Monographs
 • Проблеми на системата на наказанията , 2018
 • Понятието "длъжностно лице" в българското наказателно право, 2014

 

Studios
 • Identifying deficits in Ukrainian law: Forensic psychiatry misuse in proceedings of administrative offenses, International Journal of Law and Psychiatry, Volume 90, September–October 2023, 101866, 2023
 • Criminal insanity in Bulgaria and Norway: Analysing the prospect of a common approach, International Journal of Law and Psychiatry, Volume 87, September–October 2023, 101866, 2023
 • Доброволни пробационни служители - сравнителен анализ на изпълнението на наказанието пробация в Европа и Азия, Юридически сборник, 2018
 • Понятието "длъжностно лице" в проекта за нов наказателен кодекс, сп. Теза, 2015
 • За необходимостта от реформа на понятието "длъжностно лице", БСУ, 2012
 • Оптимизирането на условното предсрочно освобождаване като средство за борба с пренаселеността в българските затвори, изд. Бряг, 2009

 

Articles
 • Актуални проблеми по въпроса за отнемане на средството за извършване на престъплението, Юридически сборник, ЦЮН, 2021
 • Психичните заболявания и невменяемостта в контекста на тероризма, Юридически сборник, ЦЮН - ТОМ XXVIII , 2021
 • По въпроса за обхвата на една модерна и ефективна наказателна политика в правовата държава, Юридически сборник, ЦЮН, 2020
 • Наказателноправна защита срещу незаконната миграция, Юридически сборник, 2019
 • Drunk driving laws in Bulgaria and European Union’, World Science, Vol.8, No6 (34), р. 51-54, 2018
 • Notion of public official, Web of Scholar, Vol. 5, No 4(22), 2018. p. 44-50, 2018
 • Community participation in execution of punishments. Informal control theory, World Science, Vol.8, No5(33), p. 62-65, 2018
 • Наказанията за компютърни престъпления в българското наказателно право и съответствието им с Директива 2013/40/ЕС, Сборник конференция"Право и интернет", 2016
 • По някои въпроси за правото на образование на чужденци в местата за лишаване от свобода, Сборник "Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев", 2016
 • Понятието "длъжностно лице" в българското наказателно право, сп. Теза, Асоциация на прокурорите в България, 2015
 • Противодействие на битовата престъпност в малките населени места, Юридически сборник БСУ, 2014
 • Още веднъж длъжностни лица ли са лекарите, ЮЗУ "Неофит Рилски", 2012
 • Развитие сотрудничества государств-членов Европейского союза в сфере уголовного судопроизводства, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 2010
 • Разграничение понятий „должностное лицо” и „государственный служащий” , Генеральная прокуратура Республики Беларусь, 2010
 • Предизвикателствата пред новия закон за развитието на академичния състав, Юридически сборник, ЦЮН, 2010
 • Проблеми във връзка с постановяването на пробационни мерки при условно осъждане е условно предсрочно освобождаване, Юридически сборник, ЦЮН, 2009
 • Law Clinic of Burgas Free University, Law Education and Entrance to the Legal Profession in Eastern and South-Eastern Europe Symposium, Turkey, Turkish Bar Association,, 2008
 • Актуални проблеми на понятието "длъжностно лице", Теория и практика на финансовите престъпления, 2007
 • За вредите при престъпления от частен характер, Сборник от конференция, 2006
 • Длъжностни лица ли са лекарите по смисъла на чл. 93, т. 1 от НК, Юридически сборник, 2006
 • За престъплението по чл.256, Адвокатски преглед, 2005
 • По някои въпроси за тълкуването на чл. 67, ал. 3 от НК, Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията", Бургас,, 2004

 

Reports
 • Ролята на Европейския парламент в Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз, Дискусионна кръгла маса на тема: „Академични партньорства в сферата на националната сигурност“, 2022
 • The criminal insanity rule and special criminal reactions to mentally ill offenders in Bulgaria, Mental Disorder, Culpability, and Criminal Law, international research conference organized by the projects DIMENSIONS, Bergen and Roots of Responsibility, Oxford, 2022
 • „Наказателноправни проблеми при обявяване на извънредно или военно положение“, 2021
 • CRIMINAL PROTECTION FOR ILLEGAL MIGRATION UNDER BULGARIAN CRIMINAL LAW (Trestnopr?vna ochrana vo veciach neleg?lnej migr?cie pod?a bulharsk?ho trestn?ho pr?va), AKTU?LNE OT?ZKY AZYLOV?HO PR?VA II, 2020
 • Някои аспекти в наказателноправната защита на информацията, представляваща държавна тайна, Обществото на знанието и хуманизмът Хна ХХІ век, ХVIII национална научна конференция с международно участие , 2020
 • За свръхкриминализацията в наказателното право, XII научна конференция с международно участие"Обществото на знанието и хуманизмът в XXI в., 2019
 • РАЗГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУ НЕЗАКОННО ПРЕКОСЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА И ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, Международна научна конференция „Восточно-европейские исследования: экономика, образование и право“. Одесский торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета, Одесса, Украина и Бургаски свободен университет, 2019
 • Наказанието обществено порицание, Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство. Сборник доклади, 2018
 • НАКАЗАТЕЛНОПРАВНА ЗАЩИТА СРЕЩУ МОРСКОТО ПИРАТСТВО В НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС, Международна научна конференция на тема „Синя икономика и синьо развитие“, 1-2 юни, 2018, Бургаски свободен университет., 2018
 • Наказателноправни мерки за гарантиране на националната сигурност, Научна конференция "Право и сигурност", 2017
 • За правото на образование на чужденци в местата за лишаване от свобода, Научни четения в памет на Н.Долапчиев и В. Ганев, 2017
 • НАКАЗАНИЯТА ЗА КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С ДИРЕКТИВА 2013/40ЕС. , Конференция „Право и интернет“, Бургаски свободен университет, 2016
 • Drunk driving laws in Bulgaria and EU, Corrections and Rehabilitation Center of Ryukoku Uiversity Study Meeting, 2015
 • Correctional facilities in Bulgaria, Oslo University, 2012
 • Още веднъж длъжностни лица ли са лекарите, Международна научно-практическа конфереция "Право, управление и медии в ХХІ век", 2012
 • За необходимостта от реформа на понятието "длъжностно лице", Научна конференция по повод деня на Конституцията, ЦЮН, 2011
 • Понятието "длъжностно лице" в практиката на ВКС, БСУ, 2011
 • Предизвикателствата пред новия закон за развитието на академичния състав, Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза: международна конференция, Бургас, 25-26.06.2010 г., Т. 3, 2010
 • Актуальные проблемы понятия „должностное лицо” в болгарском уголовном праве , Седьмая международная научно-практическая конференция "Уголовное право: стратегия развития в ХХI веке" Московская государственая юридическая академия им. О.Е. Кутафина, Москва, 2010
 • Legal clinic of Burgas Free University, Law education and entrance to the legal profession, Edirne, Turkey, 2008
 • Актуални проблеми на понятието "длъжностно лице", Теория и практика на финансовите престъпления, УНСС, 2007
 • Необходимостта от съществуването на правни клиники , Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията", Бургас, 11-13 юни 2004 : Сборник доклади : Т.3 , 2005

 

Books
 • Наказателно право: обща част, 2022
 • Учебно помагало по наказателно-изпълнително право, 2021
 • Правна клиника - практическо ръководство , 2006

 

Scientific Research Projects
 • Remodeling criminal insanity and psychosis through the philosophical, legal and medical DIMENSIONS of the medical model (DIMENSIONS), Международен научен или образователен, Research Council of Norway
 • Developing optimal and open research support for Black Sea (DOORS), Международен научен или образователен, H2020 EU
 • "Immersive Learning in Information Security (MISSILE)", Международен научен или образователен, „Еразъм+“ КД 2 –„Стратегически партньорства“, сектор "Образование за възрастни"
 • Студентски практики BG05M2OP001-2.002-0001, Национален научен или образователен, Министерство на образованието
 • Застъпническа кампания за намаляване пренаселеността и дискриминацията в местата за лишаване от свобода в България, , Асоциация за подпомагане ресоциализацията на лише
 • Изготвяне на модел за обучение на пробационни служители и програми за обществено въздействие, , Министерство на правосъдието
 • Понятието длъжностно лице в практиката на БОС, научно изследване, БСУ
 • Правна клиника по наказателно право, , Американска асоциация на юристите
 • Достъп до правосъдие, ,
 • Европейска карта по международно право, , Европейско общество по международно право
 • Създаване на правна клиника по семейно и наследствено право,, правна програма, Институт "Отворено общество"
 • Достъп до правосъдие по наказателни дела от общ характер, Институт "Отворено общество", 2004 г., научно изследване, Отворено общество
 • Достъп до правосъдие по наказателни дела , Български хелзинкски комитет, 2001 г., научно изследване, Български хелзинкски комитет

 

Citates
 • Ivan Samard?i?, Ili?Goran, ArbanasLucija Didovi?. Raznolikost zakonom propisanih mjera za po?initelje s du?evnim smetnjamaThe diversity of measures proscribed measures for offenders with mental health issues, 2024
 • Soeleman Djaiz Baranyanan, Nilam Firmandayu, Ravi Danendra. The Compliance of Regional Autonomy with State Administrative Court Decisions, 2024
 • Нейкова.М. ЮРИДИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО ФАКТОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА СИГУРНОСТ, 2023
 • H. Herman, F.J. Fernhout . Maximum Limitation of Fines for Economic Crimes, 2023
 • D. Butenko, S.Dimitrova, L. Gr?ning. Identifying deficits in Ukrainian law: Forensic psychiatry misuse in proceedings of administrative offenses, 2023
 • Мила Иванова. Признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от смобода или на мерки, включващи лишаване от свобода, 2023
 • Христо Павлов. Преодоляването на конфликтна ситуация при разпит в досъдебната фаза на наказателния процес, 2023
 • Нейкова, М.. ЮРИДИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО ФАКТОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА СИГУРНОСТ, 2023
 • Григорова, Й.. Актуални въпроси на съдебната практика, касаещи престъпленията за противозаконно преминаване на държавните граници на република българия и сравнителен анализ със съдебната практика, отнасяща се за престъпленията, свързани с трафика на хора, 2023
 • Павлов, Х.. Преодоляването на конфликтна ситуация при разпит в досъдебната фаза на наказателния процес, 2023
 • Linda Gr?ning. Regulating criminal unaccountability - From concepts to defensible legal standards, 2023
 • . Regulating criminal unaccountability - From concepts to defensible legal standards, 2023
 • A Widyawati, D Latifiani, R Arifin, G Ompoy. The Regulation of Integrity Zone and the Corruption-Free Zone in Indonesia and Rusia, 2023
 • Петя Митрева, Аделина Хаджийска. Учебно помагало за решаване на наказателноправни казуси, 2022
 • Пресиян Марков. Последици от съдимостта в българското законодателство, 2022
 • Нейкова, М., Ичев, Хр.. НЕЗАКОННОТО ПРЕМИНАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ ПРЕЗ БЪЛГАРСКО- ТУРСКАТА ГРАНИЦА – ЗАПЛАХА ЗА СИГУРНОСТТА, 2022
 • Нейкова, М., Ичев, Хр.. НЕЗАКОННОТО ПРЕМИНАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ ПРЕЗ БЪЛГАРСКО- ТУРСКАТА ГРАНИЦА – ЗАПЛАХА ЗА СИГУРНОСТТА, 2022
 • Теодора Божинова. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, 2022
 • Косева, Дарина. Безстопанственост, 2021
 • Груев, Лазар. Наказанието за престъпление, 2020
 • Грошев, Чавдар. Предсрочно освобождаване от изтърпяване на наказание, 2020
 • Neykova, M.. PR?VO NA AZYL, NELEG?LNA MIGR?CIAA HROZBY PRE N?RODN? BEZPE?NOS?, 2020
 • Neykova, M.. PR?VO NA AZYL, NELEG?LNA MIGR?CIAA HROZBY PRE N?RODN? BEZPE?NOS?, 2020
 • Матеева, Юлиана. ЗАКОНОДАТЕЛНА ТЕХНИКА ПРИ ОЧЕРТАВАНЕ НА ПРЕСТЪПНИЯ СУБЕКТ, 2020
 • Маргаритова, Светла. Проблемите на съвременната законодателна политика, 2020
 • Маргаритова, Светла. Проблемите на съвременната законодателна политика, 2020
 • Груев, Л.. Наказанието за престъпление, 2020
 • Ангелова, М.. УСЛОЖНЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО НАКАЗАНИЕ „БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО“, 2020
 • Косева, Дарина. Длъжностното присвояване според българското наказателно право. Сиела, С., 2019. ISBN 978-954-28-3005-4 (монография), 2019
 • Кошичярова, С.. Конституционноправни аспекти на транспонирането на член 23 от директива 2013/32/EC на Европейския парламент и на съвета в Република Словакия, 2019
 • MUSTAFA AYHAN TEK?NSOY, MEHMET ?NAN?. Sanal E?itim Ortamlar?n?n Kullan?lmas?n?n ?dari Yarg?lama Usul? Hukuku E?itimine Etkileri, 2019
 • Костадинова, Р.. Условното осъждане по българското наказателно право. стр.97, стр. 259, , 2019
 • Костадинова, Р.. Условното осъждане по българското наказателно право. стр. 170 , 2019
 • Котлярова, О.В.. Русская языковая картина мира. Культурно значимые концепты, 2018
 • Ivanova, M.. Recognition, enforcement and forwarding of judgments and probation decisions with a view to the supervision of probation measures and alternative sanctions. , May, 2018, 4(11) (едно цитиране, с. 60, бележка [6]) , 2018
 • Kosiciarova, Sona . Principy spravneho trestania, Vydavatelstvi a nakladatelstvi Ales Cenek, s.r.o., стр. 49, стр.338 , 2017
 • Kocicarova, Sona. Principy sprivneho trestania, Vydavatelstvi a nakladatelstvi Ales Cenek, s.r.o., 2017. стр. 177 , стр.338 , 2017
 • Костадинова, Р. . Трансфер на пробационни мерки в Европейския Съюз. Сборник 25 години департамент Право, Нов български университет, с. 197-205. Цитирането е на страница с. 198 , 2017
 • Korap, B.O.. An Evaluation with Regard to Sufficiency of Associate’s Degree Education in the Field of Law and Sufficiency of Legal Education at Vocational Schools of Justice in Turkey. (1 цитиране, с. 28, използвана литература) , 2017
 • Basozen, A. . New Method in Turkish Legal Education: Internship during the Law Faculty. (6 цитирания в бележки [1],[3],[4], [6],[8],[9]. I, 2017
 • Uyumaz, A., Erdogan, K.. KARSILASTIRMALI HUKUKTA VE TURK HUKUKUNDA HUKUK EGITIMI VE HUKUK KLINIGI Legal Education and Legal Clinic in the Field of Comparative and Turkish Law. 64 (2). (8 цитирания в бележки под линия [7] с. 463; [16] с.465; [20] с.466; [29] с. 468; [34] с.469; [44], [45] с. 470; [141] с. 494). , 2015
 • Uyumaz, A., Erdogan, K. . The theory of legal clinic in education of law. (1 цитиране в бележи под линия стр. 2121) , 2015