Ев. Динева, доц. Г. Начева, доц. М. Алексиева, доц. В. Ватева и студенти
доц. Евелина Димитрова Динева Добрите PR практики научноизследователски БСУ 2009 доц. д-р Ев. Динева доц. д-р М. Лазарова, ас. М. Филипов и студенти
доц. Радостин Симеонов Долчинков Технологични и методологични аспекти на компютърното проектиране на технологични системи Вътрешно-университ. БСУ 2009 Доц. Р Долчинков Инж. Г. Тонев, двама студента С.Стефанов-проект. Мениджър SPACECAD
гл.ас. Янислав Панайотов Желев AVATAR Comenius EC 2009 проф. д-р Г. Христозова Италия, България, Дания, Полша, Англия
доц. Веселина Господинова Жечева Създаване на електронен вестник в БСУ Вътр.финансиране БСУ 2009 доц. Т. Георгиев Н. Николов, В.Жечева, Е.Ганчев, студенти
доц. Пенчо Митев Иванов Диференциацията в марковите имиджи, позициониране и сегментация в категориите на бързооборотните потребителски продукти научно изследване УНСС 2009 доц. д-р Галина Младенова доц.д-р Пенчо Иванов, доц. д-р Галина Младенова
преп. Гергана Димитрова Кирова Анализ на нуждите от специализирано обучение по английски език на студентите от специалности "Връзки с обществеността" и "Журналистика" от ЦХН   Бургаски Свободен Университет 2009 Доц.д-р Диана Попова преп.Радостина Николова
доц. Галина Георгиева Куртева Иновации и креативност в управленската и оперативната дейност на персонала в организациите от ИТ отрасъла външно финансиране ОП "Развитие на човешките ресурси" 2009 доц. д-р Станислав Симеонов доц. Симеонов, проф. Христозова, гл.ас. Пенка Георгиева и др.
проф. Андон Димитров Лазаров Oбработка на изображения от ASAR-ENVISAT за превенция на природни бедствия научно-изследователски БСУ 2009 Проф. д,т,н. А. Лазаров Доц. инж. Стоянка Моллова Ст. ас. Димитър Минчев д-р Пламен Ангелов студенти: Илиан Найденов, Фак. No 06311183, Рукие Дерменджиева, Фак. No 06311191
гл.ас. Деян Желев Лазаров Общественото мнение за проблемът наркомании Научно-изследователски Сдружение "Доза обич" 2009 Антоанета Радева Ваня Добрева Деян Лазаров
доц. Силвия Александрова Лецковска АНАЛИЗАТОР НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗА МИКРООБЕКТИ В ДИНАМИЧЕН РЕЖИМ НАУЧНО - ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ БСУ 2009 доц. д-р Силвия Лецковска доц. д-р П. Рахнев доц. д-р Ст. Моллова
гл.ас. Атанас Денев Луизов Изследване удовлетвореността на авиолиниите от качеството на обслужване на летище Бургас и Варна - сезон 2009 практико-приложно проучване Фрапорт ЕАД 2009 проф. д-р Лина Анастасова гл.ас. д-р Атанас Луизов. проф. д-р Лина Анастасова и екип от анкетъори
гл.ас. Атанас Денев Луизов Изследване удовлетвореността на пасажерите от качеството на обслужване на летища Бургас и Варна - сезон 2009 практико-приложно изследване Фрапорт ЕАД - Германия 2009 проф. д-р Лина Анастасова гл.ас. д-р Атанас Луизов. проф. д-р Лина Анастасова и екип от анкетъори
проф. Калина Грозева Лукова Публицистичният текст в обучението на студенти от специалност Журналистика вътрешноуниверситетски БСУ 2009 проф.дфн Калина Лукова проф.дфн М. Петров, доц.д-р Е. Динева, доц. д-р В.Ватева, доц.д-р Г.Начева, доц. д-р М. Алексиева и студенти
гл.ас. Красимира Христова Минева Създаване на информационно - консултативен център за психично здраве социален Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 Красимира Минева Таня Божинова, Теменуга Захариева
гл.ас. Красимира Христова Минева Медиатекст - психологически рефлексии научноизследователски БСУ 2009 доц. д-р Г. Начева доц. д-р Г. Начева, ст. ас. К. Минева, ас. М. Манева,
гл.ас. Красимира Христова Минева "Ефективни студентски практики по социална работа, чрез партньорство с НПО" обучителен Министерство на образованието и науката 2009 доц. д-р М. Ганева Ст. ас. д-р З. Ганева, гл. ас. Диана Видева, ст. ас. Крисимира Минева
гл.ас. Димитър Петров Минчев Справочно-информационна система на електронните графици НИП БСУ 2009 Елка Мавродиева Елка Мавродиева, Дарина Димитрова, Радостина Колева, ас.Димитър Минчев, (1 студент).
гл.ас. Димитър Петров Минчев English for Special Purposes НИП БСУ 2009 проф.Юдов проф.Юдов, преп.Бинев, ас.Минчев, (11 студенти)
доц. Пепа Иванова Митева Съвместно развитие на общността, деца и младежи в риск социален ОС на БЧК, Бургас 2009 Виолета Недева  
доц. Пепа Иванова Митева методика на разработване на проекти за работа с деца. създаване на дневен ц-р за деца с увреждания, гр. Свищов социален КСУ за деца и семейства, София 2009 Биляна Житарова ,
доц. Пепа Иванова Митева Методи на обучение и тренинг за превенция на насилието и агресивното поведение в училищна възраст Социален Столична община и КСУ за деца и семейства, София 2009 Биляна Житарова  
доц. Пепа Иванова Митева Паметта на Бургас - история, психология, съвремие социален Община Бургас 2009 доц.д-р Тодор Мишев  
доц. Стоянка Колева Моллова Анализатор на изображение за микрообекти в динамичен режим НИП БСУ 2009 доц. Лецковска доц. Лецковска,доц. Рахнев
доц. Мария Христова Монова-Желева AVATAR международен ЕК 2009 Проф. д-р Г. Христозова Италия, България, Дания, Полша, Англия
доц. Гергана Начева Начева Публицистичният текст в обучението на студенти от специалност Журналистика вътрешноуниверситетски БСУ 2009 проф. ДФН Калина Лукова проф.дфн М. Петров, доц.д-р Е. Динева, доц. д-р В.Ватева, доц.д-р Г.Начева, доц. д-р М. Алексиева и студенти
доц. Гергана Начева Начева Публицистичният текст в обучението на студенти по специалност Журналистика   БСУ 2009 проф. ДФН К. Лукова М. Петров, К. Лукова, Е. Динева, В. Ватева, Г. Начева, М. Алексиева
доц. Мария Иванова Нейчева Влияние на образованието на работната сила върху икономическия растеж в българската икономика научно-изследователски проект БСУ 2009 д-р Мария Нейчева 2 студенти от ЦИУН при БСУ
доц. Мария Иванова Нейчева Програма за преподавателска мобилност "Еразъм" приложен международен проект на ЕК 2009   БСУ, Университет "Халич" - гр. Истанбул, Турция
ст.преп. Николай Маринов Николов Създаване на електронен вестник в БСУ НИД БСУ 2009 доц. Тодор Георгиев сист. администратор Емил Ганчев гл. ас. д-р Веселина Жечева студенти ЦХН
преп. Радостина Радева Николова Аналиэ на нуждите от специализирано обучение по английски език на студентите от специалности "Връзки с обществеността" и "Журналистика" от ЦХН НИД Бургаски Свободен Университет 2009 Доц.д-р Диана Попова преп.Гергана Кирова
проф. Даниела Ананиева Орозова Използване на невронни мрежи и обобщени мрежи за обучение и провеждане на аналитични и приложни изследвания НИД БСУ 2009 доц. Д. Орозова доц. Стамова, ст.н.с.I ст.К. Атанасов, доц. Сотиров, 5 студента
доц. Диана Димитрова Попова Анализ на нуждите от специализирано обучение по английски език на студентите от специалности "Връзки с обществеността" и "Журналистика" от ЦХН Научноизследователски БСУ 2009 Доц. д-р Диана Попова преп. Гергана Кирова преп. Радостина Николова
доц. Диана Димитрова Попова Анализ на нуждите от спец. обучение по англ. ез. на студентите от спец. “ВО” и “Журналистика” Кандидатстване за финансиране по НИД БСУ 2009 Доц. д-р Дина Попова Гергана Кирова Радостина Николова Динко Генов, студент ВО Галя Николаева, студентка Журналистика
доц. Иванка Милкова Стамова ИМПУЛСНО И КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ вътрешноуниверситетски БСУ 2009 Иванка Стамова  
проф. Ангел Захариев Тошков Разработка на периферни устройства управлявани от схеми с програмируема логика Научно-технически проект БСУ - Вътрешно университетско финансиране 2009 доц. Ангел Тошков инж. Марко Иванов, инж. Янчо Иванов, Мирослав Иванов Маринов - студент
ас. Милен Николаев Филипов "Добрите PR практики"   ЦХН 2009 доц. Е. Динева доц. М. Лазарова, ас. М. Филипов, преп. Р. Петров, студенти от PR Academy
проф. Петко Станков Чобанов KeyShop – нова култура на ученето международен секторна програма "Грюндвиг" 2009 проф. П.Чобанов VHS Wuppertal, Германия; Institut fur Gesellschaftwissenschaftliche Forschung, Австрия; Speha Fresia, Италия
проф. Петко Станков Чобанов Обучение по сигурност в туризма международен, европейски секторна програма Леонардо да Винчи 2009 проф. П.Чобанов Сънстори ООД – Слънчев Бряг; Tempo Training & Consulting, Чехия; Latvia Culture College, Латвия; Университет на Крайова, Румъния
проф. Димитър Димов Юдов English for special purposes НИД БСУ 2009 проф. д-р Юдов ас. Д.Минчев; преп.Д.Бинев и студенти
доц. Никола Иванов Аврейски Сп. "Геополитика & геостратегия" Член на Редакционния съвет Българско геополитическо дружество 2008 Инж. Тодор Кондаков Проф. д-р Марин Деведжиев, проф. д-р Румен Георгиев, проф. д-р Никола Алтънков, проф. д-р Георги Бакалов, ст.н.с. І ст. д-р арх. Христо Генчев, проф. д-р Минчо Драганов
доц. Мария Стоянова Алексиева Успяваме в настоящето гледаме в бъдещето Вътрешно университетски БСУ 2008 Доц. д-р М. Лазарова Студети от PR Academy Росен Петров
доц. Мария Стоянова Алексиева Как да подготвим компютърна презентация, 2 етап вътрешно университетски БСУ 2008 доц. д-р Евелина Динева  
доц. Мария Стоянова Алексиева Професионализъм в обучението по журналистика чрез партньорство между БСУ и регионалните медии Европейски структурни фондове Министерство на образованието и науката 2008 доц. д-р Мария Алексиева БСУ, ЦХН, студенти от спец. Журналистика, партньори от медии
доц. Мария Стоянова Алексиева Равни възможности за ромските деца до качествено образование международен Проект по Програма Матра 2008   детски градини и училища от 10 региона
доц. Мария Стоянова Алексиева EuropeAid/ 122908/ D/ SER/ BG, Техническа помощ при осъществяване на образователен компонент за подобряване ситуацията и интегриране на малцинства с фокус върху ромското малцинство международен Проект по програма Фар 2004 2008    
проф. Лина Георгиева Анастасова Удовлетвореност на туроператорите от качество на обслужв. на летища Бургас и Варна- сезон 2007 маркетингово проучване: практико-приложно ФРАПОРТ АД- Германия, концесионер 2008 доц. д-р Л.Анастасова ст.ас. Ат. Луизов, Лилия Филипова
проф. Лина Георгиева Анастасова Изследване на удовлетвор. на авиолиниите от обслужването на летища Бургас и Варна- сезон '2008 практико-приложно (маркетингово) изследване Фрапорт АД- Германия 2008 доц.д-р Лина Анастасова ст.ас. Ат.Луизов, Лилия Филипова
проф. Лина Георгиева Анастасова Удовлетвореност на пасажерите от качеството на обслужване на летища Варна и Бургас-сезон 2008 практико-приложно (маркетингово изследване) Фрапорт АД- Германия (концесионер) 2008 доц. д-р Л.Анастасова ст.ас. Ат.Луизов, Л.Филипова, студенти-анкетъори
проф. Лина Георгиева Анастасова Маркетинг на взаимовръзките: специфика на приложение в бълг фирми научно-приложно изследване собствено изследване за хабилитационен труд 2008 доц. д-р Лина Анастасова студенти
проф. Лина Георгиева Анастасова Удовлетвореност на туроператорите от качеството на обслуцв. на летища Бургас и Варна- сезон '2008 практико- приложно (маркетингово проучване) ФРАПОРТ АД- Германия 2008 доц. д-р Лина Анастасова ст. ас. Атанас Луизов, Лилия Филипова
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Използване на нелинейни ефекти в оптичните влакна за измерване на физични величини Фонд "Научни изследвания" - предложение за проект МОН 2008 доц. д-р Ангел Тошков проф. д-р Д. Юдов доц. д-р Д. Гичев ст. ас. Пл. Ангелов ас. Д. Иванов ас. Д. Минчев инж. М. Тодоров преп. Д. Бинев Светлана Скендерска
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Методи и алгоритми за получаване на радиолокационни изображения на движещи се обекти със сложна геометрия НИД БСУ 2008 проф. д.т.н. А. Лазаров доц. С. Моллова ст.ас. Пл. Ангелов ас. Д. Минчев 2-ма студенти
проф. Милен Иванов Балтов Техническа помощ за изпълнението и мониторинга на грантовите договори за по схемите за трансгранично сътрудничество в бивша Югославска Република Македония ТП - обучение и мониторинг на бенефициени ЕАР, Делгация на ЕК в Скопие 2008 Милен Балтов Влатко Данилов, Епаминонда Главинац, Живко Димов
проф. Милен Иванов Балтов Преглед на оперативните програми във връзка с Регулация на ЕСФ 1081/2006 и Общите правила за Структурните фондове 1083/2006 за периода 2007-13 г. Анализи ЕКОТЕК (Великобритания) 2008 Еми Нелисън 27 представители за отделните страни членки
преп. Димитър Стоянов Бинев Training Safety and Security in Tourism /TSST/ (2008-1-BG1-LEO05-00437 ) Leonardo da Vinci EU 2008 проф. д-р Петко Чобанов Bulgaria, Latvia, the Czech Republic and Romania
гл.ас. Генчо Василев Вълчев Възможности за прилагане на компетентностния подход при подготовката на студенти педагози изследователски Фонд НИ на ЮЗУ 2008 Н. Цанков Н. Цанков Г.Вълчев и др.
гл.ас. Генчо Василев Вълчев Превенция на деинституционализация чрез предоставяне на иновативни социални и образователни услуги за деца в риск обучителен ФАР 2008 Диана Видева П.Петкова, И.Дерижан, Г.Вълчев, А.Буриева и др.
гл.ас. Зорница Костова Ганева Обучител в Проект "Подкрепа за достоен живот" проект БЧК, Бургас 2008 Виолета Радева  
гл.ас. Зорница Костова Ганева „Реформиране на специализирана институция ДДЛРГ „Ал.Г. Коджакафалията” Бургас Преокт НПО и Община Бургас 2008 Татяна Георгиева  
гл.ас. Зорница Костова Ганева Интензивна програма за обмяна на социални практики за предоставяне на социални услуги за семейства Международен проект по Програма Еразъм BSU 2008 Румен Вълчев  
гл.ас. Зорница Костова Ганева Обучител в Програма за двигателна терапия за възрастни хора проект НЦСР, София 2008 Пламен Захариев  
гл.ас. Пенка Вълкова Георгиева Иновации и креативност в управленската и оперативна дейност на персонала в организации от ИТ отрасъла ЕСФ Агенция по заетостта 2008 доц. д-р инж. Ст. Симеонов гл.ас. П. Георгиева, ст. ас. В. Германов и др
гл.ас. Пенка Вълкова Георгиева Изследване на инструментални средства за разработка на програмно осигуряване за вградени системи при управление на обекти в реално време Научно-изследователски БСУ 2008 ст.ас.Вл.Германов доц. д-р Ст. Симеонов гл. ас. Пенка Георгиева студенти
гл.ас. Пенка Вълкова Георгиева Създаване на универсална библиотека "Размита логика" Научно-изследователски БСУ 2008 гл. ас. Пенка Георгиева ст. ас Владимир Германов, студенти
гл.ас. Пенка Вълкова Георгиева Стъпка към светлината Ленардо да Винчи – Турция Ленардо да Винчи – Турция 2008 доц. д-р инж. Ст. Симеонов гл. ас. Пенка Георгиева гл. ас Кирил Панайотов ст. ас Владимир Германов
гл.ас. Владимир Михайлов Германов Роботизирана отворена система за моделиране и технически разработки (Робот: BFU_ROBIC-1) Научноизследователски БСУ 2008 доц. Станислав Симеонов ст. ас. Владимир Германов и колектив от студенти
гл.ас. Владимир Михайлов Германов Създаване на универсална библиотека "Размита логика" Научноизследователски БСУ 2008 гл. ас. Пенка Георгиева ст. ас. Вл. Германов и колектив от студенти
гл.ас. Владимир Михайлов Германов Иновации и креативност в управленската и оперативна дейност на персонала в организации от ИТ отрасъла Европейски социален фонд ДРСЗ 2008 доц. Станислав Симеонов гл. ас. П. Георгиева, ст. ас. Вл. Германов, гл. ас. д-р М. Желева и колектив преподаватели от БСУ, Кина Шереметова, ИО
гл.ас. Владимир Михайлов Германов Стъпка към светлината (A Step Toward the Light) LEONARDO da VINCI Program European Comission 2008 доц. Станислав Симеонов Работни групи от България, Турция, Австрия, Германия
гл.ас. Владимир Михайлов Германов Изледване на инструментални средства за разработка на програмно осигуряване за вградени системи при управление на обекти в реално време Научноизследователски проект БСУ 2008 ст. ас. Владимир Германов доц. Станислав Симеонов, гл. ас. Пенка Георгиева и колектив от студенти
доц. Ицка Михайлова Дерижан Към свят без домашно насилие социален Световна банка 2008 Даниела Симидчиева Сдружение Югозап. инициатива
доц. Ицка Михайлова Дерижан Координирани усилия за устойчиво и ефективно приложение на ЗЗД образователен УНИФЕМ 2008 Г. Тишева БЦДИ, Ас. Деметра
доц. Ицка Михайлова Дерижан Създаване и популяризиране на пилотни модели за добри социални практики по интегрирано прилагане на ЗЗДН и ЗЗД социален МТСП 2008 И. Дерижан Асоциация Деметра Бургас и клон Благоевград
доц. Николина Белчева Драгнева Изследване и моделиране на информационни и логистични потоци и проектиране на е-инфраструктура със средствата на грид и клъстер компютинг външен МОН 2008 доц.д-р Ст.Симеонов доц. Орозова, доц. Драгнева, д-р Николова, гл.ас. Георгиева, ст.ас. Германов, ас. Минчев
гл.ас. Янислав Панайотов Желев Training Safety and Security in Tourism LLP, LdV, Transfer of Innovation ЕС 2008 проф. д-р Петко Чобанов БСУ, IBC - България, TEMPO - Чехия, Университет на Крайова - Румъния, Culture College - Латвия
доц. Веселина Господинова Жечева Процедури за списъчно декодиране за редуциране и извличане на данни при системи за откриване на нарушения Проект БСУ 2008 д-р В.Жечева Гл.ас. д-р В.Жечева Гл.ас. д-р Евг.Николова 1 студент
доц. Веселина Господинова Жечева Електронното обучение в БСУ Проект БСУ 2008 Ст.преп.Н.Николов Ст.преп.Н.Николов, Доц. Е.Динева, Доц. Д.Орозова, Гл.ас.д-р В.Жечева, Гл.ас. д-р М.Желева, Ст.преп.Й.Николова, Ас.Д.Минчев, Е.Мавродиева - ИО, Емил Ганчев - ИО
гл.ас. Даниела Любомирова Зарева Country Profile - Bulgaria - Environment, Health and Safety Regulatory Requirements Applicable to Industry научно изследване ENHESA 2008    
доц. Пенчо Митев Иванов Интегрирането на българската икономика в Европейския съюз /постижения, проблеми, насоки на ускоряване/ научно изследване УНСС 2008 доц.д-р Пенчо Иванов доц.д-р Пенчо Иванов
доц. Татяна - Коцева РЕПРО: репродуктивни решения от макро и микро перспектива научно-изследователски 7 рамкова програма на ЕС 2008 чл.-кор. А. Атанасов БАН  
доц. Татяна - Коцева ЕВРОСФЕРА: разнообразие и европейска публична сфера. Към Европа на гражданите научно изследователски 6 рамкова програма на ЕС 2008 ст.н.с. Й. Зографова, Институт по психология, БАН  
доц. Татяна - Коцева Поведение и здраве при деца в училищна възраст научно-изследователски Фонд "Научни изследвания" МОН 2008 н.с. Л. Василева, И-т по психология, БАН И-т по психология при БАН ЦИН при БАН НЦ "психология и здраве"
проф. Андон Димитров Лазаров "Методи и алгоритми за получаване на радиолокационни изображения на стационарни и движещи се обекти със сложна геометрия"   Бургас, БСУ 2008 Проф. дтн А. Д. Лазаров Доц. Ст. Моллова, Ст. ас. Пл. Ангелов, Ас. Д. Минчев, Боряна Грозев, ст. III курс, КТКМ
гл.ас. Деян Желев Лазаров Модели на поведение сред инжекционно употребяващи наркотици Научно-изследователски Фондация "Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) 2008 Ваня Добрева Деян Лазаров Веселина Неделчева Антоанета Радева
гл.ас. Деян Желев Лазаров Общественото мнение за проблемът наркомании Научно-изследователски Сдружение "Доза обич" 2008 Антоанета Радева Ваня Добрева Деян Лазаров
доц. Мариана Георгиева Лазарова Професионализъм в обучението по журналистика ОП "Човешки ресурси" МОН 2008 Доц. М. Алексиева М. Лазарова, Т. Георгиев, Т. Скендерска
доц. Мариана Георгиева Лазарова Успяваме в настоящето, гледаме към бъдещето научно-практически проект БСУ 2008 Доц. М. Лазарова доц. М. Алексиево, ас. Р. Петров, студенти от "PR akademi$
доц. Силвия Александрова Лецковска ОПТИЧЕН (МИКРОСКОПСКИ) АНАЛИЗАТОР НА ИЗОБРАЖЕНИЕ НАУЧНО - ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ БСУ 2008 доц. д-р Силвия Лецковска доц. д-р Стоянка Моллова доц. д-р Павлик Рахнев
гл.ас. Атанас Денев Луизов Изследване на удовлетвореността на авиолиниите от качеството на обслужване на летище Варна и Бургас - сезон 2008 практико-приложно изследване Фрапорт ЕАД 2008 проф. д-р Лина Анастасова гл.ас. д-р Атанас Луизов. проф. д-р Лина Анастасова и екип от анкетъори
гл.ас. Атанас Денев Луизов Изследване удовлетвореността на туроператорите от качеството на обслужване на летище Бургас и Варна - сезон 2008 практко-приложно изследване Фрапорт ЕАД - Германия 2008 проф.д-р Лина Анастасова гл.ас. д-р Атанас Луизов, проф. д-р Лина Анастасова
гл.ас. Атанас Денев Луизов Изследване удовлетвореността на пасажерите от качеството на обслужване на летища Бургас и Варна - сезон 2008 практико-приложно изследване Фрапорт ЕАД - Германия 2008 проф. д-р Лина Анастасова гл.ас. д-р Ат.Луизов, проф. д-р Анастасова и екип от анкетъори
доц. Георги Иванов Маринов Иновативни практики за силни структури на гражданското общество и насърчаване на партнъорството между местните власти и бизнеса Проучвателно-изследователски Асоциация на българските черноморски общини + Фондация "Зелен Бурга 2008 В. Тодоров в частта за Фондация "Зерлен Бургас" Ръководител+екип консултанти
гл.ас. Красимира Христова Минева Идентифициране и мултиплициране на добрите практики в предоставянето на социални услуги на семейства Интензивна програма Еразъм 2008 проф. д-р Румен Вълчев преподаватели и студенти от БСУ, Висше училище за социални услуги в Порто /Португалия/, Висше училище на провинция Лиеж /Белгия/
гл.ас. Димитър Петров Минчев Training Safety and Security in Tourism /TSST/ (2008-1-BG1-LEO05-00437) Leonardo da Vinci EU 2008 prof. P.Chobanov Bulgaria, Latvia, the Czech Republic, Romania
гл.ас. Димитър Петров Минчев Електронно изработване и управление на учебните графици НИП БСУ 2008 Елка Мавродиева Е.Мавродиева, Ас.Д.Минчев, Р.Колева, М.Маренов, Е.Ганчев, (1 студент)
гл.ас. Димитър Петров Минчев Електронното обучение в БСУ. Разработване на електронни курсове и тяхното интегриране в обучението. НИП БСУ 2008 Ст.преп.Н.Николов Ст.преп.Н.Николов, Доц. Е.Динева, Доц. Д.Орозова, Гл.ас.д-р В.Жечева, Гл.ас. д-р М.Желева, Ст.преп.Й.Николова, Ас.Д.Минчев, Е.Мавродиева - ИО, Емил Ганчев - ИО
гл.ас. Димитър Петров Минчев Методи и алгоритми за получаване на радиолокационни изображения на движещи се обекти със сложна геометрия НИП БСУ 2008 Проф. А.Лазаров Проф. А.Лазаров, Ас.Пл.Ангелов, Ас. Д.Минчев, Доц. Ст.Моллова
доц. Пепа Иванова Митева Оперативна програма за развитие на човешките ресурси социален Европейски социален фонд 2008 Кръстина Дечева, гр. Сливен Водеща организация Билдинг, Сливен, партньор БСУ
доц. Стоянка Колева Моллова Оптичен /микроскопски/ анализатор на изображение НИП БСУ 2008 доц.Лецковска доц. Моллова, доц. Рахнев, студенти
доц. Стоянка Колева Моллова Методи и алгоритми за получаване на радиолокационни изображения на движещи се обекти със сложна геометрия НИП БСУ 2008 проф.Лазаров Доц.Моллова, ас. Пл. Ангелов, ас. Д. Минчев, Боряна Грозева
доц. Мария Христова Монова-Желева Training Safety and Security in Tourism/TSST/ LLP, LdV Transfer of Innovation EU 2008 BFU, Bulgaria, Assoc. Prof. Galia Hristozova България, Чехия, Латвия, Румъния
доц. Мария Христова Монова-Желева Иновации и креативност в управленската и оперативна дейност на персонала в организации от ИТ отрасъла ОП „Развитие на човешките ресурси” ЕСФ 2008 БСУ, доц.д-р Ст. Симеонов БСУ, ИО АД
доц. Мария Иванова Нейчева Програма за преподавателска мобилност "Еразъм" приложен международен проект на ЕК 2008   БСУ, Политехнически институт - гр. Бежа, Португалия
ст.преп. Николай Маринов Николов Електронното обучение в БСУ. Разработване на електронни курсове и тяхното интегриране в обучението. университетски БСУ 2008 ст.преп. Николай Николов доц.д-р Евелина Динева, доц.д-р Даниела Орозова, гл.ас.д-р Веселина Жечева...
доц. Евгения Петрова Николова Процедури за списъчно декодиране за редуциране и извличане на данни при системи за откриване на нарушения   БСУ 2008 гл.ас. д-р В. Жечева В. Жечева, Е. Николова
доц. Евгения Петрова Николова Формиране на компетентност в бъдещите учители по информатика и ИТ за работа със системите за управление на обучението   БСУ 2008 гл. ас. д-р Е. Николова Д. Орозова Д. Дурева
проф. Даниела Ананиева Орозова Формиране на компетентност в бъдещите учители по информатика и информационни технологии за ползване на системите за управление на обучението. НИД БСУ 2008 Е. Николова Д. Орозова, Д. Дурева, Зл. Шошева
проф. Даниела Ананиева Орозова Електронното обучение в БСУ. Разработване на електронни курсове и тяхното интегриране в обучението. НИД БСУ 2008 Николай Николов Орозова, Жечева, Желева, Николова, Минчев, Мавродиева, Ганчев
ст.преп. Кирил Кирилов Панайотов Крачка към светлината   "Леонардо да Винчи" 2008 Станислав Симеонов  
ст.преп. Кирил Кирилов Панайотов РЕКТИО НИП БСУ 2008 Николай Николов  
доц. Диана Димитрова Попова TEMPUS FLERTUV-JEP 25020, Русия Научноизследователски Европейската комисия 2008 Англия Англия, Германия, Русия
доц. Диана Димитрова Попова Електронното обучение в БСУ. Обучителен БСУ 2008   Преподаватели от БСУ
гл.ас. Диана Младенова Съботинова Програма за преподавателска мобилност "Еразъм" приложен Международен проект на ЕК 2008    
проф. Ангел Захариев Тошков Разработка на програматор за схеми с програмируема логика Вътрешно-университетски проект, Внедрен, Програматорите се изпозват за обучение на студенти БСУ 2008 доц. Ангел Тошков инж. Марко Иванов, Христо Борисов, инж. Янчо Иванов, Мирослав Иванов Маринов - студент
доц. Мария Стоянова Алексиева Empirical end Analytical Research on the experience of municipality administrations, REI, scools and teachars in the pilot regions in the field of multicultural educatin with the purpose of eliciting good teaching practices along these lines изследване Consortium CIEP - IUFM de Versailles - Roma Lom 2007 М. Алексиева пет пилотни общини - общински администрации, регионални инспекторати по образование, училищни директори, учители
доц. Мария Стоянова Алексиева Анализ на учебните програми (предучилищно възпитание и подготовка, 1 - 12 клас) в контекста на интеркултурното образование научно изследване по Програма ФАР 2007    
доц. Мария Стоянова Алексиева Разработване на модулни програми за бъдещи и настоящи директори на училища   Министерство на образованието и науката, Национале 2007 Фондация "Програма "Стъпка по стъпка"  
проф. Лина Георгиева Анастасова Изследване на удовлетвореността на авиолиниите от качество на обслужването на летищa Бургас и Варна маркетингово изследване ФРАПОРТ АД-Германия, концесионер 2007 доц. д-р Лина Анастасова ст.ас. Ат.Луизов, Лилия Филипова, студенти
проф. Лина Георгиева Анастасова Качество на обслужването на летища Бургас и Варна- удовлетвореност на пасажерите (сезон 2007) маркетингово изследване FRAPORT- концесионер на летища Бургас и Варна 2007 доц. д-р Лина Анастасова ст. ас. Атанас Луизов и Лилия Филипова, анкетъори-студенти
проф. Лина Георгиева Анастасова Подобряване на маркетинг управлението на МСП чрез разработване на маркетингова стратегия PHARE project фирми "СТАРКС ООД" и "АГРОФРУКТ" 2007 доц. д-р Л. Анастасова ст. ас. Атанас Луизов, Момчил Георгиев, Паула Миленкова
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Promoting Advanced Resources and Methodologies for New Teachers in Digital Education (PARMENIDE) LEONARDO DA VINCI Project EU 2007 За БСУ проф.д-р. П. Чобанов 1. Guglielmo Markoni University - Italy 2. UNED - Spain 3. PolitehnikaBucuresti - Romania 4. Soluzione Informatiche - Italy 5. FutureTech - Germany 6. FORTH - Greece
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов ISAR и SAR технологии за възстановяване образи на обекти със сложна геометрия с прилагането на сигнали с висока разделителна способност НИД БСУ 2007 проф.д.т.н. Антон Лазаров ас.маг.инж. Пл. Ангелов ас.маг.инж. Д. Минчев 6 студента
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Автоматизирана система за отчитане на АЧХ при нискочестотни аудио стъпала НИД БСУ 2007 ас.маг.инж. Пл.Ангелов проф. д.т.н. А. Лазаров Студенти: Никола Станишев Павлин Дерменджиев Яни Янев
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Проектиране и симулативен анализ на нискочестотно крайно стъпало по мощност ДР Проектиране и разработка на прототип БСУ 2007 ас.маг.инж. Пл. Ангелов Рачо Стоянов
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Проектиране на система за контрол и корекция на външни аудио смущения в нискочестотен Hi-Fi диапазон ДР Проектиране и разработка на прототип БСУ 2007 ас.маг.инж. Пл.Ангелов Павлин Дерменджиев
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Проектиране и симулативен анализ на система за динамична индикация в спектъра на нискочестотни сигнали ДР Проектиране и разработка на прототип БСУ 2007 ас.маг.инж. Пл.Ангелов Георги Зафиров
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Проектиране на електронен инвертор за резервиранон захранване Научно изследване БСУ 2007 ст.ас.Пл.Ангелов Иван Вощев
проф. Милен Иванов Балтов Икономическата имиграция в България и националната индентичност Изследователски Фонд "Научни изследвания" към МОН 2007 проф. д.с.н. Кръстьо Петков доц. Желев, гл.ас. д-р Нончев и др.
проф. Милен Иванов Балтов Техническа помощ за Транс-гранично сътрудничество България-Сърбия ТП - консултиране и обучение на МРРБ и на бенефици МРРБ 2007 Жечка Калинова Елеонора Иванова, Лора Саркисян
проф. Милен Иванов Балтов Създаване и развитие на бизнес мрежи в транс-граничния регион на Петрич, Разлог, Струмяни (България) и Серес и Неа Петрици (Гърция) Грант, анализи и обучение МРРБ, Община Петрич 2007 доц. д-р Диана Копева гл.ас. Лалка Борисова, гл.ас. Борислав Борисов
проф. Милен Иванов Балтов Изграждане на капацитет за управление на Структурните инструменти на ЕС в Хърватска Разработка на методология по Стратегии за орг. раз КОДЕФ - Р. Хърватска - финансиран от Външно минист 2007 Кай Кристоферсен Сузане Нилсен, д-р Кирил Величков
проф. Милен Иванов Балтов ФАР BG 017-586.04.01 “Техническа помощ за Развитие на индустриалните зони”. ТП - консултиране и обучение на МИЕ, МРРБ, БАИ и з Дирекция Инвестиционна политика на МИЕ 2007 Нилс Хансен Теодорос Полидорос, Христос Вазурас, Георгиос Мелисаропулос
проф. Милен Иванов Балтов Интер ГетАП Технологичен и иновационен трансфер изследвания и консултации ГИС Трансфер Център - Програма ИНТЕРРЕГ ІІІ на ЕС 2007 ст.н.с. II ст. Костадин Костадинов 6 участника от България, от БСУ - гл. ас. д-р Милен Балтов
преп. Димитър Стоянов Бинев Keyshop - a New Culture of Learning (134022-LLP-2007-DE-GRUNDTVIG-GMP ) GRUNDTVIG EU 2007 Martina Kissing Bulgaria, Austria, Germany, Italy and Switzerland
гл.ас. Дияна Геогиева Видева Изграждане на среда за устойчиво прилагане на закона за защита срещу домашното насилие в България проект Фонда за жените към ООН 2007 Геновева Тишева Дияна Видева - координатор
гл.ас. Дияна Геогиева Видева "Превенция на институционализация, чрез предоставяне на иновативни социални и обучителни услуги за деца в риск" проект програма ФАР на ЕС 2007 Дияна Видева доц.д-р Ицка Дерижан доц.д-р Павлина Петкова
гл.ас. Генчо Василев Вълчев Включване на изключените обучителен ФАР 2007 Георги Якалиев Евроимпекс
гл.ас. Генчо Василев Вълчев Център за социална интеграция и рехабилитация социален СИФ 2007 Милан Липоев Регионален център за развитие - Перник
гл.ас. Генчо Василев Вълчев Домашен социален патронаж социален СИФ 2007 Милан Липоев Регионален център за развитие - перник
гл.ас. Генчо Василев Вълчев Дневен център за възрастни хора социален Община Перник 2007 Милан Липоев Регионален център за развитие - Перник
гл.ас. Генчо Василев Вълчев Създаване и оптимизиране на мрежа за устойчиво развитие на СГО и структури на местната и държавна администрация обучителен МДААР 2007 Диана Видева Асоциация Деметра
гл.ас. Зорница Костова Ганева Разработване на система за проучване професионалната реализация на студентите от спецаилност "Социални дейности" на БСУ вътрешно- университетски БСУ 2007 доц.д-р Мария Ганева проф.Вълчев, гл.ас. Ганева, ст.ас. Луизов
гл.ас. Владимир Михайлов Германов Роботизирана отворена система за моделиране и технически разработки (Робот: BFU_ROBIC-1) Научноизследователски проект БСУ 2007 доц. Станислав Симеонов ас. инж. Владимир Германов и студенти
гл.ас. Владимир Михайлов Германов Стъпка към светлината (A step toward the Light) LEONARDO da VINCI Program European Comission 2007 доц. Станислав Симеонов Работни групи от България, Турция, Австрия, Германия
гл.ас. Владимир Михайлов Германов Autonomous Explorer LAUREN ImagineCup2007-Състезание MSDNAA Microsoft 2007 доц. Ст.Симеонов ст.ас.В.Германов, екип от студенти
доц. Ицка Михайлова Дерижан Превенция на деинституционализация чрез предоставяне на иновативни социални и образователни услуги за деца в риск обучителен ФАР 2007 Диана Видева Асоциация Деметра
доц. Ицка Михайлова Дерижан Интеграция на деца от малцинствен произход - модели на педагог. въздействие семейство - детска градина Структурни фондове Столична община 2007 Пепа Димитрова ЦДГ 62, София
доц. Ицка Михайлова Дерижан Център и мрежа за интеркултурен диалог и образование прогр. Гражданско общество Гражданско общество 2007 Ирина Колева Движение "Предтечи"
доц. Ицка Михайлова Дерижан Включване на изключените обучителен ФАР 2007 Георги Якалиев Евроимпекс
доц. Ицка Михайлова Дерижан Устойчива мрежа за интеркултурен диалог и образование университетски проекти Евроазиатски фонд Турция - България 2007 Ирина Колева  
доц. Ицка Михайлова Дерижан Създаване и оптимизиране на мрежа за устойчиво развитие на СГО и структури на местната и държавна администрация Структурни фондове МДААР 2007 Диана Видева Асоциация Деметра
гл.ас. Атанас Иванов Димитров Микропроцесорна система за диагностика и управление на DC-DC преобразуватели НИД БСУ 2007 проф. Юдов ст.ас. Ат. Димитров, ас. Д.Иванов, Слави Тодоров - студент
гл.ас. Славка Димова Димитрова Изготвяне на модел за обучение на пробационни служители и програми за обществено въздействие   Министерство на правосъдието 2007 доц. М. Гунева доц. М. Гунева, проф. Здравко Трайков, Калина Арабаджиева, Ивлена Печеникова
доц. Сава Христов Димов Изследване на валутно-курсовите разлики при трансформирането на салдата и оборотите от български лев към евро чрез използване на електнонни конверторни платформи   БСУ - вътрешно университетски фонд за научни изсле 2007 доц.д-р Сава Димов Десислава Вичева - студент Кристиян Каракашев - студент
доц. Евелина Димитрова Динева Как да подготвим компютърна презентация научноизследователски проект БСУ 2007 доц. Ев. Динева гл. ас. д-р Мария Алексиева
доц. Радостин Симеонов Долчинков Компютърна симулация на механизми в технологични системи Вътрешно-университ. БСУ 2007 Доц. Р Долчинков Инж. Г. Тонев, двама студента
гл.ас. Янислав Панайотов Желев Key Shop Multirateral project LLP 2007 Martina Kissing Vupertal, Germany; Burgas Free University, Bulgaria; FBI, Austria; Speha Fresia, Italy
доц. Веселина Господинова Жечева Приложение на декодиращи алгоритми и техники за решаване на обучителен проблем при системи за откриване на нарушения Научно-изследователски проект БСУ 2007 д-р Веселина Жечева д-р Евгения Николова, Венцислав Вълчев КСТ 4 курс, Христослава Кюлбасанова КСТ 4 курс
гл.ас. Ирена Петрова Кунева Преподавателска мобилност по програма "Еразъм", ПТУ, Бежа Португалия приложен БСУ, ЕК 2007    
доц. Галина Георгиева Куртева "Теорeтични основи на вътрешен стандарт за измерване и оценка на заплахите към организациите" външно финансиране фонд "Научни изследвания" към МОН 2007 доц. д-р Огнян Симеонов, УНСС доц. д-р Мая Ламбовска, ас. Косев, ас. Григорова, ас. Димитрова, УНСС; гл.ас. Г. Куртева, БСУ
доц. Галина Георгиева Куртева "Promoting Advanced Resources And Methodologies For New Teachers In Digital Education" (Parmenide) №2005 I/05/B/F/Pp-154064   Италианска национална агенция Leonardo Da Vinci 2007 Илария Машити, за българ. екип проф д-р Чобанов Италия, Испания, Гърция, Германия, Румъния, България
проф. Андон Димитров Лазаров "ISAR и SAR технологии за възстановяване образи на обекти със сложна геометрия с прилагането на сигнали с висока разделителна способност" научно-изследователски БСУ 2007 Проф. А.Д. Лазаров доц. Ст. Моллова, ас. инж. Пл. Ангелов, В. Кижева,
гл.ас. Атанас Денев Луизов Качество на обслужване на летища Бургас и Варна - удовлетвореност на пасажерите маркетингово проучване Фрапорт ЕАД, Германия 2007 доц.д-р Лина Анастасова Атанас Луизов, доц.д-р Лина Анастасова, Лили Филипова, студенти
гл.ас. Атанас Денев Луизов Разработване на система за проучване на професионалната реализация на студентите от специалност "Социални дейности" при БСУ практико-приложно БСУ 2007 доц.д-р Мария Ганева проф.д-р Румен Вълчев, ст.ас. Зорница Ганева, ст.ас.Атанас Луизов, студенти
гл.ас. Атанас Денев Луизов Удовлетвореност на авиолиниите от качеството на обслужване на летища Бургас и Варна маркетингово проучване Фрапорт АД, Германия 2007 доц.д-р Лина Анастасова Атанас Луизов, Лили Филипова
гл.ас. Димитър Петров Минчев Keyshop - a New Culture of Learning (134022-LLP-2007-DE-GRUNDVIG-GMP) GRUNDVIG EU 2007 Martina Kissing Bulgaria, Austria, Germany, Italy, Switzerland
гл.ас. Димитър Петров Минчев ISAR и SAR технологии за възстановяване образи на обекти със сложна геометрия с прилагането на сигнали с висока разделителна способност НИП БСУ, ЦИТН 2007 Проф. д.т.н. Ан.Лазаров Проф. д.т.н. Ан.Лазаров, Ас. Пламен Ангелов, Ас.Дим.Минчев, (6 студенти)
доц. Пепа Иванова Митева Управление на комплекс за социални услуги на деца и семейства в столична община социален КЕЪР Интернешънъл 2007 Огнян Друмев Столична община
доц. Пепа Иванова Митева Работа в терапевтична общност социален Програма Фар 2007 Петър Василев Институт за Екология на мисленето
доц. Стоянка Колева Моллова ISAR и SAR технологии за възстановяване на образи с висока разделирелна способност   БСУ 2007 проф.Лазаров проф.Лазаров ас.Димитър Минчев ас.Пламен Ангелов
доц. Мария Христова Монова-Желева Key Shop - a new culture of learning multilateral project LLP, Grundvig 2007 Martina Kissing Bufertal, Germani; Burgas Free University, Bulgaria; FBI, Austria; Speha Fresia, Italy
доц. Мария Христова Монова-Желева Knowledge and Skills in Tourism/KAST/ LLP, LdV Transfer of Innovation EU 2007 IBC, Bulgaria България, Чехия, Словакия, Испания
ст.преп. Николай Маринов Николов Мултимедийно, интерактивно, интернет базирано обучение по чужд език в БСУ проект по НИД БСУ 2007 ст.преп. Н. Николов Преподаватели по ЧЕ в БСУ
доц. Евгения Петрова Николова Приложение на декодиращи алгоритми и техники за решаване на обучителен проблем при системи за откриване на нарушения   БСУ 2007 гл.ас.д-р Веселина Жечева Евгения Николова, Венцислав Вълчев, Христослава Кюлбасанова
ст.преп. Йорданка Димитрова Николова Мултимедийно, интерактивно, интернет базирано обучение по чужд език в БСУ проект по НИД БСУ 2007 ст.преп. Н. Николов Преподаватели по ЧЕ в БСУ
ст.преп. Кирил Кирилов Панайотов ММИБОЧЕ проект БСУ 2007 Николай Николов Йорданка Николова Йанет Илина Юрий Илин Лили Вълчева
гл.ас. Диана Младенова Съботинова Програма за преподавателска мобилност "Еразъм" приложен Международен проект на ЕК 2007    
проф. Ангел Захариев Тошков Изграждане на директна АТМ връзка и реализация на изнесени телефонни постове на учрежденска телефонна централа в отдалечен офис на Първа инвестиционна банка - АД, клон Бургас Проучване, проектиране и реализация. Внедрен с икономически ефект. Първа инвестиционна банка АД 2007 доц. д-р А. Тошков "Комнет" - ООД, инж. Румен Яшмаков,
проф. Ангел Захариев Тошков Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на 1.25 Gbit оптична мрежа с кръгова топология за предаване на данни между офиси на ПИБ АД, клон Бургас Проучване, проектиране и изграждане. Внедрен. с икономически ефект Първа инвестиционна банка АД 2007 доц. д-р. Ангел Тошков И, Ивнов, инж. Р. Яшмаков
проф. Димитър Димов Юдов Внедряване на нови материали в медицинската техника докторска разработка ТУ-Варна 2007 проф. Юдов гл.ас. Емилиян Беков- докторант
проф. Димитър Димов Юдов Електронен трансформастор докторска разработка МОН 2007 проф. Юдов инй. Тодор Филчев- докторант
проф. Димитър Димов Юдов Микропроцесорна система за управление на DC/DC преобразуватели ведомствен БСУ 2007 проф. Юдов ст.ас Атанас Димитров ас. Добрин Иванов
проф. Димитър Димов Юдов Информационно-комуникационна система за управление използваща електропреносната мрежа МОП, мІу БСУ и Украйна, Киев, Технически университ МОН 2007 проф Юдов и проф Жуйков от БСУ, ст.ас Атанас Димитров, ас. Добрин Иванов
доц. Никола Иванов Аврейски Програмна акредитация на професионално направление История и археология на Шуменския университет Участие в Експертна група Национална агенция за оценяване и акредитация 2006 Доц. д-р Искра Баева Доц. д-р Валери Колев
доц. Мария Стоянова Алексиева EuropeAid/121329/SV/BG "Educational and Medical Integration of Vulnerable Minority Groups with a Special Focus on Roma" международен проект PHARE 2006   Франция, България ...
доц. Мария Стоянова Алексиева Как да подготвим компютърна презентация, 1 етап Вътрешно университетски БСУ 2006 доц. д-р Евелина Динева  
доц. Мария Стоянова Алексиева Етнопсихолингвистични и социолингвистични особености на медийния език на пресата в България научно-изследователски фонд "Научни изследвания", МОНМ 2006 проф. дпн Г. Христозова член на експертната група
проф. Лина Георгиева Анастасова Изследване на пазара на труда и иновативни практики за установ. нуждите от проф. обучение в МСП научно- приложен МИн. на образован.-Фонд "Научни изследвания" 2006 Доц. д-р С. Желев - УНСС доц. д-р Лина Анастасова, д-р Милен. Балтов- БСУ, н.с. Деян Пушкаров
проф. Лина Георгиева Анастасова Изследване на потребностите от квалифиц. човешки ресурс в турист. индустрия в Бургаски регион научно- приложен Областна администрация- Бургас 2006 Доц.д-р Лина Анастасова гл. ас. Г. Вдовичин- Колеж по туризъм (Бургас), ст. ас. Атанас Луизов, гл.ас. Роз. Янев- Колеж по туризъм
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Проектиране и разработка на симулаторна ламбда сонда Извънредна работа със студенти   2006 са.маг.инж.Пл.Ангелов Студенти
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Проектиране и изследване работата на функционален генератор МАХ038 ДР - изработка на прототипен лабораторен макет   2006 ас.маг.инж.Пл.Ангелов инж.Яни Янев
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Проектиране и разработка на НЧУ крайно стъпало 2x7W Извънредна работа със студенти   2006 ас.маг.инж.Пл.Ангелов Студенти
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Проектиране и разработка на Аудио Суб Буфер 1 x 250W / 4 Om ДР - изработка на прототипен лабораторен макет   2006 ас.маг.инж.Пл.Ангелов Иван Павлов Милен Скарлатов
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Проектиране и изследване на радио транспондер в двубандов GSM обхват ДР - изработка на прототипен лабораторен макет   2006 ас.маг.инж.Пл.Ангелов Студенти
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Проектиране и разработка на НЧУ крайно стъпало 2x60W TDA1562Q Извънредна работа със студенти Лидер технолоджи ООД 2006 ас.маг.инж.Пл.Ангелов Студенти
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Проектиране и разработка на НЧУ 1 x10W / 4m Om Извънредна работа със студенти   2006 ас.маг.инж.Пл.Ангелов Стунденти
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Изследване и проектиране на спектрален анализатор в Hi-Fi аудио диапазон 20 [Hz] - 20 [kHz]. ДР - изработка на прототипен лабораторен макет   2006 ас.маг.инж.Пл.Ангелов Студенти
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Проектиране и разработка на обортомер ДР - изработка на прототипен лабораторен макет   2006 ас.маг.инж.Пл.Ангелов Студенти
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Проектиране на система за визуализация спектъра на нискочестотни сигнали с използване на програмен осцилоскоп Оптимизация и техническо решение към проект по НИД БСУ 2006 ас.маг.инж.Пл.Ангелов проф.А.Лазаров Студенти
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Проектиране и разработка на специализирана система за комутация на газови системи Външен проект Мултиплекс ЕООД 2006 ас.маг.инж.Пл.Ангелов инж.Я.Янев
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Проектиране и разработка на аудио ниво индикатор Разработка на прототип към проект по НИД БСУ 2006 ас.маг.инж.Пл.Ангелов проф.А.Лазаров инж.Н.Станишев
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Проектиране и разработка на специализирани печатни платки за локално захранване на лаб.маси Вътрешен към ЦИТН ЦИТН 2006 ас.маг.инж.Пл.Ангелов ас.маг.инж.Пл.Ангелов инж.Я. Янев
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Проектиране и изработка на електронен измерител на нелинейни изкривявания в Hi-Fi аудио диапазон Разработка на прототип към проект по НИД БСУ 2006 ас.маг.инж.Пл.Ангелов проф.А.Лазаров Студенти
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Автоматизирана система за следене параметрите на аудио сигнали с отчитане на нелинейните изкривявания НИД БСУ 2006 ас.маг.инж.Пл.Ангелов проф.А.Лазаров
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Разработка на сериен логически анализатор IIC тестер Извънредна работа със студенти   2006 ас.маг.инж.Пл.Ангелов Стунденти
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Изследване и симулативен анализ на аудио система за озвучаване тип Dolby Surround ДР - изработка на прототипен лабораторен макет   2006 ас.маг.инж.Пл.Ангелов Студенти
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Електронна система за контрол на достъпа НИД БСУ 2006 проф.Лазаров ас.маг.инж.Пл.Ангелов маг.инж.М.Иванов
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Проектиране и разработка на цифров честотомер Извънредна работа със студенти   2006 ас.маг.инж.Пл.Ангелов Студенти
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Изработка на система за слаботоково управление на мощни товари Извънредна работа със студенти   2006 ас.маг.инж.Пл.Ангелов Студенти
проф. Милен Иванов Балтов Изследване на пазара на труда и иновативни практики за установяване нуждите от професионално обучение в МСП Изследователски Фонд "Научни изследвания" към МОН 2006 доц. д-р Симеон Желев доц. д-р Л.Анастасова, гл. ас. д-р Милен Балтов и 3 колеги от други ВУ
проф. Милен Иванов Балтов Изграждане на местен капацитет за планиране и устойчиво икономическо развитие в Община Тутракан Активни услуги за пазара на труда на СБ Фондация Перпетуум мобиле 2006 Добромир Петров 10
проф. Милен Иванов Балтов Стимулиране на конкурентоспособността във фирмите от мебелния и дърводобивен сектор от Североизточния планов регион във връзка с присъединяването към ЕС Информационни семинари и обучение по бизнес планир ФАР МРРБ Пилотна схема за прилагане на структурнит 2006 Геновева Христова Екип на Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост
проф. Милен Иванов Балтов Обучение по управление и предоставяне на услуги за деца и семейства в общността Обучение по „Подготовка и управление на социални п ФАР МТСП „Реформа за повишаване благосъстоянието н 2006 проф. Каменов и Виолета Чавдарова Екип на ОКОМ
проф. Милен Иванов Балтов Разработване на инвестиционен профил на Община Белоградчик Анализи и обучение Световна банка и АЗ, Проект АУПТ 2006 доц. д-р Ирена Славова н.с. Диан Пушкаров, Иван Иванов, Димитрина Тодорова
проф. Милен Иванов Балтов Проект на СБ и АЗ, Община Чипровци, Разработване на инвестиционeн профил     2006    
проф. Милен Иванов Балтов Обучение и консултации за стартиране на бизнес в алтернативния туризъм Курсове и консултации ФАР "Еко туризъм" към МРРБ и МИЕ 2006 Радосвета Абаджиева Национален център за социална рехабилитация и Община Годеч
доц. Веселина Живкова Ватева Стратегии на текста Вътрешноуниверситетски проект БСУ 2006 проф.дфн К. Лукова Веселина Ватева, Мариана Лазарова, Тодор Георгиев, Гергана Начева, Цонка Люцканова
гл.ас. Дияна Геогиева Видева "Превенция на трафика и сексуалната експлоатация сред деца от рискови групи" проект Фондация ОАК 2006 Дияна Видева Антония Месерджиева
гл.ас. Дияна Геогиева Видева Изграждане на национален модел за мониторинг и интердисциплинарна интервенция на лица пострадали от домашно насилие проект Министерство на финансите 2006 БЦДИ - Геновева Тишева Дияна Видева - координатор за Бургас
гл.ас. Генчо Василев Вълчев Обучение на екипи за соц. услуги за деца в общността Проект ДСП, Пазарджик 2006 гл. ас. Д. Видева гл.ас. Д. Видева, И. Дерижан, Г.Вълчев и др.
гл.ас. Генчо Василев Вълчев Изследване и популяризиране на добри практики за интегриране на деца със специални потребности проект БСУ 2006 доц.д-р Ицка Дерижан Ст.ас. Генчо Вълчев, гл.ас.д-р М. Алексиева, студенти
гл.ас. Пенка Вълкова Георгиева Конструиране на инвестиционен портфейл със средствата на размитата логика и паралелното програмиране   БСУ 2006 П. Георгиева  
гл.ас. Владимир Михайлов Германов Реализация на система за говор с помощта на системи с отворен код Научноизследователски проект БСУ 2006 ас. инж. Владимир Германов Студенти
гл.ас. Владимир Михайлов Германов Посещение на Технически университет Кемнитц-Германия и участие в научни семинари Mеждународна програма ЕРАЗМУС/СОКРАТЕС БСУ/СОКРАТЕС 2006    
проф. Момяна Мартинова Гунева Достъп до правосъдие   МФ 2006 М. Гунева Правна клиника
доц. Ицка Михайлова Дерижан Обучение на екип за работа с деца със специални потребности, с. Кошарица Проект, обучителен модул БСУ 2006 доц. Д-р Р. Върбанова Р.Върбанова,И. Дерижан, М. Ганева и др.
доц. Ицка Михайлова Дерижан Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България -комп. Обучение на екипи Проект, обучителен модул МТСП 2006 Проф. д-р Н.Каменов Н.Каменов,Кр. Петков, И. Дерижан, В. Близнаков и др.
доц. Ицка Михайлова Дерижан Изследване и популяризиране на добри практики за интегриране на деца със СОП сборник БСУ 2006 Доц.д-д Ицка Дерижан Ст.ас. Генчо Вълчев Гл.ас. д-р Мария Алексиева
доц. Ицка Михайлова Дерижан Обучение на екипи за соц. услуги за деца в общността Проект, обучителен модул ДСП, Пазарджик 2006 Гл. ас. Д. Видева гл.ас. Д. Видева, И. Дерижан и др
гл.ас. Атанас Иванов Димитров Информационно-комутационна система за управление, използваща електропреносната мрежа посредством широколентова модулация НИД МОН 2006 проф. д-р Д. Юдов, проф.д.т.н. Николай Макаренко проф. д-р Димитър Юдов, проф.д.т.н. Андон Лазаров, ст.ас. инж. Атанас. Димитров, проф. д.т.н. Николай Макаренко, проф. д-р Виктор Спивак, ст.преп. д-р Юрий Хохлов
гл.ас. Атанас Иванов Димитров Зарядно устройство с подобрени функционални възможности и параметри НИД БСУ 2006 ас. инж. Ат. Димитров ас. инж. Ат. Димитров, Динко Иванов - студент. проф. д-р Д. Юдов -научен консултант
гл.ас. Атанас Иванов Димитров Изследване и разработка на високоефективно зарядно устройство НИД БСУ 2006 проф. д-р Д.Юдов Проф. Юдов, доц. Катранджиев, ас. Марева, ас. Петров, ас. Димитров
гл.ас. Славка Димова Димитрова Европейска карта по международно право   Европейско общество по международно право 2006 Тодор Дочев преподаватели от СУ, ВТУ, УНСС, ПУ, ВСУ, ЮЗУ
гл.ас. Славка Димова Димитрова Достъп до правосъдие     2006 доц. д-р Момяна Гунева  
гл.ас. Славка Димова Димитрова Правна клиника по наказателно право   Американска асоциация на юристите 2006 доц. д-р Момяна Гунева  
гл.ас. Славка Димова Димитрова Понятието длъжностно лице в практиката на БОС научно изследване БСУ 2006 Славка Симеонова Деница Вълкова, група студенти от ІV курс
доц. Сава Христов Димов Интерактивно, модулно обучение на студенти по международни валутно-финансови отношения и възможности за външни потребители по технически анализ на междубанковия електронен валутен пазар FOREX   ВУФНИ, БСУ, Бургас 2006 проф. д-р Б.Грозданов, доц. д-р Жельо Вътев доц. д-р Сава Димов, хон. ас. Ангел Донков, студенти
доц. Евелина Димитрова Динева Извънаудиторни форми на заетост на студентите научноизследователски проект БСУ 2006 доц. Евелина Динева гл. ас. д-р Мария Алексиева
доц. Веселина Господинова Жечева Изграждане на BFUAdmission –система за On_Line регистрация на кандидат – студенти и плащане на такси за изпити през Internet чрез системата за електронно разплащане еPay Научно-изследователски проект БСУ 2006 Елка Мавродиева Лилия Вълчева, Радостина Колева, Димитър Минчев, Веселина Жечева, Ивелина Вардева
проф. Николай Стоянов Колев Разработка на модул "Финанси" към справочна система LAKORDA По възлагане Лакорда ООД 2006    
гл.ас. Ирена Петрова Кунева Подготовка на малките и средните предприятия в България за включване в Единния европейски пазар: методология за фирмен анализ и планиране при кандидатстване за финансиране със средства от Европейския съюз Изследване по вторични данни, разработване на мето БСУ 2006 гл. ас. Галина Куртева ст. ас. Ирена Кунева, ст. ас. Гергана Николова, ст. ас. Вилислав Петров
доц. Галина Георгиева Куртева Подготовка на МСП в България за включване в ЕЕП. Методология за фирмен анализ.... вътрешно университетски БСУ 2006 гл.ас. Галина Куртева ст.ас. Ирена Кунева ст.ас. Вилислав Петров ст.ас. Гергана Николова
доц. Мариана Георгиева Лазарова Характеристика на лексикалното познание на образования носител на български език изследователски проект БСУ 2006 д-р Ала Зарева д-р Ала Зарева, гл. ас. Й. Николова
доц. Мариана Георгиева Лазарова Стратегии на текста изследователски проект БСУ 2006 доц. К. Лукова доц. Ватева, доц. Люцканова, доц. Начева, доц. Георгиев
гл.ас. Атанас Денев Луизов Изследване на потребностите от квалифициран човешки ресурс в туристическата индустрия в Бургаски регион практико-приложно Областна администрация - Бургас 2006 доц.д-р Л.Анастасова доц.д-р Л.Анастасова, гл.ас. Г.Вдовичин - Колеж по туризъм (Бургас), ст.ас. Ат.Луизов
проф. Калина Грозева Лукова Стратегии на текста - IIчаст, 2006 сборник БСУ 2006 доц.д-р Калина Лукова доц. К.Лукова, доц.В.Ватева, доц.М.Лазарова, до0ц.Ц.Люцканова, доц.Т.Георгиев, доц.Г.Начева
гл.ас. Красимира Христова Минева Социалните услуги като модел на интервенция в образователната система Интензивна програма Socrates Erasmus 2006 Elsa Montenegro Преподаватели и студенти от ISSSP (Porto), BFU (Burgas); Haute Ecole Poi Baldiun (Mons), Universite Pierre Mendes (Grenoble), Haute Ecole Leon-Eli Troclet (Lirege)
гл.ас. Димитър Петров Минчев PARMENIDE - Promoting Advanced Resources and Methodologies for New Teachers in Digital Education Leonardo da Vinci EU 2006 проф.Петко Чобанов  
доц. Пепа Иванова Митева Преструктуриране на класическа институция социален КЕЪР България 2006 Б. Житарова КЕЪР Австрия, България, ДДМУИ с. Петрово, Общ. Сандански
доц. Мария Иванова Нейчева Актуализиране на учебното съдържание на лекционен курс приложен, стипендия Фондация "Отворено общество" 2006   Централно-европейски университет - гр. Будапеща, Унгария
гл.ас. Гергана Василева Николова Подготовка на малките и средни предприятия в България за включване в Единния европейски пазар: Методология за фирмен анализ и планиране при кандидатстване за финансиране със средства от Европейския съюз   БСУ 2006 гл. ас. Галина Куртева ст. ас. Г. Николова, ст. ас. И. Кунева, ст. ас. В. Петров
проф. Даниела Ананиева Орозова Java базирана система за е-консултации НИД БСУ 2006 доц. д-р Даниела Орозова доц. Божидар Сендов (СУ), Георги Петков (студент), Теодор Жечев (студент)
гл.ас. Вилислав Василев Петров Партньори по проекти Международен   2006    
проф. Ангел Захариев Тошков Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на 100 Мbit/s оптична линия за предаване на данни между офиси на ПИБ АД клон Бургас Проучване, проектиране и изграждане. Внедрен. с икономически ефект Първа инвестиционна банка АД 2006 доц. д-р А. Тошков Д. Иванов, инж. И. Иванов
проф. Петко Станков Чобанов Регионална иновационна стратегия на Югоизточен планов район международен   2006    
проф. Васил Николов Янков Регионална иновационна стратегия на югоизточен планов регион международен Област Бургас 2006    
доц. Никола Иванов Аврейски Georgi Dimitrov. Gunluk. 1-3. Тритомно документално издание Tustav (Istanbul) 2005 Ст.н.с. І ст. д.и.н. Димитър Сирков  
доц. Мария Стоянова Алексиева Проект "Изследване и популяризиране на добри практики за интегриране на деца със специални потребности" вътрешно-университетски БСУ 2005 доц. д-р Ицка Дерижан доц. д-р Ицка Дерижан, гл. ас. д-р Мария Алексиева, ст. ас. Генчо Вълчев, студенти
доц. Мария Стоянова Алексиева Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти" Обучение на педагогически специалисти от детски градини и основни училища за работа с деца със специални образователни потребности   Европейски социален фонд Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2005    
доц. Мария Стоянова Алексиева Проект "Организационни форми за извънаудиторна заетост по кредитната система в ЦХН" вътрешно-университетски БСУ 2005 доц. д-р Евелина Динева доц. д-р Евелина Динева, гл.ас. д-р Мария Алексиева, студенти
доц. Мария Стоянова Алексиева EuropeAid/ 122908/ D/ SER/ BG     2005    
доц. Мария Стоянова Алексиева Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за улесняване на ученето през целия живот   ОП РЧР 2005 доц. д-р М. Алексиева  
проф. Лина Георгиева Анастасова Изследване на възможн. за развитие на нау4ните кадри в България-подизпълнител емпирично изследване Проект REKS финансиран от ЕС 2005 зам.ректор на СУ-Соф гл.д-р Кам. Стефанова - партнъори СУ, УНСС, Пловд.Унив., Стара Загора
проф. Лина Георгиева Анастасова Разработване на стратегия за развитие на туризма в Община Созопол научно-приложен Община Созопол 2005 Предс. на Рег.Тур.Ка доц. Л.Анастасова, Доц.В.Ибришимова, гл.ас.Р.Янев, Г.Анастасов, гл.ас.В.Москов, Ив.Иванов, Ц.Драже
проф. Лина Георгиева Анастасова Проект REKS по 6та рамкова- координатор СУ София: Researchers in Europe ( " Учените в Обединена Европа") научно-приложен Европейски съюз - Инициатива"Учените в Европа 2005 Директор на НИС- СУ "Св.Кл.Охридски"-Р.Николов доц. д-р К. Стефанова-УНСС, д-р Ели Гурова-СУ
проф. Лина Георгиева Анастасова Разр. на методика за национ.изпит отн. проф.знания по туризъм и хотелиерство разработка и помагал Проект фин. от БАТА и БХА 2005 проф.Весел.Благоев доц.М.Нешков-ИУ (Варна), доц.Л.Анастас., доц.Ракаджийскагл.ас.Ст.Марин. (ИУ), Таня Георг. (Радисън),
проф. Лина Георгиева Анастасова Изследване на пазара на труда- Разработване на система за професионално ориентиране на студентите от БСУ приложен БСУ 2005 Доц. Л.Анастасова- БСУ доц. Л.Анастасова, ст. ас. Атанас Луизов и студенти
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Светофарна система със следене на остатъчното време на сигнала НИД БСУ 2005 проф.д.т.н. А.Лазаров ас.маг.инж.Пл.Ангелов маг.инж. Я. Стоянов маг.инж. М.Иванов
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Програмно моделиране и параметрична оптимизация на нискочестотно крайно стъпало по мощност ДР - симулативен анализ БСУ 2005 ас.маг.инж.П.Ангелов Ангелов Пл., Чалаков И.
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Изследване и симулативен анализ на аудио система за озвучаване тип Dolby Surround ДР - изработка на прототипен лабораторен макет БСУ 2005 ас.маг.инж.П.Ангелов Ангелов Пл., Димов С.
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов ОПТИМИЗАЦИОНЕН СИНТЕЗ НА MPEG2 КОДИРАНЕ Проект - тестване на прототипна разработка БСУ 2005 ас.маг.инж.П.Ангелов Ангелов Пл., Бонев В.
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов ПАРАМЕТРИЧЕН СИНТЕЗ И АНАЛИЗ НА ФУНКЦИОНАЛЕН ГЕНЕРАТОР С ICL8038 Проект - изработване на прототипен лабораторен мак БСУ 2005 ас.маг.инж.П.Ангелов Ангелов Пл., Янев Я.
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Методи и алгоритми за моделиране и обработка на РЛС отразен от обекти със сложна геометрия и възстановяване на техните образи. НИД БСУ 2005 проф. д.т.н. А. Лазаров ас.маг.инж.Пл.Ангелов ас.маг.инж.В.Германов
проф. Милен Иванов Балтов Подкомпонент на Проекта на СБ - Информация за пазара на труда     2005    
проф. Милен Иванов Балтов Развитие на стратегии за организационно развитие на три от Управляващите органи (отговорни за изпълнението на Оперативните програми и усвояването на бъдещите СФ)     2005    
гл.ас. Генчо Василев Вълчев Изследване моделите на възпитание в ромските семейства Проект УФ на НИКР 2005 Д.Димитров  
гл.ас. Генчо Василев Вълчев Логопедични аспекти на билингвизма дисертационен труд   2005 доц.д-р Радка Върбанова Генчо Вълчев, Р.Върбанова, В.Стамов
гл.ас. Пенка Вълкова Георгиева Мобилно ориентиране на хора с увредено зрение   БСУ 2005 Ст.Симеонов  
гл.ас. Пенка Вълкова Георгиева ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАКЕТА STATISTICA за обучение и придобиване на практически навици   БСУ 2005 П.Петров  
гл.ас. Владимир Михайлов Германов Посещение на Технически университет Кемнитц-Германия и участие в научни семинари Mеждународна програма ЕРАЗМУС/СОКРАТЕС БСУ/СОКРАТЕС 2005    
гл.ас. Владимир Михайлов Германов Линукс за слепи Научноизследователски проект БСУ 2005 ас. инж. Владимир Германов доц. Ст. Симеонов, ас. Т. Вълков, инж. Живко Томов и студенти
проф. Момяна Мартинова Гунева Политическите затворници в Азърбейджан - създаване на система за ефективен граждански контрол проект Права на човека в 21в. - Азърбейджан, Prison Watch 2005 Енвер Гафарли, Камил Салимов, Даниел Стоянов Сархат Абдулаев, Anton van Kalmthout, Arie Bloed
гл.ас. Славка Димова Димитрова Създаване на правна клиника по семейно и наследствено право, правна програма Институт "Отворено общество" 2005 Доц. д-р Момяна Гунева  
доц. Сава Христов Димов Изследване възможностите на висшето училище за участие в борсова търговия   ВУФНИ, БСУ, Бургас 2005 проф. д-р В. Янков доц. д-р Сава Димов, хон.ас. Ангел Донков
доц. Евелина Димитрова Динева "Всички заедно" проект ОП "Развитие на човешките ресурси 2005 Павлина Иванова доц. Й. Балтаджиева доц. М. Алексиева доц. Р. Бостанджиев доц. Ицка Дерижан гл.ас. д-р Генчо Вълчев гл.ас.д-р Зорница Ганева гл.ас. Красимира Минева
доц. Евелина Димитрова Динева Оценяване качеството на учебния процес в ЦХН   БСУ 2005 доц.Ев.Динева  
гл.ас. Янислав Панайотов Желев Promoting Advanced Resources and Methodologies for New Teachers in Digital Education (PARMENIDE) Пилотен проект програма Леонардо да Винчи 2005 на българският екип проф. Петко Чобанов Universita Telematica "Guglielmo Marconi", Italy; Burgas Free University, Bulgaria; Universidad Nacional de Education a Distancia, Spain; Futuretec GmbH, Germany; Fondation for Research and Technology Hellas, Greece; University "Politechnica" of Buch
гл.ас. Янислав Панайотов Желев Knowledge Shop II международен SOCRATES- GRUNDTVIG 2005 на българския екип Янислав Желев  
гл.ас. Янислав Панайотов Желев Трудова реализация чрез квалификация на безработни и младежи в неравно национален МРРБ 2005 Катя Милева  
гл.ас. Мила Иванова Иванова Пострадалият в наказателния процес научно изследване   2005 проф. М. Чинова  
гл.ас. Радостина Стоилова Иванова Колективен трудов договор научно изследване   2005 проф. Атанас Василев Христо Павлов
гл.ас. Ирена Петрова Кунева Феноменографско изследване на уеб-сайтовете на българските фирми, сертифицирани по ISO 9001: 2000 самост. няма, самост. финансиране 2005 доц. д-р Л. Анастасова  
гл.ас. Ирена Петрова Кунева Преподавателска мобилност по програма "Еразъм", Западносаксонски технически институт, Цвикау, Германия приложен БСУ, ЕК 2005    
доц. Галина Георгиева Куртева Изнасяне на лекции в Цвикау - Германия по проект Сократес/Ерязмус академичен обмен Европейска комисия 2005 проф. Чобанов гл. ас. галина Куртева, ст. ас. Ирена Кунева
проф. Андон Димитров Лазаров Автоматизирана система за регулиране движението по националната пътна мрежа   БСУ 2005 проф. Лазаров М. Иванов, Р. Германов, Пл. Ангелов
проф. Андон Димитров Лазаров Environmental Security (modeling and measuring geophysical quantities: surface deformation by earthquake, landslides, subsidence, flooding and industrial activities) with implications for economic, cultural and political Instability научно-изследователски NATO 2005 Проф. д.т.н. А. Лазаров Ст. ас. Димитър Минчев Гурген Алексанян, Армения, Ереван Доц. Мурат Григориян, Армения, Ереван
проф. Андон Димитров Лазаров Единна база данни за студентите в БСУ,модул към "Акаденичната информационна сист   БСУ 2005 проф. Лазаров Л. Вълчева. Р. Колев, К. Василева, Д. Минчев
проф. Андон Димитров Лазаров Информационна ком. с-ма за управление чрез електр. мрежа. научно-изследователски проект МОН - София 2005 Проф. Димитър Юдов Ст. Ас. Атанас Димитров Ас. Добрин Иванов
проф. Андон Димитров Лазаров Методи и алгоритми за обработка на ISAR сигнали   БСУ 2005 проф. Лазаров Пл. Ангелов, Р. Германов, О. Шошев
доц. Мариана Георгиева Лазарова Стратегии на текста изследоват. проект БСУ 2005 доц. Лукова доц. Ватева, доц. Люцкановоа, доц. Георгиев, гл. ас. д-р Начева
гл.ас. Атанас Денев Луизов Изследване на пазара на труда - създаване на система за професионално ориентиране на студентите от БСУ практико-приложно БСУ 2005 доц.д-р Л.Анастасова доц.д-р Л.Анастасова, ст.ас. Атанас Луизов, студенти от ЦИУН
гл.ас. Димитър Петров Минчев Изграждане на BFUAdmission - Система за on-line регистрация на кандидат-студенти и плащане на такси за изпити през Internet, чрез системата за електронно разплащане ePay НИП БСУ 2005 Елка Мавродиева Димитър Минчев, Лилия Вълчева, Радостина Колева, Веселина Жечева, Ивелина Вардева
гл.ас. Димитър Петров Минчев Единна база данни за студентите в БСУ, модул към Академичнатта информационна система НИП БСУ 2005 проф. Андон Лазаров Л.Вълчева, Р.Колева, К.Василев, Д.Минчев
гл.ас. Димитър Петров Минчев Пилотен проект за изграждане на университетска безжична мрежова инфраструктура. НИП БСУ 2005 проф. Димитър Юдов Марко Иванов, Димитър Минчев, Емил Ганчев, Дарина Неделчева
доц. Пепа Иванова Митева ПРОЕКТBG051PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" по ОП "РЧР" Образователен МОН 2005 Изпълнител "Консорциум РААБЕ България-Меркурий 97" проф. д-р И. Иванов и доц. д-р П.Митева
доц. Мария Христова Монова-Желева The Knowledge Shop III международен SOCRATES- GRUNDTVIG 2005 Янислав Желев  
доц. Мария Христова Монова-Желева Трудова реализация чрез квалификация на безработни и младежи в неравно положение национален МРРБ 2005 Катя Милева  
доц. Мария Христова Монова-Желева Promoting advanced resources and methodologies for new teaching and learning solutions in digital education - PARMENIDE пилотен проект Програма Леонардо да Винчи 2005 от БСУ - проф. Петко чобанов Universita Telematica "Guglielmo Marconi", Italy; Burgas Free University, Bulgaria; Universidad Nacional de Education a Distancia, Spain; Futuretec GmbH, Germany; Foundation for Research and Technology Hellas, Greece; University "Politechnica" of Buch
доц. Евгения Петрова Николова Използване на пакета STATISTIKA за обучение и придобиване на практически навици за извършване на статистически изследвания   БСУ 2005 Доц.П.Петров  
ст.преп. Йорданка Димитрова Николова Характеристики на лексикалното познание на образования носител на български език порект по НИД БСУ 2005 д-р Алла Зарева доц. д-р Мариана Лазарова ст.преп. Йорданка Николова
гл.ас. Вяра Красимирова Славянска "Изграждане на междууниверситетски център по управление на проекти", ВУ-ОХН-6/2005г.   финансиран от фонд Научни изследвания 2005 администриран от УНСС, ръководител доц.д-р Евангелий Андронов  
доц. Иванка Милкова Стамова ИМПУЛСНО УПРАВЛЕНИЕ И НЕВРОННИ МРЕЖИ проект БСУ 2005 Иванка Стамова Бояна Русева Христева - студент ІІ курс, КСТ, е-mail: boyana@dir.bg Мартин Милчев Николов - студент ІІ курс, ИКН Семо Иванов Кискинов - студент ІІ курс, ИКН, е-mail: mail_sik@abv.bg Никола Иванов Николов - студент ІІ курс, КТКМ Стоян Дичков Танев - ст
доц. Иванка Милкова Стамова Използване на Невронни мрежи и Обобщени мрежи за обучение и провеждане на аналитични и приложни изследвания вътрешноуниверситетски БСУ 2005 Даниела Орозова  
проф. Ангел Захариев Тошков Участие в САПКИ ( Система за Автоматизирано Проектиране на Кабелни Изделия) Програма за съвместно сътрудничество. Внедрена окончателно 2011 г. КЗ-Елкабел - Бургас 2005 д-р. инж Ангел З. Тошков проф. д-р. Д. Македонски, д-р. инж. Р. Христов
проф. Ангел Захариев Тошков Измерване на параметрите на съобщителни кабели по време на производство и експлоатация Програма за съвместно сътрудничество. Внедрена. ЕМКА-Севлиево 2005 д-р. инж. А. З. Тошков А. З. Тошков. проф. Д. Македонски
проф. Петко Станков Чобанов Взаимодействие на общината с военна база, разположена на нейна територия международен У-т на Джексънвил,САЩ 2005    
доц. Мария Стоянова Алексиева Проект "Подобряване на качеството на образованието в ЦХН" вътрешно-университетски Бургаски свободен университет 2004 доц. д-р Евелина Динева доц. д-р Евелина Динева, доц. д-р Галя Христозива, гл. ас. д-р Мария Алексиева
доц. Мария Стоянова Алексиева Проект "Изграждане на позитивна класна стая" международен проект Американска Агенция за Международно развитие, Ваши 2004 Фондация "Програма "Стъпка по стъпка" Children`s Resourses International, Inc., Министерство на образованието и науката
проф. Лина Георгиева Анастасова Разработване на стратегия за развитие на туризма в Община Бургас научно-приложен Община Бургас 2004 гл.ас.Р.Янев -КТ доц.Л.Анастасова, доц.В.Ибришимова, ст.ас. Васил Димитров, В.Стойнова- чрез БАРСЕТ
проф. Лина Георгиева Анастасова Маркетинг на взаимовръзките в България научно-приложен собствено финансиране 2004 доц.Л.Анастасова доц.Л.Анастасова
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Автомобилен оборотомер ДР - изработка на прототипен лабораторен макет БСУ 2004 ас.маг.инж.П.Ангелов Ангелов Пл., Николов И.
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Проект на нискочестотен усилвател - 2x25W / 4 Ом Проект - изработване на прототип Ф-ма Digikom bourgas 2004 ас.маг.инж.П.Ангелов Ангелов Пл.
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Нискочестотно усилвателно стъпало по мощност - 70W ДР - изработка на прототипен лабораторен макет БСУ 2004 ас.маг.инж.П.Ангелов Ангелов Пл., Лалов М.
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Видео представка ДР - изработка на прототипен лабораторен макет БСУ 2004 ас,маг.инж.П.Ангелов Ангелов Пл., Колева И.
гл.ас. Дияна Геогиева Видева Гражданско наблюдение на съдилищата на случай с домашно насилие проект Институт Отворено Общество 2004 Дияна Видева  
гл.ас. Дияна Геогиева Видева Повишаване чувствителността на обществото по проблема трафик на хора проект Ф. IREX и департамента на САЩ 2004 Дияна Видева  
гл.ас. Дияна Геогиева Видева Нови практики за намаляване на домашното насилие -екипен подход с полицията проект Институт Отворено Общество 2004 Дияна Видева  
гл.ас. Дияна Геогиева Видева Повишаване чувств. на обществото и въвличане на институц. за борба с трафика на проект Фондация IREX и прав. на САЩ 2004 Дияна Видева  
гл.ас. Дияна Геогиева Видева Гражданско наблюдение над съда на случаи свързани с домашно насилие проект Институт Отворено Общество 2004 Дияна Видева  
гл.ас. Дияна Геогиева Видева Превенция трафика на хора в Бургаските училища проект програма GTZ - Германия 2004 Дияна Видева  
гл.ас. Генчо Василев Вълчев Образователната ситуация в ромската общност на Благоевград Проект УФ на НИКР 2004 Д.Димитров  
доц. Ицка Михайлова Дерижан "Обучение на лични и социални асистенти", АЗ, София     2004    
доц. Ицка Михайлова Дерижан "За равностоен и равноправен старт в училище", проект МТСП     2004    
доц. Ицка Михайлова Дерижан "Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България", проект към МТСП     2004    
гл.ас. Славка Димова Димитрова Достъп до правосъдие по наказателни дела от общ характер, Институт "Отворено общество", 2004 г. научно изследване Отворено общество 2004 Мартин Граматиков  
доц. Радостин Симеонов Долчинков Проектиране на задвижване на манипулатор за леярската промишленост   SPESIMA-София 2004 Проф.Витан Гълъбов-ТУ-София Доц.Долчинков-БСУ Д-р Николов-ТУ-С-я М.Милков-спец.ИМ,БСУ-Бургас
гл.ас. Янислав Панайотов Желев Knowledge Shop II международен SOCRATES- GRUNDTVIG 2004 Мария Желева  
проф. Николай Стоянов Колев Концепция за изграждане на санаториално-лечебен комплекс Минерални бани - Бургас По възлагане SpaResors Ltd - Washington 2004 Доц. Н. Колев  
проф. Андон Димитров Лазаров Откриване на сигнали преотразени от подвижни цели на фона на смущения"   Дог.ТН-1305/2003НС НИМОН-БАН 2004 проф. Кабакчиев А.Д. Лазаров, И. Гарванов
проф. Андон Димитров Лазаров Процесори за стабилизация на CFAR   ДоговорИ902/99НФ НИ МОН- БАН 2004 проф. Кабакчиев А.Лазаров, И.Германов
гл.ас. Деян Желев Лазаров PHARE Project BG 0006.04.02 научно-изследователс PHARE 2004 ICON Institute/Desta  
гл.ас. Деян Желев Лазаров Четивност на текстове, използвани при работа със студенти практико-приложен БСУ 2004 ст. ас. Д. Лазаров ст. ас А Луизов
гл.ас. Деян Желев Лазаров Project BG/04/A/PL-166184 практико-приложен Leonardo da Vinci II Programme 2004 ст. ас. А. Луизов ст. ас. Д. Лазаров
гл.ас. Деян Желев Лазаров Фактори, влияещи при избора на университет практико-приложен БСУ 2004 ст. ас. А Луизов ст. ас. Деян Лазаров
гл.ас. Деян Желев Лазаров Project BG/04/A/PL-166186 пркатико-приложен Leonardo da Vinci II Programme 2004 ст. ас. Д. Лазаров ст. ас А Луизов
гл.ас. Атанас Денев Луизов Четивност на текстове, използвани при работа със студентите практико-приложно БСУ 2004 ст.ас. Д.Лазаров ст.ас.Ат.Луизов
гл.ас. Атанас Денев Луизов Фактори, влияещи при избор на унивесритет практико-приложно БСУ 2004 ст.ас.Ат.Луизов ст.ас.Д.Лазаров
гл.ас. Атанас Денев Луизов Употребяващи инжекционно наркотици лица в България: характеристики и рисково поведение практико-приложно Сдружение "Доза обич" Бургас 2004 Атанас Луизов,Антоанета Радева ст. ас. Д. Лазаров, Атанас Луизов
проф. Калина Грозева Лукова Стратегии на текста - 2004-2005 научен проект БСУ 2004 доц.д-р К.Лукова доц. Лукова, доц.М.Лазарова, доц. В.Ватева, доц.Т. Георгиев, доц.Ц.Люцканова, доц.Г.Начева
доц. Пепа Иванова Митева Проучване нагласите на младите хора относно насилие и трафик на млади хора соц.психологически БСУ 2004 ст.ас.Диана Видева доц. М. Ганева, ст.ас.Д. Видева, ст.ас.К. Минева
доц. Пепа Иванова Митева Светлината на един изчезнал свят - византийската култура по българските земи исторически Сократ 2004 Е. Денева Ръководство и екип на СОУ, София
доц. Мария Христова Монова-Желева The Knowledge ShopII международен SOCRATES- GRUNDTVIG 2004 Мария Желева  
доц. Диана Димитрова Попова MYOP Curriculum Design: A Continuum of Place, Learning Models, and Learning Strategies Integrating Education for the Neighbourhood and the World   US Department of State, USA 2004 Project Director for Bulgaria  
доц. Иванка Милкова Стамова Differential Equations and Applications SOCRATES TU-Cemnitz 2004    
доц. Иванка Милкова Стамова Differential Equations and Applications   COBASE Program, USA 2004 Prof. Dr. s. Ahmad Ahmad, S., Stamova, I.
доц. Никола Иванов Аврейски Основни организационни форми на европейското и евроатлантическото партньорство и участието на Република България в тях Рецензент на студия Българска асоциация по международно право 2003    
доц. Мария Стоянова Алексиева Проект "Подобряване достъпа до качествено образование и подпомагане на процеса на десеграция на ромите" международен проект Програма Фар на Европейската комисия 2003 Фондация "Програма "Стъпка по стъпка" Словения, Македония, Черна гора, Унгария, Хърватска
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Микропроцесорна система "Key system" със SMART CARDS - ISO7816 ДР - изработка на прототипен лабораторен макет БСУ 2003 ас.маг.инж.П.Ангелов Ангелов Пл., Николов И.
гл.ас. Дияна Геогиева Видева Не на домашното насилие! Законът е защита! проект Институт Отворено Общество 2003 Дияна Видева  
проф. Момяна Мартинова Гунева Въвеждане на практическо обучение по право правна клиника Институт "Отворено общество" 2003 доц. М. Гунева ас.Сл. Димитрова, д-р Б. Йорданов, ст.ас. М. Иванова, ст.ас. В. Стаматова, ст.ас. а. Чолакова, ст.ас. Д. Зарева, ст.ас. Г. Кирова, ас. Хр. Минчев, ас. В. Енчев
доц. Сава Христов Димов Проучване възможностите за емитиране на общински облигационен заем   ВУФНИ, БСУ, Бургас 2003 проф. д-р Б. Грозданов доц. д-р Сава Димов, маг.по финанси Мария Гинчева
доц. Николина Белчева Драгнева Проучване и проектиране на транспортно-технич. параметри на светофарна уредба договор Община - гр. Бургас 2003 Н. Драгнева Н. Драгнева + студенти
гл.ас. Янислав Панайотов Желев Бургаски регионален виртуален музей национален Министерство на културата 2003 Цоня Дражева  
гл.ас. Янислав Панайотов Желев Assessment Tool for the Training of Interpreters международен LEONARDO DA VINCI Pilot Pro 2003 Fernan Vandamme  
гл.ас. Янислав Панайотов Желев Knowledge Shop I Grundvig 2 Socrates 2003 Hugo Kirchelle Academy "Uberrlingen", Germany; Burgas Free University, Bulgaria; Vupertal, Germany; FBI, Austria; Speha Fresia, Italy.
гл.ас. Юлия Трифонова Йоргова Въвеждане на ESTC за специалности на ЦИУН и ЦИТПН на БСУ Сократ/Еразмус   2003 проф.Ев.Андронов доц.Л.Анастасова, Юлия Маринова, М.Арнаудова,В.Павлова
проф. Николай Стоянов Колев Бизнесплан на "Летище Бургас" ЕАД за дейност на безмитен оператор По възлагане "Летище Бургас" ЕАД 2003 Доц. Колев  
проф. Николай Стоянов Колев Стратегия за инвестиции и развитие на "Трансстрой Бургас" АД По възлагане "Трансстрой Бургас" АД 2003 Доц. Н. Колев  
гл.ас. Ирена Петрова Кунева Проект " Социална интеграция на групи в неравностойно положение"- изнесен лекционен курс Образователен проект БАРМ - Бургас 2003 Димитър Георгиев, БАРМ екип от много специалисти
проф. Андон Димитров Лазаров CFAR aлгоритми за откриване на сигнали   ИИТ-010044, в ИИТ- БАН, 2003 проф. Кабакчиев А. Д. Лазаров, И. Гарванов
гл.ас. Деян Желев Лазаров Project BG/03/A/F/PL - 166132 практоко-приложен Leonardo da Vinci II Programme 2003 ст. ас. Д Лазаров ст. ас А Луизов
гл.ас. Деян Желев Лазаров Доверие на студентите в университетската институция пркатико-приложен БСУ 2003 ст. ас. Д Лазаров ст. ас. А Луизов
гл.ас. Атанас Денев Луизов Доверие на студентите в университетската институция практико-прил. БСУ 2003 ст.ас. Д.Лазаров ст.ас.Ат.Луизов
гл.ас. Атанас Денев Луизов Мотивац. и когнитивна структура на студ. по отнош. на висшето образование, Унив. практико-приложно БСУ 2003 ас.Ат.Луизов  
гл.ас. Атанас Денев Луизов Лоялност на потребителите към бисквити, произведени от "Победа" АД Бргас практико-приложно БСУ 2003 ст. ас. Атанас Луизов ст. ас. Атанас Луизов, гл. ас. Галина Пулева
гл.ас. Даниела Жекова Марева Разработване и изследване на високоефективно зарядно устройство Научно -изследователски проект БСУ 2003 проф. д-р Д.Юдов доц. Н.Катранджиев ас. Даниела. Марева ас. Атанас Димитров
гл.ас. Димитър Петров Минчев Реализация на клъстер за паралелна обработка на информация НИП БСУ 2003 доц.д-р.Станислав Симеонов Димитър Минчев, Добромир Панчев, Сийка Панчева
доц. Мария Христова Монова-Желева Бургаски регионален виртуален музей национален Министерство на културата 2003 Цоня Дражева  
доц. Мария Христова Монова-Желева Assessment Tool for the Training of Interpreters международен LEONARDO DA VINCI Pilot Pro 2003 Fernand Vandamme  
доц. Мария Христова Монова-Желева Knowledge Shop I Grundvig 2 Socrates 2003 Hugo Kirchelle Academy "Uberlingen", Germany; Burgas Free University, Bulgaria; Vupertal, Germany; FBI, Austria; Speha Fresia, Italy.
проф. Даниела Ананиева Орозова Научни изследвания и обучение по мрежово програмиране със средствата на Java НИД БСУ 2003 д-р Даниела Орозова доц. Божидар Сендов (СУ), Емануил Георгиев (студент), Владимир Ганев (студент)
доц. Диана Димитрова Попова Developing Cross-Cultural Skills and Competencies through Teaching English as a Foreign Language and Culture   St Hilda's College, Oxford, England 2003 Recipient of Individual Mobility Grant  
доц. Иванка Милкова Стамова Mathematical Biology   COBASE Program, USA 2003 Prof. Dr. S. Ahmad Ahmad, S., Stamova, I.
проф. Ангел Захариев Тошков Изследване на връзката между конструктивните и работните параметри на оптични влакна в процеса на тяхното проектиране Научно-техническа разработка БТК 2003 д-р. инж. А. З. Тошков А. З. Тошков
проф. Галя Михайлова Христозова Моето място, твоето място, нашето място   Държавен департамент на САЩ 2003    
проф. Петко Станков Чобанов My place, you place, our place международен Държавен департамент САЩ 2003    
гл.ас. Анна Свободенова Чолакова Икономически и социални трансформации в селото в периода на преход   Германско изследователско друж 2003 проф. Дитрих д-р Румяна Желева
доц. Никола Иванов Аврейски Коминтернът и селските партии на Балканите 1923-1931 Рецензент на голяма докторска дисертация СНС по Нова и най-нова история при ВАК 2002    
доц. Никола Иванов Аврейски Ромите и интеграцията им в гражданското общество Цикъл лекции за постъпващи в МВР роми Министерски съвет 2002 Доц. д.ик.н. Стефан Симеонов Академия на МВР
доц. Мария Стоянова Алексиева Проект "Учители за ММЕ: Учители за многоезична - мултиетническа Европа" международен проект Програма Сократ на Европейската комисия 2002 д-р Емил Бузов, фондация "Стъпка по стъпка" Фондация "Програма "Стъпка по стъпка", фондация "Широко отворено училище" - Словения, Център за обучение на учители и изследвания - Испания
проф. Лина Георгиева Анастасова Участие в международен проект " Strenghtening regional capacity" научно- приложен Now How Fund на брит. правител 2002 Peter Guy-Великобрит Colm Mc Clements, гл.ас. Георги Георгиев-Пловдив, доц.Васко Маринов- СУ София и др.
проф. Лина Георгиева Анастасова Лоялност към туристическата дестинация- практико-приложни аспекти /Сл.бряг/ научно- приложен собствено финансиране 2002 доц.Л.Анастасова доц Л.Анастасова
проф. Лина Георгиева Анастасова Участие с лекции в Бежа- Португалия по линия на Сократес/Еразмус академичен обмен ERASMUS 2002 проф.Чобанов доц.Лина Анастасова, гл.ас.Галина Пулева
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Честотен модулатор (предавател)за FM радио ДР - изработка на прототипен лабораторен макет БСУ 2002 ас.маг.инж.П.Ангелов Ангелов Пл., Магриотов Г.
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Радиоприемник за FM диапазон ДР - изработка на прототипен лабораторен макет БСУ 2002 ас.маг.инж.П.Ангелов Ангелов Пл., Милйов И.
проф. Милен Иванов Балтов Проект на RSS "Динамичните предприемачи - сравнителен анализ за България и Полша"     2002    
гл.ас. Дияна Геогиева Видева Няма оправдание за домашното насилие проект Ф.Отворено общество 2002 Дияна Видева  
гл.ас. Дияна Геогиева Видева Пилотна програма за борба с насилието чрез обучение и консултиране на мъже проект UNIFEM 2002 Дияна Видева  
проф. Румен Илиев Вълчев Българският учител и гражданското образование" Социологическо изследване   2002 Румен Вълчев  
доц. Евелина Димитрова Динева Отворени врата - КСК за роми   Отворено образование 2002 доц. Динева преподаватели от ЦХН
доц. Николина Белчева Драгнева Проучването на съществуващата транспортна мрежа в гр. Бургас проучване Община - гр. Бургас 2002   Н. Драгнева - консултант по темата
доц. Веселина Господинова Жечева Разраб. на Web базирано прил. за разпред. управл. на администр.база данни в БСУ вътр.финансиран БСУ 2002 ас. Веселина Жечева Васил Мартинов, Ангел Иванов, спец.Информатика, 2 курс
гл.ас. Юлия Трифонова Йоргова Изграждане на Бургас в партньорство TRAIL Know How Fund 2002 д-р Джон Хоубро Юлия Маринова-мениджър на проекта за Бургас, проф.П.Чобанов, доц.Н.Колев, Д.Попова, М.Арнаудова
гл.ас. Юлия Трифонова Йоргова Разпространение на резултатите в обучението по "Възстановяеми източ. на енергия" TEMPUS   2002 доц.ЛазаровТУ-София Юлия Маринова - координатор за БСУ
гл.ас. Юлия Трифонова Йоргова Разработка на документация за акредитация на АБТК от NOCN - UK Международен University of Surrey-UK 2002 Юлия Маринова д-р Джон Хоубро - координатор за NOCN - UK, М.Бобева, преподаватели от АБТК
гл.ас. Юлия Трифонова Йоргова Въвеждане на ESTC за специалности на ЦИТПН - БСУ Сократ/Еразмус   2002 доц. Н.Колев проф.Д.Юдов, Юлия Маринова, Мариела Арнаудова,В.Павлова
проф. Николай Стоянов Колев Изграждане на система за управление на кадри от местната власт Международен TEMPUS 2002 Проф. Чобанов  
доц. Галина Георгиева Куртева Изнасяне на лекции в Бежа- Португалия по проект Сократес/Еразмус академичен обмен Европейската комисия 2002 проф.Чобанов доц.д-р Лина Анастасова, гл.ас. ГАлина Куртева
гл.ас. Деян Желев Лазаров Доверие на студентите в университетската институция научно-практическа БСУ 2002 ст. ас. Деян Лазаров ст. ас А Луизов
доц. Мариана Георгиева Лазарова Фонетико-морфологична характеристика на глаголи от чужд произход в СБЕ изследовет. проект БСУ 2002 доц. М. Лазарова доц. Люцканова, доц. Ватева
доц. Силвия Александрова Лецковска Изследване на високотемпературни свръхпроводници.   БСУ 2002 доц. Рахнев Силвия Лецковска ,Станислав Симеонов ,Камен Сейменлийски ,Димитър Парашкевов и др.
гл.ас. Атанас Денев Луизов Проучване на степента на удовлетвореност от обучението на студентите от БСУ практико-приложно БСУ 2002 ст. ас. Атанас Луизов  
гл.ас. Даниела Жекова Марева Изследване възможностите на транзисторните инвертори за индукционно нагряване на флуиди" Научно-изследователски проект   2002 Проф. д-р Димитър Юдов ас. Даниела Марева ас. Емил Петров ас. Емил Марев
гл.ас. Красимира Христова Минева Крос-културално изследване на каузална атрибуция и фундаментална атрибут. грешка социално психолог. Fulbright Scholar Program 2002 проф. Джак Крокстън Таня Раванова, Красимира Минева
доц. Евгения Петрова Николова Научни изследвания и обучение с използване на средствата за компютърна алгебра   БСУ 2002 доц.д-р Марин Маринов  
проф. Даниела Ананиева Орозова Научни изследвания и обучение с използване на средства за компютърна алгебра НИД БСУ 2002 доц. Марин Маринов Маргарита Спиридонова (БАН), Даниела Орозова (БСУ), Зв. Тодорова (студент), Г. Ташев (студент)
проф. Петко Станков Чобанов Изграждане на мрежа за обучение на кадрите от местната власт междунар Темпус 2002 доц.д-р П. Чобанов проф.Къндева, доц.Анастасова, доц.Л.Георгиев, гл.ас.Б.Йорданов
проф. Петко Станков Чобанов Вевеждане на алтернативни методи за третиране на лишените от свобода междунар Темпус 2002 доц.д-р П. Чобанов  
проф. Васил Николов Янков Изграждане на мрежа за обучение на кадри от местната власт международен Темпус 2002 проф. Чобанов  
доц. Мария Стоянова Алексиева Проект "Модернизация на образованието"     2001 МОН  
проф. Лина Георгиева Анастасова Изграждане на мрежа за обучение по публ. администр. нап кадри от местната власт инстит. изграждане TEMPUS 14077 BG-99 2001 проф.Чобанов проф.Къндева, доц.Анастасова, доц.Л.Георгиев, гл.ас.Богдан Йорданов
проф. Лина Георгиева Анастасова Нагласи на българските фирми към маркетинг по Интернет и електронната търговия научно- практ.разр. собствено финансиране 2001 доц. Анастасова доц. Анастасова, ас. А. Луизов
проф. Лина Георгиева Анастасова Маркетингова стратегия за развитие на туризма в община Приморско научно- практ. разр. Know How Fund на брит. прав. 2001 доц. Кръстева доц. Анастасова, ст.ас.Стоянов, В.Стойнова- Асоц. за развит. на екол. и селски туризъм
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Камерен канал в предавателна телевизионна камера ДР - изработка на прототипен лабораторен макет БСУ 2001 ас.маг.инж.П.Ангелов Ангелов Пл., Гутев А.
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Отклонителни системи в телевизионни приемници ДР - изработване на дипломен макет БСУ 2001 ас.маг.инж.П.Ангелов Ангелов Пл., Илчев А.
проф. Милен Иванов Балтов Подготовката на главите и препоръките в Годишния доклад за МСП в България 2000 г. на Агенцията за МСП, финансиран в рамките на Програма ФАР на ЕС     2001    
проф. Милен Иванов Балтов Проект "Развитие на университетския мениджмънт в българските университети" по Програма Темпус с 3 университета от ЕС     2001    
доц. Веселина Живкова Ватева Фонетични и морфологични особености на глаголи с чужд произход проект БСУ 2001 доц. М.Лазарова преподователи от ЦХН - БФ
гл.ас. Дияна Геогиева Видева Утвърждаване на гр.ценности чрез овластяване на групи срещу насилието проект Обед.Холандски Фондации 2001 Дияна Видева  
гл.ас. Дияна Геогиева Видева Домашното насилие и възможностите на институциите за справянес него проект Институт Отворено Общество 2001 Дияна Видева  
гл.ас. Дияна Геогиева Видева Създаване на групи за самопомощ на сексуално насилени млади момичета проект Ф.Мама Кеш - Холандия 2001 Дияна Видева  
гл.ас. Славка Димова Димитрова Достъп до правосъдие по наказателни дела , Български хелзинкски комитет, 2001 г. научно изследване Български хелзинкски комитет 2001 Георги Митрев  
гл.ас. Юлия Трифонова Йоргова Разработка на документация за ревалидация на АБТК от NOCN - UK Международен University of Surrey - UK 2001 Юлия Маринова д-р Джон Хоубро - координатор за NOCN - UK, Мариела Арнаудова, преподаватели от АБТК
гл.ас. Ирена Петрова Кунева Управление на качеството- международен проект на Технически Университет- София Темпус проект   2001 проф. Сандалски-ТУ проф. Сандалски, екип от преподаватели ТУ - София, ст. ас. Ирена Кунева - Бсу, Бургас
доц. Мариана Георгиева Лазарова "Отворена врата за равен достъп" изследоват. проект фонд. Отворено общество 2001 доц. Динева доц. Ганева, доц. Христозова, Мария Алексиева, Зорница Ганева
доц. Мариана Георгиева Лазарова Развитие и социална интеграция на деца от високо рискови общности изследоват. проект МТСП 2001 Радомир Узунов доц. Динева, доц. Христозова, Дора Велева, Снежана Михайлова
гл.ас. Атанас Денев Луизов Политически нагласи на населението от Бургаска област практико-приложна БСУ 2001 проф. П.Чобанов проф. П. Чобанов, Ат.Луизов
проф. Ангел Захариев Тошков Примерна методика за проектиране и изграждане на оптична кабелна линия Научно-техническа разработка БТК 2001 д-р инж. Ангел З. Тошков Ангел З. Тошков
проф. Галя Михайлова Христозова Кандидатстудентски курсове за роми   "Отворено общество" 2001    
проф. Петко Станков Чобанов Политически нагласи на населението от Бургаска област   БСУ 2001 проф.Чобанов  
доц. Мария Стоянова Алексиева Проект "Социализация на деца роми" проект ЦДГ - гр.Средец 2000 Карайотова  
проф. Лина Георгиева Анастасова Стратегия за развитие на туризма в Бургаски регион научно- практ. разра АРБР- Бургас 2000 доц. Анастасова доц. Кръстева, С.Енилова, ст.ас.Ст.Стоянов, В. Стойнова- Асоциация за разв. на еколог. и селски тури
гл.ас. Дияна Геогиева Видева Център за социално-псиполог.консулт на жертви на насилие проект Ф.Отворено Общесдтво София 2000 Дияна Видева  
гл.ас. Дияна Геогиева Видева Предоставяне на убежище за жени жертви на насилие проект Global Fund for Woman 2000 Дияна Видева  
гл.ас. Дияна Геогиева Видева Providing shelter for women victims of violence проект Global Fund for Women 2000 Дияна Видева  
гл.ас. Янислав Панайотов Желев DG XIII - INCO COPERNICUS Science Research Telematics Project PL961060 международен FP4 2000 Радослав Павлов  
гл.ас. Юлия Трифонова Йоргова Университетско коопериране за подобряване висшето образов. в обл. на еколог... TEMPUS   2000 доц.Лазаров-ТУ-София Юлия Маринова - координатор за БСУ
проф. Николай Стоянов Колев Изграждане на система за управление на университет Международен TEMPUS 2000 Проф. Чобанов  
доц. Силвия Александрова Лецковска Изследване на материали и компоненти за микровълновата техника.   БСУ 2000 доц. Рахнев С. Лецковска, Ст. Симеонов, Д. Парашкевов
гл.ас. Атанас Денев Луизов Професионална реализация на магистри и бакалаври от БСУ научно- практ. разр. БСУ 2000 доц. Н.Колев доц.Н.Колев, ас.Ат. Луизов
гл.ас. Атанас Денев Луизов Професионална реализация на магистри и бакалаври от БСУ практико-приложно БСУ 2000 доц. д-р Николай Колев доц. д-р Николай Колев, ас. АтанасЛуизов
доц. Мария Христова Монова-Желева DG XIII - INCO COPERNICUS Science Research Telematics Project PL961060 международен   2000 Радослав Павлов  
доц. Диана Димитрова Попова Language Curriculum for the Year 2000, TEMPUS PHARE AC_JEP -13533-98 LAC   TEMPUS 2000 Project Coordinator  
проф. Галя Михайлова Христозова Груповата работа в обучението   "Отворено общество" 2000    
проф. Петко Станков Чобанов участие в проект по TRIAL-изгр.на Център за подпом. на малкия и средн. бизнес межд. проект Know How Fund 2000    
проф. Петко Станков Чобанов Създаване на система за управление на университет международен Темпус 2000 доц.д-рП.Чобанов  
проф. Петко Станков Чобанов участие в проект по Archimed PL961060 Advanced multimedia system architectures межд. проект   2000    
проф. Петко Станков Чобанов Социално-икономически монитор на община Сливен   община Сливен 2000    
проф. Петко Станков Чобанов Социално-икономически монитор на община Бургас   БСУ 2000    
проф. Васил Николов Янков Създаване на система за управление на университет международен Темпус 2000 проф. Чобанов  
проф. Васил Николов Янков Социално-икономически монитор на община Сливен   община Сливен 2000 проф. Чобанов  
проф. Васил Николов Янков Социално-икономически монитор на община Бургас   БСУ 2000 проф. Чобанов  
проф. Лина Георгиева Анастасова Маркетингова практика в испанската и бълг. туристически индустрии научно изследване Fellowship - Phare ACE 1999 1999 доц.Л. Анастасова индивидуална изследователска стипендия по програмата PHARE ACE
проф. Милен Иванов Балтов Член на организационния комитет на ІХ годишна Международната конференция ИнтЕнт99 "Интернационализация на образованието и обучението по предприемачесто"     1999    
гл.ас. Дияна Геогиева Видева Кампания в застъпничество за безплатна юридическа защита на жени жертви на насил проект Ф.Отворено общество 1999 Геновева Тешева  
гл.ас. Дияна Геогиева Видева Подобряване на междуетническите отношения проект БРС финанс от Ф-я Крал Бодуен 1999 Ахмед Мехмед  
гл.ас. Янислав Панайотов Желев European Union PHARE Tempus CME Project 03121 Information Technologies in Social международен EU 1999 Радослав Павлов  
гл.ас. Янислав Панайотов Желев IEARN национален Фондация "Отворено общество" 1999 Янислав Желев  
гл.ас. Георги Стефков Иванов Проекти на отчетно- информационни управленски системи колективна разраб.   1999    
проф. Николай Стоянов Колев Маркетингово проучване за алтернативно използване на прожекц. зали на кинификация Бургас По възлагане Пиргус Арт ООД 1999 Доц. Янков В. Янков, Н. Колев
проф. Николай Стоянов Колев TRIAL Международен Know How Fond 1999    
доц. Пепа Иванова Митева Фокус-групи - изсл.проект "Соц.подпомагане в България" социологически МТСП 1999 Михаил Мирчев М. Мирчев, агенция АССА-М
доц. Мария Христова Монова-Желева IEARN национален Фондация "Отворено общество" 1999 Янислав Желев  
доц. Диана Димитрова Попова Syllabus Design for EST University Courses, Surrey University, Guildford, England   TEMPUS 1999 Recipient of Individual Mobility Grant  
проф. Лина Георгиева Анастасова Развитие на кадрите в хотелската инд. в България и Великобритания- сравн. изслед научно-практ. разр. Research Support Scheme- Прага 1998 доц.Л.Анастасова индивидуален изследов. проект финансиран от RSS- Прага
гл.ас. Дияна Геогиева Видева Социално партниране на самотни майки от ромски произход проект А-я Поведение и здраве-ФРГО 1998 Живко Желев  
гл.ас. Дияна Геогиева Видева Път към демокрация чрез гражданско образование в ромската общност проект Бургаски ромски съюз 1998 Дияна Видева  
гл.ас. Янислав Панайотов Желев IEARN национален Фондация "Отворено общество" 1998 Янислав Желев  
гл.ас. Янислав Панайотов Желев IEARN национален Фондация "Отворено общество" 1998 Янислав Желев  
гл.ас. Георги Стефков Иванов Икономически софтуер: счетов. отчит., управление на склад. наличн., инвест. план самостоятелна разраб   1998    
проф. Николай Стоянов Колев Организация на документооборота и документирането на ВСУ "Черноризец Храбър" Външен по възлагане ВСУ 1998 Н. Колев Колев, Н., Янков. В.
доц. Мария Христова Монова-Желева IEARN национален Фондация "Отворено общество" 1998 Янислав Желев  
доц. Мария Христова Монова-Желева IEARN национален Фондация "Отворено общество" 1998 Янислав Желев  
проф. Васил Николов Янков Маркетингово проучване за алтернативно използв. на прожекц. зали на "Кинефикация практ.-прил. разр. Кинефикация -Бургас 1998 доц.В.Янков доц.Н.Колев
доц. Никола Иванов Аврейски Георги Димитров. Дневник (9 март 1933 - 6 февруари 1949) Документален сборник Бойко Димитров 1997 ст.н.с. І ст. д.и.н. Димитър Сирков ст.н.с. д-р Петко Боев ст.н.с. д-р Никола Аврейски Екатерина Кабакчиева
доц. Никола Иванов Аврейски По повод едно национално честване Документален филм, излъчен от Канал 1 на БНТ Национален комитет за честване на 120-годишнината 1997 ст.н.с. д-р Никола Аврейски д-р Стоян Джавезов
проф. Николай Стоянов Колев Оздравителна програма на "Заводски строежи " - АД, Бургас. 1997 г.     1997 Янков, В., Колев, Н. Янков, В., Колев, Н., К. Петров
доц. Никола Иванов Аврейски България, Балканите и Европа Сборник с научни изследвания Министерство на образованието, науката и технологи 1996 ст.н.с. д-р Никола Аврейски Тодор Алексиев Елена Таскова
гл.ас. Красимира Христова Минева Мотивация за труд и качество на трудовия живот лонгитюдно психолог. Коперник, ЕС 1996 д-р Ирина Зиновиева  
проф. Ангел Захариев Тошков Градски кабели с надлъжна херметизация Научно-техническа разработка. Внедрена с икономически ефект. Министерство на съобщенията 1992 н.с. инж. Н. Попова н.с. инж. Тошков А., н.с. инж. Масларска К
проф. Ангел Захариев Тошков Междуселищни кабели с надлъжна херметизация Научно-техническа разработка. Внедрена с икономически ефект. Министерство на съобщенията 1992 н.с. инж. Н. Попова н.с. инж. Ангел Тошков ,н.с. инж. Масларска К
проф. Ангел Захариев Тошков Технология за полагане на вълнообразни екрани „Zetabon" Научно-техническа разработка. Внедрена с икономически ефект. Кабелен завод - Бургас 1991 н.с. инж. Ангел Тошков инж. Георги Илиев
проф. Ангел Захариев Тошков Оптимизиране на конструкциите на съобщителни кабели Научно-техническа разработка. Внедрена с икономически ефект. Кабелен завод - Бургас 1991 н.с. инж. Ангел Тошков н.с. инж. Масларска К
проф. Ангел Захариев Тошков Оптични градиентни влакна Научно-техническа разработка Кабелен завод - Бургас 1991 н.с. инж. Ангел Тошков н.с. инж. Попова Н
проф. Ангел Захариев Тошков Комбинирани кабели с оптични градиентни влакна Научно-техническа разработка. Внедрена. ИКП-Бургас; к.з."Емка" Севлиево 1990 н.с. инж. Ангел Тошков н.с. Н. Попова- ИКП-Бургас, инж. Г. Иванова - КЗ "Емка", Севлиево.
проф. Ангел Захариев Тошков Технология за монтаж на оптични кабели Научно-техническа разработка. Внедрена. Кабелен завод - Бургас 1990 н.с. инж. Ангел Тошков н.с. инж. Н. Попова, н.с. инж. К. Масларска
проф. Ангел Захариев Тошков Прогнозиране на потребностите от кабелни изделия Научно-техническа разработка. Внедрена. Кабелен завод - Бургас 1990 н.с. инж. Ангел Тошков н.с. д-р инж. Христов Р
проф. Ангел Захариев Тошков Кабели за системи с ИКМ Научно-техническа разработка. Внедрена с икономически ефект. Министерство на съобщенията 1990 н.с. инж. Масларска К н.с. инж. А. З. Тошков
проф. Ангел Захариев Тошков Методи за измерване на параметрите на оптични влакна Научно-техническа разработка. Внедрена. ИКП-Бургас; к-з "Емка" Севлиево 1989 н.с. инж. Ангел Тошков н.с. инж. Недялка Попова, н.с. инж. К.Масларска, ИКП-Бургас, н.с. инж. Г.Иванова - ИКП - Севлиево
проф. Ангел Захариев Тошков Проучване за производство на кабели по VDE Научно-техническа разработка. Внедрена. Кабелен завод - Бургас 1989 н.с. инж. Н. Попова н.с. инж. Ангел Тошков
проф. Ангел Захариев Тошков Нормиране на разход на труд при операции изолиране, усукване и каблиране Научно-техническа разработка, Внедрена с икономически ефект. Кабелен завод - Бургас 1988 н.с. А. Тошков, М.Сербезова А.Тошков, М.Сербезова
доц. Тодор Кирилов Георгиев Проект "Стратегии на текста"          
доц. Евелина Димитрова Динева Организационни форми на извънаудиторна заетост по кредитната система в ЦХН 2006 БСУ   доц. Ев. Динева преподаватели и студенти от ЦХН
доц. Гергана Начева Начева Проект "Стратегии на текста", студия          
проф. Димитър Димов Юдов Високо ефективен преобразувател за заваряване - 2004 -ТУ Варна          
проф. Димитър Димов Юдов Устройство за индукционно нагряване - 2002 - БСУ          
проф. Димитър Димов Юдов Информационно-комутационна система за управление, използваща електропреносна мпежа посредством широколентова модулация - МОН - НС - НУ - Украйна          
проф. Димитър Димов Юдов Зарядно устройство с подобрени функционални възможности и параметри - 2005 - БСУ