доц.д-р Мариана Лазарова

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Семантика, семантична съчетаемост, полисемия
  • Морфология на глагола
  • Синтаксис
  • Реторика, теория и практика на убеждаващото говоре

 

Членство в научни организации
  • Съюз на учените в България
  • Забелязани 8 цитирания
  • Член на Съюза на научните работници в България - Жени в науката

 

Специализации
  • Русия, Волгоградски държавен универси, граматика на съвременния български език