Monographs
 • Административноправни аспекти на опазването на недвижимото културно- историческо наследство, 2018
 • Гражданското общество - фактор на сигурността в държвата, 2018
 • Децентрализацията - основен фактор за повишаване на ефективността на управлението, 2013
 • Защита на паметниците на културата в Република България при военнополитическа криза и при въоръжен конфликт., 2008

 

Monographs Chapters
 • Актуални проблеми на организацията и управлението на културноисторическото наследство (съавтор - М. Патак), 2012

 

Studios
 • 15 ГОДИНИ АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ, Сборник с доклади от национална кръгла маса "15 ГОДИНИ АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ", , 2022
 • Районите за планиране в България или необходимостта от ново административно- териториално устройство, Юридически сборник БСУ, 2018 , 2018
 • Децентрализацията на общините към кметствата - скъсяване дистанцията между гражданите и властта, Юридически сборник, т. 20, 2013

 

Articles
 • Юридическото образование като фактор за обществена сигурност, Стратегии на образователната и научна политика, 2023
 • СИСТЕМИ ЗА БЪРЗ ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ КАТО СРЕДСТВО ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ – ПРАВНИ И СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ, Юридически сборник, 2023
 • ГЛОБАЛНА СИСТЕМА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – РЕАЛНОСТ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ, Юридически сборник, 2023
 • NATIONAL REFERENDUM IN REPUBLIC OF BULGARIA, Юридически сборник, 2023
 • Регулиране на достъпа до здравни грижи на лица търсещи убежище, БСУ-МНК, 2022
 • Правен режем и защита на морското пространство при повишен риск за общественото здраве, БСУ-МНК, 2022
 • ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРОМЯНА НА ЗАКОНАЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ , Юридически сборник, ЦЮН -ТОМ XXVIII , 2021
 • Azylove pravo, nelegalna migracia a hrozby pre narodnu bezpecnost, Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie, 2020
 • Предизвикателствата пред инфраструктурното и регионално развитие на пристанищния сектор, БСУ-МНК, 2018
 • CONTEMPORARY ASPECTS OF THE PROTECTION OF PUBLIC ORDER IN BULGARIA, Open Access Peer-reviewed Journal, Science Review, 2018
 • Analysis of the Regulatory Framework Governing the Administrative Service, Open Access Peer-reviewed Journal, Science Review, 2018
 • Служебният обмен на данни - водещ принцип в комплексното административно обслужване, ИУ Варна, 2018
 • Is Bulgarian's legislation up to the mark to the contemporary security environment, International Scientific Journal "Globalization, the State and the Individual", Lublin-Varna, 2017
 • Change in the administrative procedure code and principles of the complex administrative servicing, International Scientific Journal "Globalization, the State and the Individual", Lublin-Varna, 2017
 • Опазване паметниците на културата и историята от терористични деяния или необходимостта от промяна на Хагската конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт, Юридически сборник т. 22, 2015
 • Основни насоки на сътрудничество между компетентните органи в РБ по отношение на незаконния трафик на културни ценности, УНИБИТ - София, 2015
 • Управление при кризи на местно ниво, НВУ-велико Търново, 2014
 • Комплексното административно обслужване и новите стандарти за качество на административното обслужване, ИПА- София , 2014
 • Промените в АПК и КАО, ИПА- София , 2014
 • Отговаря ли администрацията на изискванията на европейското административно пространство, Юбилеен сборник в чест на 85-годишнината на проф. д-р Добри Димитров, 2014
 • Основни демократични принципи на държавното управление, Бургас, 2014
 • Културните ценности като базов фактор за социална регулация в системата на сигурността, сп. Сигурност, 2014
 • Кризата на лидерство - заплаха за националната сигурност, сп. Сигурност, 2014
 • Готова ли е администрацията за европейското административно пространство?, Юбилеен сборник - София, 2014
 • Принципът на субсидиарност - основен инструмент за регионализация и децентрализация, Юридически сборник, т. 20, 2013
 • Децентрализация - основен фактор за повишаване ефективността на администрацията, Годишник на БСУ, 2012
 • Въвеждане на второ ниво на местно самоуправление - основна антикризисна мярка, Годишник на БСУ, 2012
 • Реформата на областно ниво на управление - устойчиво регионално и местно развитие, сп. Юридически сборник, т.19, 2012
 • Процесът на децентрализация на Република България, Годишник на БСУ, 2011
 • Необходимост от промяна на съществуващото законодателство относно защитата на паметниците на културата в България, в случай на въоръжен конфликт., Известия на музеите от Югоизточна България, т. 24, 2009
 • Характеристика на културно-историческото наследство в земите, населявани от древността до наши дни и ролята на музеите за защитата на паметниците на културата в мирно време и в случай на въоръжен конфликт, Известия на Старозагорския исторически музей, т. 3 с.100-117, 2008

 

Reports
 • ПРАВНИ АСПЕКТИ И СИГУРНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПУБЛИЧНАТА И АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ , Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив (ВУСИ)" , 2023
 • 15 години административно правораздаване в България – проблеми и перспективи, Икономически университет - Варна,изд. Наука и икономика, 2022, 2022
 • Незаконното преминаване на чужденци през българско-турската граница – заплаха за сигурността, Дискусионна кръгла маса на тема: „Академични партньорства в сферата на националната сигурност“, 2022
 • ПРАВЕН РЕЖИМ И ЗАЩИТА НА МОРСКОТО ПРОСТРАНСТВО ПРИ ПОВИШЕН РИСК ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ, БСУ, 2022
 • РЕГУЛИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗДРАВНИ ГРИЖИ НА ЛИЦА ТЪРСЕЩИ УБЕЖИЩЕ , БСУ, 2022
 • - Относно правото на защита на личните данни и правото на зачитане на личния живот, Будители, "Общество на знанието и хуманизмът на XXI век", Сборник с научни доклади от XVIII научна конференция с международно участие,, 2020
 • Pr?vo na azyl, neleg?lna migr?cia a hrozby pre n?rodn? bezpe?nos?, AKTU?LNE OT?ZKY AZYLOV?HO PR?VA II, 2019
 • Служебният обмен на данни – водещ принцип в комплексното административно обслужване, ННК - Икономически университет – Варна, 2018, 2018
 • Нормативни предпоставки за неравно третиране на лица, заемащи академични длъжности, Защита срещу дискриминацията:правна уредба, проблеми и тенденции"- НК Икономически университет – Варна , 2018
 • Управлението при кризи на местно ниво, НВУ, 2018, 2018
 • CYBERSECURITY OR THE LACK THEREOF, University of economics and innovation in Lublin, Free University of Varna, 2018
 • DIGITALIZATION OF REGISTERS IN THE PUBLIC ADMINISTRATION - KEY ELEMENT OF ELECTRONIC GOVERNANCE, University of economics and innovation in Lublin, Free University of Varna, 2018
 • Понятието "Национална сигурност"- съвременни аспекти, MK-ЦЮН, 2017 , 2017
 • Is Bulgarias legislation up to the mark to the contemporary security environment, University of economics and innovation in Lublin, Free University of Varna, 2017
 • Changes in the administrative procedure code and principles of the complex administrative servicing, University of economics and innovation in Lublin, Free University of Varna, 2017
 • Относно необходимостта от промяна на Стратегията за национална сигурност на РБ, МК, БАН-УНИБИТ, 2017
 • Демографският проблем – заплаха за националната сигурност, 50% , МК, ЦЮН, 2017
 • Понятието „национална сигурност“ – съвременни аспекти, МК, ЦЮН, 2017
 • Правната уредба на трудовите и служебни птавоотношения в сс на РБългария, като условие за надеждното му функциониране и фактор за ефективността му, 50%, МК, БАН-УНИБИТ, 2017
 • Правни аспекти на мобилното здравеопазване в съавторство, межд. конференция, организирана от ЦЮН, БСУ, 2016
 • Central and Eastern European Institutional Arbitration Group, 2016
 • Мобилно здравеопазване- предизвикателства пред националната правна система, МК, ВСУ, 2016
 • Добрата дипломация-основен инструмент на политиката за сигурност, МК, БСУ, 2016
 • Екологичната сигурност-фактор за регионалната сигурност, межд. конференция организирана от БАН, УНИБИТ, 2016
 • Правни аспекти на мобилното здравеопазване, съавторство, межд. конференция, ЦЮН, БСУ, 2016
 • Опазване на културните паметници - нормативно-уредба, МК, БАН-УНИБИТ, 2015
 • Опазване паметниците на културата и историята от терористични деяния или необходимостта от промяна на Хагската конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт, Юридически сборник т. 22, 2015
 • Административното и териториално устройство- промени и развитие /в съавторство/, межд. конференция, организирана от БАН, УНИБИТ, 2015
 • Промените в АПК и КАО, ИПА - София, 2014
 • Основни насоки на сътрудничество между компетентните органи в РБ по отношение на незаконния трафик на културни ценности, УНИБИТ - София, 2014
 • Комплексното административно обслужване и новите стандарти за качество на административното обслужване, конференция - ИПА, София, 2014
 • Основни насоки на сътрудничеството между Министерството на вътрешните работи и Министерството на културата а защита на културното наследство - в съавторство, МК, София, 2013
 • Приложение на управлението на риска при опазване на културно-историческите ценности - в съавторство, МК, София, 2013
 • Приносът на процеса на регионализация за изграждането на силни на местно самоуправление - традиции и тенденции, международна конференция на TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, 2013
 • Влиянието на регионализацията върху местното самоуправление, TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, 2013
 • Иновации и добро управление на местно ниво, научна конференция БСУ, 2013

 

Books
 • Административно обслужване, в съавторство, 2018
 • Актуални промени в Закона за устройство на територията, 2014
 • Повишаване на компетентността за участие в демокрацията на местно ниво , 2014
 • МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, 2014
 • Административно обслужване – нормативна и методологическа рамка, 2000
 • МЕТОДОЛОГИЯ за провеждане на наблюдение по метода „Таен клиент“, 0
 • РЪКОВОДСТВО ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ХАРТА НА КЛИЕНТА, 0
 • НАРЪЧНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ПО ТЕЛЕФОНА, 0
 • Методика за извършване нa контрол за законосъобразност на актове на органите на местното самоуправление и местната администрация в областта на административното обслужване, 0

 

Scientific Research Projects
 • Трансформация на модела на административо обслужване, Международен научен или образователен, ЕС-ЕСФ
 • "Immersive Learning in Information Security (MISSILE)", Международен научен или образователен, Erasmus+, KA2 Strategic Partnerships
 • По-високо качество на административното обслужване чрез въвеждане на по-високи стандарти и подобряване на системата за обратна връзка от потребителите , Международен научен или образователен, ЕС-ЕСФ
 • Стратегията за национална сигурност на Република България и генериране на модел за нейното адаптиране в динамична среда за сигурност, Проект на МОН,
 • Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование, Схема: BG051PO001-4.3.04, ОП "РЧР"
 • Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда , BG051PO001-3.1.07-0003 , ECФ
 • Компетентни, ефективни и мотивирани служители в Областна администрация - Бургас , ЦА12-22-8, ОП АК - ЕСФ, Областна администрация - Бургас
 • Повишаване капацитета за подобряване на демокрацията на местно ниво , ИПП - 2007СВ16IP0008-2011-2, програма за трансгранично сътрудничество България - Турция
 • Студентски практики, Проект BG051PO001-3.3.07-0002 , ОП "РЧР", МОН
 • Създаване на Центрове за кариерно развитие при БТПП и регионалните търговско-промишлени палати/ камари в системата на БТПП, схема BG051PO001-2.1.07, БТПП, ОП "РЧР"

 

Citates
 • Зорница Ганева. Стереотипите на студенти педагози – бариери пред реализиране на качествено приобщаващо образование, , 2023
 • Красимир Маринов. Политико- икономическият упадък на гражданското общество - заплаха за системата за национална сигурност, 2023
 • Красимир Маринов. Политико- икономическият упадък на гражданското общество - заплаха за системата за национална сигурност, 2023
 • Груди Иванов Ангелов. НАЦИОНАЛНИЯТ ИДЕАЛ И НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ, 2023
 • Груди Иванов Ангелов. НАЦИОНАЛНИЯТ ИДЕАЛ И НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ, 2023
 • Йовита Григорова . АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА, КАСАЕЩИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ЗА ПРОТИВОЗАКОННО ПРЕМИНАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ГРАНИЦИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ СЪС СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА, ОТНАСЯЩА СЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТРАФИКА НА ХОРА, 2023
 • Даниел Делчев. „ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ“, 2022
 • Jordan Deliversky. CORUPPTION PRACTICES IN HEALTHCARE SECTOR AND MECHANISMS FOR PREVENTING, 2022
 • Jordan Deliversky. CORUPPTION PRACTICES IN HEALTHCARE SECTOR AND MECHANISMS FOR PREVENTING, 2022
 • Mariela Deliverska. LEGAL EDUCATION OF PROFESSIONALS IN HEALTHCARE SECTOR, 2022
 • Mariela Deliverska. LEGAL EDUCATION OF PROFESSIONALS IN HEALTHCARE SECTOR, 2022
 • Стоил Петромил Сотиров. ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, 2022
 • Константин И Стоянов. Сектор "Финанси"-'аст от системата на критична инфраструктура.Къде сме ние?, 2022
 • Константин И Стоянов. Сектор "Финанси"-'аст от системата на критична инфраструктура.Къде сме ние?, 2022
 • Цветелина Методиева. Мигационен поток като фактор за възстановяване на глобалния демографски баланс , 2022
 • Цветелина Методиева. Глобализация и миграция, 2022
 • Илиана К Симеонова. Дефиниране на информационната сигурност като основен канал на административната сигурност, 2022
 • Илиана К Симеонова. Дефиниране на информационната сигурност като основен канал на административната сигурност, 2022
 • Ялчън Расим. Индивидуалната сигурност като елемент на националната сигурност, 2022
 • Ялчън Расим. Индивидуалната сигурност като елемент на националната сигурност, 2022
 • Ялчън Расим. Теоретичен модел на управление при бедствия и аварии, 2022
 • Ялчън Расим. Теоретичен модел на управление при бедствия и аварии, 2022
 • Ялчън Расим. Теоретичен модел на управление при бедствия и аварии, 2022
 • Светослава Й. Хайнова,Мирослав Н. Кацаров. Географические аспектьi националной безопасностиРосийской Федерации, 2022
 • Красимира Кирилова. Използване на системата от последователни действия при оценка на риска за околната среда с гис, 2022
 • Емил К. Жечев. Възстановяването на позициите на железопътния транспорт като основен превозвач и ефективното му участие на транспортния пазар на страната, 2022
 • Хасан Азис. Местните политики в новата реалност-стратегически елементи и подходи на общините, 2022
 • Хасан Азис. Местните политики в новата реалност-стратегически елементи и подходи на общините, 2022
 • Хасан Азис. Местните политики в новата реалност-стратегически елементи и подходи на общините, 2022
 • Хасан Азис. Местните политики в новата реалност-стратегически елементи и подходи на общините, 2022
 • Хасан Азис. Местните политики в новата реалност-стратегически елементи и подходи на общините, 2022
 • Хасан Азис. Институционален капацитет, удовлетвореност и социален климатв бългатскоит общини, 2022
 • Хасан Азис. Институционален капацитет, удовлетвореност и социален климатв бългатскоит общини, 2022
 • Хасан Азис. Институционален капацитет, удовлетвореност и социален климатв бългатскоит общини, 2022
 • Хасан Азис. Институционален капацитет, удовлетвореност и социален климатв бългатскоит общини, 2022
 • Хасан Азис. Институционален капацитет, удовлетвореност и социален климатв бългатскоит общини, 2022
 • Hasan Azis. Decentralization as a factor for development of local self -doverment, 2021
 • Hasan Azis. Decentralization as a factor for development of local self -doverment, 2021
 • Hasan Azis. Decentralization as a factor for development of local self -doverment, 2021
 • Олга Бориславова Борисова. Усъвършенстване на правната уредба при управление на радиоактивните отпадъци в Република България, 2020
 • Воденичаров, А.сен . Европейско кооперативно дружество, 2020
 • Воденичаров, А.сен. Европейско кооперативно дружество, 2020
 • Воденичаров, А.сен. Европейско кооперативно дружество, 2020
 • Азис, Хасан. Азис, Х., Децентрализацията като фактор за развитие на местното , 2020
 • Азис, Хасан. Децентрализацията като фактор за развитие на местното, 2020
 • Азис, Хасан. Децентрализацията като фактор за развитие на местното, 2020
 • Димитрова, Славка. CRIMINAL PROTECTION FOR ILLEGAL MIGRATION UNDER BULGARIAN CRIMINAL LAW , 2020
 • Димитрова, Славка. CRIMINAL PROTECTION FOR ILLEGAL MIGRATION UNDER BULGARIAN CRIMINAL LAW , 2020
 • So?a Ko?i?iarov? . OCHRANA PR?VA ?IADATE?A O AZYL POD?A ?L?NKU 3 DOHOVORU O OCHRANE ?UDSK?CH PR?V A Z?KLADN?CH SLOB?D, 2020
 • So?a Ko?i?iarov?. OCHRANA PR?VA ?IADATE?A O AZYL POD?A ?L?NKU 3 DOHOVORU O OCHRANE ?UDSK?CH PR?V A Z?KLADN?CH SLOB?D, 2020
 • Стаматова,Ваня. Закрила на морските интереси на Европейския съюз в контекста на европейската сигурност, 2020
 • Петков Г., Митевска М., Лазаров В.. Етническата толерантност на съвременния българин като фактор на сигурността, 2020
 • Петков Г., Митевска М., Лазаров В. Етническата толерантност на съвременния българин като фактор на сигурността, 2020
 • Хасан Азис. Основи на местното самоуправление, 2020
 • Хасан Азис. Основи на местното самоуправление, 2020
 • Хасан Азис. Основи на местното самоуправление, 2020
 • Ирена Илиева. Миграцията – предизвикателство за Международното публично право, правото на ЕС и българското законодателство, 2019
 • Милена Колева. ., МИГРАЦИЯТА И ПРОБЛЕМИТЕ, КОИТО СЪЗДАВА ПРИ ПРИЗОВАВАНЕТО НА СТРАНИТЕ ПО СЪДЕБНИ ДЕЛА В РАЙОНЕН СЪД, 2019
 • Милена Колева. МИГРАЦИЯТА И ПРОБЛЕМИТЕ, КОИТО СЪЗДАВА ПРИ ПРИЗОВАВАНЕТО НА СТРАНИТЕ ПО СЪДЕБНИ ДЕЛА В РАЙОНЕН СЪД, 2019
 • Красимир Пенчев. НЕЗАКОННАТА МИГРАЦИЯ - РИСКОВЕ И ЗАПЛАХИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, 2019
 • Красимир Пенчев. НЕЗАКОННАТА МИГРАЦИЯ - РИСКОВЕ И ЗАПЛАХИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, 2019
 • Евгени Манев . КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЧНИТЕ СТОЙНОСТИ НА НОМИНАЛНАТА ЗОНА И НА ЗОНАТА НА НИВАТА ЗА СИГУРНОСТ, 2019
 • Ивелина Проданова. МИГРАЦИЯТА И ОБЕЗЛЮДЯВАНЕТО НА РАЙОНИТЕ – ЗАПЛАХА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, 2019
 • Ивелина Проданова. МИГРАЦИЯТА И ОБЕЗЛЮДЯВАНЕТО НА РАЙОНИТЕ – ЗАПЛАХА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, 2019
 • Банков, Стефан., Вълчева,Виолета. Банков, С., Вълчева,В., АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА МИГРАЦИОННИЯ НАТИСК В КОНТЕКСТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, 2019
 • Румяна Бончева. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА НА ВЪТРЕШНАТА МИГРАЦИЯ В СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ, 2019
 • Румяна Бончева. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА НА ВЪТРЕШНАТА МИГРАЦИЯ В СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ, Юридически сборник – 2019, 2019
 • Чертоянов,Ч., Колева,М. ПРОБЛЕМИ ПРИ МИГРАЦИЯТА НА НАСЕЛЕНИЕТО.ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА., 2019
 • Чертоянов,Ч., Колева,М. ПРОБЛЕМИ ПРИ МИГРАЦИЯТА НА НАСЕЛЕНИЕТО.ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА., 2019
 • Чертоянов,Ч., Колева,М. ПРОБЛЕМИ ПРИ МИГРАЦИЯТА НА НАСЕЛЕНИЕТО.ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА, 2019
 • Константин Казаков. Стартегическо управление на информационните услуги в сигурността, 2019
 • Исаев Г. Членство на България в Европейския съюз и някои аспекти на сигурността и правосъдието, 2018
 • Исаев Г. Членство на България в Европейския съюз и някои аспекти на сигурността и правосъдието, 2018
 • Борисова Н., . Патрулно постова дейност като административна дейност на полицията при опазване на обществения ред, 2018
 • 36. Калпаков Д., Петров Д.. Особености на операциите на хуманитарно подпомагане, 2018
 • Райчев Р. Основания за разработване на методика по приложението на специална полицейска тактика към екипи на СОД, 2018
 • Пиронкова Е., Христов Хр. Оптимизиране на граничния контрол, чрез внедряване на нови информационни системи, 2018
 • Христов Л., Христов Хр. Обща характеристика и посегателства върху Икономическата сигурност на корпорациятa, 2018
 • Исаев Г.. Някои аспекти на организираната престъпност в контекста на членството на България в Европейски съюз, 2018
 • Иванов И., Андонов П. . „Нормативни документи и органи по защита при бедствия, 2018
 • Пиронкова Е., Христов Х.. Информационна система за влизане/излизане, 2018
 • Христов Х., Солаков Т. Взаимоотношения държава и религиозни организации. Форми и методи на дейност на нетрадиционните вероизповедания, 2018
 • Петков Г., Митевска М., Лазаров В. Етническата толерантност на съвременния българин като фактор на сигурността, 2018
 • Петков Г., Митевска М., Радева П.. Влияние на агресивните предиспозиции върху академичната мотивация, 2018
 • Петков Г., Митевска М., Лазаров В., . 28. Петков Г., Митевска М., Лазаров В., Етническата толерантност на съвременния българин като фактор на сигурността, 2018
 • Петков Г., Митевска М., Радева П. Отражение на агресивните предиспозиции върху академичната мотивация, удовлетвореността от живота и чувството за щастие при студенти, 2018
 • Петков Г., Митевска М., Радева П. Отражение на агресивните предиспозиции върху академичната мотивация, удовлетвореността от живота и чувството за щастие при студенти, 2018
 • Петков Г., Митевска М., Лазарова Е., Радева П., Стефанов В. „Приложната психология: възможности и перспективи”, 2018
 • Петков Г., Митевска М., Лазарова Е., Радева П., Стефанов В. „Приложната психология: възможности и перспективи”, 2018
 • Мария Арбова-Демирева. Модел на организация и управление на общини Поморие и Несебър – предизвикателства за усъвършенстване, на НК, 2018
 • Мария Арбова-Демирева. Състояние на организацията и управлението на общините в Република България, на НК , 2018
 • Мария Арбова-Демирева. Модел на организация и управление на общини Поморие и Несебър – предизвикателства за усъвършенстване, на НК, 2018
 • Мария Арбова-Демирева. Пътища за усъвършенстване организацията на работа на общини Поморие и Несебър за повишаване на сигурността на гражданите в тях, на НК , 2018
 • Мария Арбова-Демирева. Пътища за усъвършенстване организацията на работа на общини Поморие и Несебър за повишаване на сигурността на гражданите в тях, на НК, 2018
 • Мария Арбова-Демирева. : Пътища за усъвършенстване организацията на работа на общини Поморие и Несебър за повишаване на сигурността на гражданите в тях, на НК , 2018
 • Мария Арбова-Демирева. : Пътища за усъвършенстване организацията на работа на общини Поморие и Несебър за повишаване на сигурността на гражданите в тях, на НК , 2018
 • Мария Арбова-Демирева. : Състояние на организацията и управлението на общините в Република България, 2018
 • Мария Арбова-Демирева. Състояние на организацията и управлението на общините в Република България, на НК, 2018
 • Мария Арбова-Демирева. Състояние на организацията и управлението на общините в Република България, на НК, 2018
 • Стоян Иванов. Организация и управление на системата за морски суверенитет на Република България,, 2018
 • Юсеин Мехмед. Модел на организация и управление на областна администрация на област Бургас – анализ, 2018
 • Юсеин Мехмед. Модел на организация и управление на областна администрация на област Бургас – анализ, 2018
 • Юсеин Мехмед. Модел на организация и управление на областна администрация на област Бургас – анализ, 2018
 • Юсеин Мехмед. Организацията и управлението на областите в Република България – анализ на нормативната база, 2018
 • Юсеин Мехмед. Модел на организация и управление на областна администрация на област Бургас – анализ, 2018
 • Стоян Иванов. Организация и управление на системата за морски суверенитет на Република България, 2018
 • Юсеин Мехмед. , Възможни направления за усъвършенстване работата на областните администрации в Република България. Цитирани трудове: , 2018
 • Юсеин Мехмед. , Възможни направления за усъвършенстване работата на областните администрации в Република България, 2018
 • Юсеин Мехмед. , Възможни направления за усъвършенстване работата на областните администрации в Република България, 2018
 • Юсеин Мехмед. Възможни направления за усъвършенстване работата на областните администрации в Република България, 2018
 • Мила Иванова. Отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани в наказателния процес, и механизмите за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, 2018
 • Мила Иванова. Отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани в наказателния процес, и механизмите за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, 2018
 • Ивелина Проданова. Организация и развитие на административно-териториалното устройство и управление на Република България, 2016
 • Ивелина Проданова. Организация и развитие на административно-териториалното устройство и управление на Република България, 2016
 • Ивелина Проданова. Организация и развитие на административно-териториалното устройство и управление на Република България, 2016
 • Ивелина Проданова. Организация и развитие на административно-териториалното устройство и управление на Република България, 2016
 • Ивелина Проданова. Организация и развитие на административно-териториалното устройство и управление на Република България, 2016
 • Ивелина Проданова. Организация и развитие на административно-териториалното устройство и управление на Република България, 2016
 • Mилица Йорданова. Oрганизация и управление на бълг.общини в процеса на вземане прилагане на решения в ЕС, 2015
 • Митевска-Енчева М. Взаимовръзка и взаимовлияние между проявите на просоциално поведение и типовете организационен климат, 2014
 • Митевска-Енчева . Взаимовръзка и взаимовлияние между проявите на просоциално поведение и типовете организационен климат, 2014
 • Митевска-Енчева . Взаимовръзка и взаимовлияние между проявите на просоциално поведение и типовете организационен климат, 2014
 • Патак,М.. Иновационно развитие на институциите на КИН, 2013
 • Денчев, С.. Създаване и развитие на докторантски училища в световнни университетски структури, 2013
 • Димитров, Д. . Организационно-културният подход в лидерските практики, 2013
 • Димитров, Д. . Организационно-културният подход в лидерските практики, 2013
 • Димитров, Д. . Организационно-културният подход в лидерските практики, 2013
 • Митевска-Енчева, М. . Изследване на психологическите аспекти на просоциалното поведение в организацията, 2013
 • Митевска-Енчева, М.. Изследване на психологическите аспекти на просоциалното поведение в организацията, 2013
 • Митевска-Енчева, М. . Изследване на психологическите аспекти на просоциалното поведение в организацията, 2013
 • Митевска-Енчева, М. . Анализ на различията на видовете организационен климат, 2013
 • Митевска-Енчева, М. . Анализ на различията на видовете организационен климат, 2013
 • Митевска-Енчева, М. . Анализ на различията на видовете организационен климат, 2013
 • Митевска-Енчева, М. . Взаимовръзка и взаимовлияние между проявите на просоциално поведение и типовете организационен климат, 2013
 • Митевска-Енчева, М. . Взаимовръзка и взаимовлияние между проявите на просоциално поведение и типовете организационен климат, 2013
 • Гетова,И.. Глобализация на информационно-комуникационните технологии в образователната сфера, 2013
 • Митевска-Енчева,М.. Изследване на просоциалното поведение в организацията, 2013
 • Митевска-Енчева,М.. Анализ на доминиращите ценностни предпочитания в организационна среда, 2013
 • Гетова И. Глобализация на информационно – комуникационните технологии в образователната сфера, 2013
 • Митевска-Енчева . Анализ на доминиращите ценностни предпочитания в организационна среда, 2013
 • Митевска-Енчева . Изследване на просоциалното поведение в организацията, НКМУ, Благоевград, , 2013
 • Гетова И. Глобализация на информационно-комуникационните технологии в образователната сфера, 2013
 • Патак М.. Иновационно развитие на институциите на КИН, 2013
 • Денчев С., и др., . Създаване и развитие на докторантски училища в световнни университетски структури, 2013
 • Димитров Д., . Организационно-културният подход в лидерските практики, , 2013
 • Димитров Д., . Организационно-културният подход в лидерските практики, 2013
 • 10. Димитров Д. Организационно-културният подход в лидерските практики, 2013
 • Александров Д., Манев Е.. Антикорупция в макроуправлението, 2012
 • Митев, Н. . Оценка на материалните и морални щети от нарушенията на правата върху интелектуалната собственост, 2011
 • Митев, Н. . Управление и защита на правата върху интелектуалната собственост в съвременното общество, 2011
 • Митев Н., . Оценка на материалните и морални щети от нарушенията на правата върху интелектуалната собственост, 2011
 • Митев Н., . Управление и защита на правата върху интелектуалната собственост в съвременното общество, 2011
 • Сачев,Е.,Денчев,С.. Паметници на културата и историята, 2010
 • Сачев Е., Денчев С. Паметници на културата и историята, 2010
 • Пенев,П.. Основи на теорията на кризите и конфликтите, 2009
 • Пенев П.. Основи на теорията на кризите и конфликтите, , 2009
 • Ивелина Проданова. Организация и развитие на административно-териториалното устройство и управление на Република България, 2005
 • Петков Г., Митевска М., Лазарова Е., Радева П., Стефанов В. „Приложната психология: възможности и перспективи”, 0
 • Даниел Делчев. „ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ“, 0
 • Румяна К. Тодорова. Системи на управление на околната среда. Стандарти, 0