BULGARIAN UNIVERSITIES

 • Sofia University "St. Kliment Ohridski”, Sofia
 • Plovdiv University “Paisii Hilendarski", Plovdiv
 • University of National and World Economy, Sofia
 • "Angel Kanchev" University of Ruse 
 • Varna Free University “Chernorizets Hrabar”
 • New Bulgarian University, Sofia
 • University of Economics - Varna
 • University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia
 • Technical University, Varna
 • D.A.Tsenov Academy of Economics, Svishtov
 • Konstantin Preslavsky University of Shumen
 • St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo
 • South-West University "Neofit Rilski"
 • “Prof. Dr. Assen Zlatarov” University, Burgas
 • Trakia University - Stara Zagora
 • Technical University, Sofia
 • National Sports Academy “Vassil Levski”, Sofia
 • Todor Kableshkov University of Transport, Sofia
 • National Military University, Shoumen
 • International University College
 • VUZF University, Sofia
 • University of Agribusiness and Rural Development, Plovdiv
 • Medical University of Plovdiv
 • Medical University - Varna
 • Technical University of Gabrovo
 • University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia
 • University of Structural Engineering & Architecture (VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia
 • Agricultural University, Plovdiv
 • College of Tourism, Burgas
 • College of Tourism, Varna