Monographs
 • Закрила на морските интереси на Европейския съюз в контекста на европейската сигурност, 2020
 • Правно регулиране на борбата с незаконната миграция в Европейския съюз, 2016

 

Studios
 • Създаване на общи стандарти и процедури за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни, Научен алманах на ВСУ" Ч. Храбър", Серия Юридически науки и обществена сигурност,№27, 2014
 • Възникване и развитие на компетентността на ЕО и ЕС в областта на имиграцията., Годишник БСУ, том ХХIХ, 2013, стр.286, 2013

 

Articles
 • „ Развитие на международното измерение на закрилата на морските интереси на Европейския съюз“, Сборник доклади от Международна научна конференция "Дигитални трансформации, медии и обществено включване“, 2020
 • Закрила на морските интереси на ЕС в Арктическия регион, Годишник БСУ, 2019
 • Глобалният пакт за миграция на ООН- опасност или сигурност за Европа?, Юридически сборник- БСУ, том XXVI,2019, 2019
 • Новата законодателна уредба на трудовата мобилност за гражданите на трети държави в РБългария, Научен алманах ВСУ " Ч. Храбър", серия Юридически науки и обществена сигурност, №31, 2019
 • Интегрираната морска политика на ЕС като гаранция за националната сигурност на държавите- членки., Юридически сборник : Т. 1 - : Т. 24. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2017, 2019
 • Интегрирано морско наблюдение на ЕС, Юридически сборник, том XXV, 2018
 • Създаване на правна рамка на интеграция за хора с предиставена международна закрила в РБългария, Научни трудове на ИДП на БАН, том 15, 2017
 • "Понятието " незаконна миграция" в правото на Европейския съюз", Сборник доклади от научна конференция с международно участие, БСУ, 2013, 2013
 • Хартата на основните права на Европейския съюз и гражданите на трети страни, Годишник БСУ, Т. 27 : БСУ, 2012, 2012
 • Незаконната миграция и Програмата от Стокхолм, списание Управление и устойчиво развитие, 2012
 • Институционална система на Европейския съюз, сп. Управление и устойчиво развитие, година 11, volume 24, стр.198, 2009
 • Правен режим за влизане, пребиваване и напускане на РБ на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, ЛТУ, Научна конференция "Управление и устойчиво ра, 2007
 • Икономическа и валутна политика на ЕС, БСУ, Научна конференция"Съвременни управленски пра, 2005
 • Осиновяване на български гражданин от чужденец, БСУ, Международна конференция"Предизвикателствата , 2004
 • Новите прочени във връзка с международното осиновяване в семейния кодекс, сборник на БСУ, 2004
 • Регистрационните актове и издаване на лицензии по новия Валутен закон, Ирита Принт ООД, 2000
 • Договор за наем на кораб, Ирита принт ООД, 2000

 

Reports
 • Правни аспекти на закрилата на морските интереси на ЕС, Шеста международна конференция " Европейският съюз лед 2020- нова Европа в нов свят", 2019
 • Предизвикателствата пред морската сигурност в контекста на Интегрираната морска политика на ЕС, Лятна научна сесия ВСУ " Ч. Храбър", 2018
 • Интегрираната морска политика на ЕС като модел за планиране в РБългария, Бургаски свободен университет, . Синя икономика и синьо развитие : Международна научна конференция, Бургас, 1-2 юни 2018 г.. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2018, 2018
 • Процедурата за подкрепено вземане на решения и промяна в правата на хората с увреждания, Юбилейна конференция " Право и бизнес"- УНСС, 2016
 • За въможната промяна на "невъзможния" избор на обществени посредници в България, Новата идея в образованието: Юбилейна научна конференция с международно участие- БСУ, 2016
 • Издаване на разрешения за работа на граждани на трети страни според новия Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност, Лятна научна сесия - ВСУ, 2016
 • Хармонизация на българското законодателство с Правото на ЕС в областта на международната закрила на чужденците, Сборник доклади от Международна конференция " Европейския съюз на кръстопът" , СУ " Св. Климен Охридски", 2014
 • Споразуменията за обратно приемане- средство за сътрудничество между държавите- членки на ЕС в борбата с незаконнта миграция, Сборник доклади от Юбилейна научна конференция " Бобчеви Четения" Издателски комплекс УНСС, 2014
 • Основни права на незаконните мигранти в Европейския съюз, ВСУ "Ч. Храбър", Лятна научна сесия, 2013
 • Понятието " незаконна миграция" в правото на Европейския съюз, БСУ, 2013
 • Споразуменията за реадмисия- средство за сътрудничество между държавите-членки на ЕС, Научна конференция Право управление и медии на ХХI век- ЮЗУ"Н. Рилски"- Благовград, 2012
 • Политика на ЕС в областта на незаконната имиграция, Списание " Управление и устойчиво развитие" , 2012
 • Ограничения в свободното движение на хора в ЕС, конференция БСУ, 2011
 • Някои проблеми в прилагането на Директива 38/2004/ЕО и свобдоното движение на хора в Правото на ЕС, конференция ЦЮН, 2011
 • Историческо развитие на нормативната уредба на международното осиновяване, конференция БСУ 2010, 2010
 • Договорът за реформа и промяната в институционалната рамка на ЕС, 2008
 • Някои особености на изключителната компетентност и уговорената компетентност по Регламент 44/2001, сп.Управление и устойчиво развитие, 2008
 • Мерките за държавни помощи към финансовите институции в ЕС в контекста на световната икономическа криза, конференция " Управленски аспекти на кризата и тяхното отражение в процеса на преподаване"- ИУ- Варна, 2007
 • Изрична компетентност и уговорена компетентност по Регламент(ЕО)44/2001, " Наука и икономика", Сборник доклади от научна конференция на катедра " Стопанско управление" , стр. 210, 2007
 • Правен режим за влизане, пребиваване и напускане на Република България на гражданите на ЕС и на членовете на техните семейства, сп. Управление и устойчиво развитие, година 9, volume 18 , стр.71, 2007
 • Някои аспекти на Икономическия и валутен съюз в процеса на европейска интеграция, конференция ЦЮН, 2005
 • Условия за даване на съгласие по чл.136 СК, конференция, 2004
 • Осиновяване на български гражданин от чужденец, международна конференция БСУ, 2004
 • Регистрационните актове и издаване на лицензии по новия Валутен закон, Научна конференция, 2000
 • Договор за наем на кораб, научна конференция, 1999

 

Scientific Research Projects
 • Студентски практики, Национален научен или образователен, МОН
 • Научно изследване на правнонормативната база на закрилата на морските интереси на ЕС, Национален научен или образователен, БСУ
 • Проект " Студентски практики", ,
 • E-TRAWELSPA, международен проект, ЕАСЕА
 • Проект" Сигурност и безопасност в туризма", Изготвяне на писмено проучване на действащата нормативан уредба,

 

Citates
 • Десислава Шустер. Природозащитно законодателство на Германия, 2021
 • Патрисия Георгиева. БЕЖАНЦИТЕ И НЕЗАКОННИТЕ МИГРАНТИ – НОВА КРИМИНОГЕННА ГРУПА ИЛИ „УДОБНАТА” ЖЕРТВА, 2020
 • Патрисия Георгиева. БЕЖАНЦИТЕ И НЕЗАКОННИТЕ МИГРАНТИ – НОВА КРИМИНОГЕННА ГРУПА ИЛИ „УДОБНАТА” ЖЕРТВА, 2020
 • Патрисия Георгиева. БЕЖАНЦИТЕ И НЕЗАКОННИТЕ МИГРАНТИ – НОВА КРИМИНОГЕННА ГРУПА ИЛИ „УДОБНАТА” ЖЕРТВА, 2020
 • Красимир Пенчев. Незаконната миграция- рискове и заплахи за националната сигурност, 2019
 • Красимир Пенчев. Незаконната миграция- рисконе и заплахи за националната сигурност, 2019
 • Маргарита Събева. Гражданско правни аспекти на миграцията, 2019
 • Melani Barlai, Birte Fahnrich, Christina Griessler, Markus Rhomberg. The Migrant Crisis: European Perspectives and National Discourses, 2017