Monographs
 • Заповедно производство, 2012
 • Инстанционността в гражданското съдопроизводство на Република България , 2006

 

Studios
 • Arbitration Law and Practice in Central and Eastern Europe - Country Report on Bulgaria, Juris Publishing, Juris Publishing, 2015
 • Допустимост на касационното обжалване по новия граждански процесуален кодекс на Р България (58стр.) сборник в памет на проф. Ж. Сталев, Сиела , 2009
 • Aлманах по арбитраж (Arbitration Law and Practice in Central and Eastern Europe) , JurisNet, LLC, 71 New Street, Huntington, New York, 2006
 • Регистрация на фирми,, София, 1990
 • За характера на погасителната давност, сп. Бюлетин на съюза на юристи, 1989
 • За квалификацията на давностните и преклузивните срокове, сп. Правна мисъл бр. 1 съавт., 1987
 • Приемство в изпълнителен лист, издаден въз основа на съдебно решение в хипотезите на чл.326, ал.1 от, сп. Социалистическо право бр.4, 1987
 • Проявление на изпълнителната сила на съдебните решения във времето, годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Юридически факултет, т. 79, кн. 1, 1986 г., 1986

 

Articles
 • The System of Resolution/Settlement of Cpmmercial Disputes in the Republic of Bulgaria as a Business Risk Factor, БСУ, 2017
 • Адекватността на правната уредба на алтернативните способи за решаване на правни спорове, сп. Търговско и облигационно право, 2013
 • Current state of arbitration and Mediation in the Republic of Bulgaria, Materials of 2013 Meeting of the European Group on Arbitration, 2013
 • Адекватността на законодателната уредба на алтернативните способи за разрешаване на правни спорове - фактор за успешното им прилагане, БСУ, научна конференция, 2011
 • Производство по колективни искове, кн.9, Сп. Труд и право, 2008
 • Производство по колективни искове - продължение, кн.10, Сп. Труд и право, 2008
 • Arbitration and other Dispute Resolution means in Bulgaria (Basic moments), Newsletter of International Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce and Industry, Poland, 2008
 • Country Report on International (Bulgaria) , глава от международно издание "Arbitration Law and Practice in Central and Eastern Europe" Jurisnet, LLC, Yonkers, New York (на английски език)., 2004
 • Current State of Arbitration and Other Dispute Resolution Means in Bulgaria, Arbitration Seminar of Association of Balkan Chamb, 2003
 • Посредничеството и помирението като алтернативни способи за разрешаване на правни спорове, сп. Външна търговия, бр. 4, 2001
 • Принудително изпълнение на р. на виновната инстанция, сп. Търговско право, 2000
 • Изпълнителна сила на съдебните решения след изменението на ГПК (ДВ, бр.64/1999 г.), сп. Търговско право, 1999
 • Жалба за бавност по ГПК, сп. Търговско право, бр.5, 1999
 • The Judicial reform and Civil Procedure (Law in a Fast-changing Society), Sofia, St "Kliment Ohridski", 1994
 • Factors influencing the Legal Reform in Post-Totalitarian Bulgaria, Sofiaq St "Kliment Ohridski", 1994

 

Reports
 • Further Limitation of Arbitrability Under Bulgarian Law as a Result of Numerous Cases of Abuse of Arbitration , Конференция, посветена на 70-годишнината от създаването на Международния търговски арбитраж на Република Сърбия, 2017
 • Central and Eastern European Institutional Arbitration Group, доклад, 2016
 • Court of Arbitration at the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry - Report on the Activities 2014-2015, European Group on Arbitration - Annual Session - Bukarest, 2015
 • Доклад за развитието на арбитража в България от 1896 г. до сега, Международна конференция, посветена на 60 годишнината от възстановяването на Арбитражния съд при БТПП, 2013
 • UNCITRAL Model Law and Best Practices in Arbitration, Joint Conference VIAC and UNCITRAL, 2012
 • Report of Activities 2011-2012, European Group on Arbitration, 2012
 • Аспекти на реформата в ГПК, конференция ЦЮН, 2011
 • Реформата в гражданскопроцесуалното право в Република България, конференция - БСУ, 2010
 • Arbitration and other Dispute Resolution Means in the Republic of Bulgaria - a Newly Joint Member of the European Union , Международна конференция по арбитраж и медиация - Кишинев, Молдова -април 2010, 2010
 • Arbitration in Bulgaria as a New Member of EU, Международна конференция Одеса - септември 2010 г., 2010
 • State of Aritratioin and other ADR in Bulgaria, Европейска група за арбитраж към Арбитржния съд при ICC Париж, октомври 2010, 2010
 • Състояние на арбитражната уредба и практика и проблеми на арбитража в навечерието на присъединяването на Република България към ЕС, межд. конференция - София, 2004
 • 50 години от създаването на АС при БТПП, 107 г. арбитражна дейност в системата на БТПП, межд. конференция, 2003
 • Настоящото състояние на арбитража и другите алтернативни способи за решаване на правни спорове (основни моменти), межд. конференция БТПП - София , 2003

 

Books
 • Помагало за изпълнение по Закона за особените залози, 2013
 • Коментар на новия Граждански процесуален кодекс (216 от 751 стр.) , 2008

 

Scientific Research Projects
 • Партньорство между образования и бизнес за ефективна реализация на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в БСУ, национален, МОНМ
 • Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда, , Европейски социалиален фонд