Monographs
 • Договорът за факторинг в българското право, 2017
 • Заместване в дълг по чл.102, ал.1 ЗЗД, 2016

 

Studios
 • Формализмът при гражданскоправните договори и договорената форма за действителност като условие, БСУ, 2014

 

Articles
 • Характеристики на договора за факторинг, БСУ, 2016
 • Някои проблеми във връзка с допустимостта и способите за прехвърляне на права от предварителен договор по ЗЗД, БСУ, 2013
 • Договорът при преобразуване на търговски дружества, БСУ, 2009
 • Някои промени във връзка с правния режим за прехвърляне на ТП, сп. Юридически сборник т.15, 2007
 • Някои аспекти при продажбата на търговски предприятия и правноорганизационни последици за страните, БСУ, Юридически сборник, т.13, 2004
 • Процедури във връзка със задържане и освобождаване на кораби според изискванията на ГПК и КТМ, Морски вестник - в пет поредни броя, 2003

 

Reports
 • Някои особености при изпълнение на сложни договори с трайно изпълнение, Научна конференция Софийски арбитражен съд при МАПА, 2017
 • Някои особености в essentialia negotii при договора за факторинг, БСУ, 2016
 • Някои аспекти при договора за факторинг в българското право от гледище на неговата правна същност, сборник с доклади от научна конференция в ЮЗУ, 2015
 • Някои аспекти относно предмета на договора за факторинг и развалянето му, международна конференция в БСУ, 2015
 • Антихрезата в светлината на съвременната епоха, БСУ, 2013
 • Актуални проблеми на съдебната практика на ВКС във връзка със сключването на договори по ЗЗД, ЮЗУ, 2013
 • Цесия на права от предварителен договор, БСУ, 2011
 • Прехвърляне на дълг при преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне на търговски дружества, БСУ, 2010

 

Citates
 • Петров, В.. Наследяване на задължения и отговорност за завети, 2020
 • Калайджиев, А.. Облигационно право. Обща част. Осмо издание. , 2020
 • Калайджиев, А.. Облигационно право. Обща част. Осмо издание. , 2020
 • Калайджиев, А.. Облигационно право. Обща част. Осмо издание. , 2020
 • Калайджиев, А.. Облигационно право. Обща част. Осмо издание. , 2020
 • Кунчев, К.. Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част VI., 2019
 • Кунчев, К.. Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част VI., 2019
 • Кунчев, К.. Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част I., 2015