Срокове за плащане

Ред за внасяне на семестриалните такси за студентите за летния семестър на учебната 2018-2019 година (на основание заповед № ФСО 38 от 30.01.2019 г.):

І. Еднократно плащане

1. Редовно обучение - бакалавърски програми и спец. "Право" 18.03 - 29.03.2019 г. вкл.
2. Задочно обучение - бакалавърски програми и спец. "Право"  

2.1. Център по юридически науки и Център по икономически и управленски науки

18.03 – 29.03.2019 г. вкл.

2.2. Център по хуманитарни науки и Център по информатика и технически науки

11.03 - 22.03.2019 г. вкл.
3. Магистърски програми - редовно, задочно и дистанционно обучение  

3.1. Център по юридически науки, Център по икономически и управленски науки и Център по хуманитарни науки

18.03 - 29.03.2019 г. вкл.

3.2. Център по информатика и технически науки

01.04 - 12.04.2019 г. вкл.

4. Магистърски програми за разработка и защита на дипломна работа

18.03 - 29.03.2019 г. вкл.

 
ІІ. Разсрочено плащане

  • Първа вноска – всички специалности, курсове, степени и форми  в сроковете по т. І.
  • Втора вноска – всички специалности, курсове, степени и форми - 02.05 - 10.05.2019 г. вкл.

ІІІ. Студентите с трайни увреждания и намалена работоспособност над 70 на сто могат да заплащат семестриалната такса разсрочено без оскъпяване, по посочена от тях схема след подаване на писмено заявление до Президента на БСУ.

ІV. Семестриалните такси да се внасят с банкова карта чрез пос терминал в касата на БСУ, чрез виртулния пос терминал в платформата Електронни услуги в сайта на БСУ или по разплащателна сметка на БСУ IBAN BG50BUIN78551080025816, BIC BUINBGSF, Алианц Банк България АД.

V. На студентите, невнесли семестриалните си такси в определените срокове, да се налага глоба в размер съгласно заповед № ФСО 48 от 12.02.2018 г.

VІ. Внесената семестриална такса да се възстановява при отказ на студента от обучение в БСУ след подаване на писмено заявление до Ректора, в срокове и размери съгласно Правилника за дейността на БСУ, както следва:

  • 75 %, ако молбата е подадена до една седмица от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси;
  • 50 %, ако молбата е подадена до две седмици от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси;
  • след изтичането на две седмици от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси студентските такси не се възстановяват.

VІІ. Студентите, невнесли пълния размер на семестриалната такса, да се считат самоволно напуснали и да се отстранят от БСУ, съгласно Правилника за дейността на БСУ. Оценки от положени семестриални изпити на тези студенти да се заличават, а след възстановяване на студентски права да се признават, ако семестриалната такса е внесена в пълен размер.