Monographs
 • Защита на правата на човека - публичноправни аспекти, дисертационен труд за научна степен доктор на науките. ВСУ. 2015. 673 стр., 2015
 • Миграционно и бежанско право, 2011
 • Българските общности зад граница - правни аспекти, С., 2009, 371 стр., 2009
 • Бежанско право, 2006
 • Migration Austian, Bulgarian and EU, 2003, p. 96, 2005
 • Аз гражданинът на Република България и на ЕС, С., 2005, 94 стр., 2005
 • Омбудсманът - общественият посредник в Република България., С. 2004, 230 стр., 2004
 • Българското гражданство - материалноправни и процесуални аспекти. С., 2004, 203 стр. - второ преработено и допълнено издание, 2004
 • Коментар на дискусионни публичноправни въпроси., С., 2003, стр. 96, 2003
 • Българско гражданство - материално правни и процесуални аспекти., С., 2000; 203 стр., 2000
 • Право на убежище и статут на бежанец в Република България., С., 1998, 1998

 

Monographs Chapters
 • Миграционно и бежанско право, 2011

 

Studios
 • Правно положение на лицата без гражданство в Република България, ВКБООН - Представителство за Република България, 2012

 

Articles
 • Годишник на ЦЮН на БСУ 2022-2023 - Коментар на дискусионни въпроси в Публичното право на Република България. 24 стр., 2023
 • проф. Веселин Христов Цанков, д.н. „Международни стандарти за предотвратяване на липса на гражданство и приложението им в Република България“. Варненски свободен университет. 2023., 10 стр.електронен журнал., ВСУ - електронен журнал, 2022
 • Глобалният пакт на ООН за безопасна, организирана и законна миграция от 2018 г. Коментар на основни положения и спорни въпроси. 2021 г. 10 стр., Годишник на Бургаски свободен университет 2021 Глобалният пакт на ООН за бежанците от 2018 г. Коментар на основни положения и спорни въпроси. 2021 г. 10 стр. проф. д.н. Веселин Цанков Годишник на ЦЮН - Бургаски свободен университет „Международни стандарти за предотвратяване на липса на гражданство и приложението им в Република България“ 2021 г. 10 стр. проф. Веселин Христов Цанков, д.н. Годишник на ЮФ на Варненски свободен университет 2022 г. Оценка на последващото въздействие от приемането на ЗБЖИРБ по задание на НС, 70 стр., ЦЮН- БСУ; ЮФ на ВСУ, НС, 2021
 • 1. Годишник на ЮФ на ВСУ - ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИ ОТ УКРАЙНА /политико-правни аспекти/. 22 стр 2. Конференция 13-14.10.2022 г. ЮФ – ПУ. Националната държава в променящия се свят. 15 стр 3. Годишник на ЦЮН на БСУ 2022-2023 - Коментар на дискусионни въпроси в Публичното право на Република България. 24 стр. 4. Последваща оценка на въздействие на ЗБЖИРБ – 76 стр. – Комисия за българите в Чужбина. 47 ОНС 5. Подготовка на лекции и мултимедийни презентации за учебна дисциплина „ Международноправна защита правата на човека” – проект на АМВР и ВСУ в качеството на експерт по проекта на ВСУ, 2021
 • Единение на българите през ХХI век. Перспективи и възможности за реализация., ПУ "П. Хилендарски", 2020
 • Преглед на съдебна практика по дела с предмет търсещи особена закрила по реда на Закона за убежището и бежанците и анализ на актуалните тенденции, АМВР - гр. София, 2020
 • Правни основи на местното самоуправление и местната администрация, ЦЮН- БСУ, 2020
 • Интеграция на лицата, получили закрила в РБългария / политикоправни аспекти/, Юридически сборник , том XXV, 2018
 • Българските общности зад граница. Актуални политико - правни аспекти, Годишник на БСУ, 2017
 • Международноправна уредба на статута на различните от мнозинството, в частност на общностите зад граница в правни актове на Съвета на Европа и в дейността на Венецианската комисия, ЦЮН, БСУ, 2017
 • Въздействие на Правото на ЕС върху националното миграционно законодателство и практики. НБУ, доклад и мултимедийна презентация, Сборник посветен на 10 години Република България в ЕС. 10 11 2017, 2017
 • Миграционната криза и предизвикателствата пред Европейския съюз и Република България (дискусионни политико-правни въпроси), Публикация в реферирано издание 2017 London, 2017
 • Миграционната криза и предизвикателствата пред ЕС и РБ (дискусионни политикоправни въпроси), ВСУ, 2016
 • Приложение на "Soft law" в Бежанското право, ПУ, 2016
 • Миграционната криза и предизвикателствата пред България, БСУ, 2016
 • Правно положение на лицата без гражданство в Република България, Юбилеен сборник - ПУ, 2012

 

Reports
 • експертно становище по законопроект ЗБЖИРБ, до МВнР, 2023
 • Оценка на последващото въздействие от приемането на ЗБЖИРБ по задание на НС,, 2022
 • Аналитичен преглед на възможностите мигранти и бежанци да се интегрират в българското общество и да допринесат за намаляване на демографския срив, Конференция на БАН, 2018
 • Международни и европейски стандарти за гражданство, за предотвратяване на липса на гражданство и правната уредба в България, ВКБООН - 24.11.2016, 2016
 • Правно положение на лицата без гражданство - актуални правни аспекти, Национален, 2014
 • Сравнителен анализ на възможностите за присъединяване на Република България към Конвенцията на ООН за статута на лицата без гражданство от 1954г. и към Конвенцията на ООН за намаляване на случаите на лица без гражданство от 1961г., Научна конференция, БСУ, 2011

 

Books
 • Предоставяне на статут на лице без гражданство в РБългария- глава от Учебник, 2018
 • Миграционно и Бежанско право, С., 2011, 275 стр. /съавтор на увод и глава І; автор на глави V, VІ, VІІ/., 2011
 • Български общности зад граница, 2009
 • Бежанско право, С., 2006, 230 стр, 2006

 

Scientific Research Projects
 • Защита правата на човека, Национален научен или образователен, АМВР - ВСУ
 • Да инвестираме в хората - обучение на държавна и общинска администрация, Национален научен или образователен, ЕС
 • Насърчаване на обучението на юристи докторанти и на млади учени, Национален научен или образователен, ЕС
 • Оценка на въздействие на ЗУО, Национален научен или образователен, ЕС
 • Сравнително-правно изследване на миграционното законодателство - България - Австрия, Национален научен или образователен, ЕС

 

Citates
 • . над 30 известни - представени в НАЦИД, 0