Monographs
 • Наследствената трансмисия, 2022
 • Припознаване на дете по българското право, 2017

 

Articles
 • Правна характеристика на правото на наследяване., Сборник научни изследвания в чест на 80- та годишнина на проф. д.ю.н. Ц. Цанкова. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2022
 • Ще бъде ли суспендирано действието на избрания имуществено-брачен режим при последващо поставяне на някой от съпрузите под запрещение., Брак и отношения между съпрузите. Дискусионник по семейно право. Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, Пловдив., 2022
 • Сурогатното майчинство - някои етични и етико-правни въпроси, Studia Iuris, електронно издание на ЮФ на ПУ “Паисий Хилендарски”, 2020
 • Наследствената трансмисия в Римското частно право - генезис и развитие., Юридически сборник на ЦЮН при БСУ, 2020
 • Придобиване на вакантно наследство от държавата и общините по чл.11 от ЗН, Юридически сборник, том 26, 2019
 • Дееспособност за извършване на припознаване, сп. Съвременно право, бр. 1, 2015
 • Допустимо ли е припознаване на осиновен?, Сп. Норма, Сиела, бр.9, 2014
 • Съпоставка и съотношение на припознаването със сходни правни фигури, Юридически сборник на ЦЮН при БСУ, т. 21, 2014
 • Исторически и сравнителен преглед на уредбата на припознаването, сп. Юридически сборник, 2012
 • За наследяването при двубрачие, Юридически сборник на ЦЮН при БСУ, 2011
 • Legal Aspects of the Bulgarian Real Estate Market, International Bar Association, 2008
 • Приложното поле на чл.66, ал.3 от Закона за собствеността, Собственост и право, бр.11, 2004
 • За приложното поле на чл.66, ал.1 от ЗС, Юридически сборник, том XIII, 2004

 

Reports
 • Придобиване по давност на движими културни ценности, Сборник от научна конференция на ЦЮН при БСУ “ Право, сигурност и културно-историческо наследство”, 2023
 • За правото на наследяване при заместване поради недостойнство, международна научна конференция на СУ "Св.Климент Охридски" в памет на доц.Кристиян Таков, 2019
 • ЗУЧК - гаранция за устойчиво развитие на региона, Сборник от Международна конференция на БСУ "Синя икономика и синьо развитие", 2018
 • Българското семейно право през последните 25 години - развитие и перспективи, Сборник от Юбилейна научна конференция на БСУ , 2016
 • Конвенцията за правата на детето на ООН и действащата нормативна уредба на припознаването в СК на РБ, Сборник от Международна научна конференция на БСУ, 2015
 • Заобикалянето на закона като основание за недействителност на гражданско-правните сделки и Тълкувателно решение №5 от 2012г. на ОСГК на ВКС, ЮЗУ, Актуални проблеми на съдебната практика, 2013
 • Действителен ли е бракът, сключен не с цел “създаване на семейство”, Сборник от научна конференция на БСУ, 2013
 • Правно действие на припознаването по време - възприетите теоретични разрешения и СК от 2009г., Сборник от научна конференция на БСУ, 2011
 • Отказ от оспорване на припознаване, Сборник от научна конференция на БСУ, 2010
 • Регистрираното фактическо съпружеско съжителство според проекта за СК - някои проблеми , Сборник от научна конференция на БСУ, 2008
 • Новите правни възможности, които Законът за електронния документ и електронния подпис предоставя., Сборник от конференция на БСУ, 2004
 • The Agricultural reform in Bulgaria after the 1989 and the Restitution of the Agricultural Land., международно сравнително изследване, 2003

 

Scientific Research Projects
 • Business ready (готови за бизнес) градове в Европейския съюз, Международен друг, Световна банка
 • Далеч от града: животът на село в Източна Европа (Русия, Естония и България)., Международен научен или образователен, Германско изследователско дружество, Бон

 

Citates
 • Юлиана Матеева. Престъпления срещу човешкия генофонд. Биомедицински аспекти., 2023
 • Мария Радева.. Може ли да сключи брак лице, страдащо от болест, представляваща сериозна опасност за живота или здравето на поколението…, 2022
 • Димитър Топузов. Ще бъде ли суспендирано действието на избрания имуществено-брачен режим при последващо поставяне на някой от съпрузите под запрещение. В подкрепа на утвърдителния отговор., 2022
 • Венцислав Любомиров Петров. Исторически поглед върху различията в условията за сключване на брак според църковното и според светското брачно право в България. - Научни четения на тема “Право и религия”. Сборник доклади., 2021
 • Симона Захариева Нушева. Новите положения в оспорването на бащинството и на припознаването според измененията в СК на РБ., 2021
 • Симона Захариева Нушева. Новите положения в оспорването на бащинството и на припознаването според измененията в СК на РБ., 2021
 • Симона Захариева Нушева. Новите положения в оспорването на бащинството и на припознаването според измененията в СК на РБ., 2021
 • Симона Захариева Нушева. Новите положения в оспорването на бащинството и на припознаването според измененията в СК на РБ., 2021
 • Марио Александров. Демографската политика в законодателството на България през периода 1879 - 1912 г., 2017
 • Марио Александров. Демографската политика в законодателството на България през периода 1879 - 1912 г. , 2017
 • Ангел Шопов, Красимир Митев. Договор ли е бракът, 2014