Срокове за плащане

Ред и график за внасяне на студентските такси за летния семестър на учебната 2014-2015 година
(извлечение от Заповед №ФСО81 от 15.08.2014 г.на Президента на БСУ)

Еднократно плащане

1. Редовно обучение – всички специалности и курсове

06.10 – 17.10.2014 г. вкл.
   

2. Задочно обучение:

 
Център по икономически и управленски науки  
Бакалавърски програми – всички специалности - ІІ, ІІІ и ІV курс 29.09 – 10.10.2014 г. вкл.
Магистърски програми – всички специалности - ІІ курс 29.09 – 10.10.2014 г. вкл.
Магистърски програми – дипломанти 20.10 – 24.10.2014 г. вкл.
   
Център по юридически науки  
Специалност „Право” – ІІ, ІІІ, ІV и V курс 15.09 – 26.09.2014 г. вкл.
Специалност „Публична администрация” – ІІ, ІІІ и ІV к. 29.09 – 10.10.2014 г. вкл
Магистърски програми – дипломанти 20.10 – 24.10.2014 г. вкл.
   
Център по хуманитарни науки  
Бакалавърски програми – всички специалности – ІІ курс 22.09 – 03.10.2014 г. вкл.
Бакалавърски програми – всички специалности – ІІІ и ІV курс 06.10 – 17.10.2014 г. вкл.
Магистърски програми – всички специалности - ІІ курс 06.10 – 17.10.2014 г. вкл.
Магистърски програми – дипломанти 20.10 – 24.10.2014 г. вкл.
   
Център по информатика и технически науки  
Бакалавърски програми – всички специалности – ІІ, ІІІ и ІV курс 29.09 – 10.10.2014 г. вкл
Магистърски програми – всички специалности - ІІ курс 29.09 – 10.10.2014 г. вкл.
Магистърски програми – дипломанти (вкл. съботно-неделно) 20.10 – 24.10.2014 г. вкл..

 

Разсрочено плащане

Първа вноска – редовно и задочно обучение в сроковете по т. І.
Втора вноска  
Редовно обучение – всички специалности и курсове 01.12 – 12.12.2014 г. вкл.
Задочно обучение – всички специалности, курсове и степени 17.11 – 28.11.2014 г. вкл.
Магистърски програми – дипломанти 17.11 – 28.11.2014 г. вкл.

 

Семестриалните такси да се внасят в офиса на „Алианц Банк България” – клон Бургас в сградата на БСУ.
На студентите, невнесли семестриалните си такси в определените срокове, да се налага глоба в размер както следва:

  • 1,70 лева за всеки просрочен ден при еднократно заплащане на таксата;
  • 0,90 лева за всеки просрочен ден при разсрочено заплащане на таксата на две вноски.

 

Внесената семестриална такса да се възстановява при отказ на студента от обучение в БСУ след подаване на молба до Ректора, в срокове и размери съгласно чл.56, ал.3 от Правилника за дейността на БСУ, както следва:

  • 1. 75 %, ако молбата е подадена до една седмица от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси;
  • 2. 50 %, ако молбата е подадена до две седмици от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси;
  • 3. след изтичането на две седмици от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси студентските такси не се възстановяват.