Монографии
 • Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на вестниците., 2013
 • "Читателски рефлексии на вестникарския език", 2011
 • Учебната задача по български език - фактор за изграждане на лингвистична компетентност (III и IV клас), 2008
 • Обучението по български език в 1. - 4. клас (граматика, правопис, правоговор и пунктуация), 2008
 • Учебната задача по български език, 2003
 • Обучението по правопис в началните класове - методически проекции, 2001

 

Студии
 • Социални мрежи, социални медии и езикова грамотност , Годишник на Бургаския свободен университет, 2019
 • Обучението по правопис в началните класове. Типология на правописните грешки. Методически указания за работа по преодоляването им., сп.Български език и литература № 4, 2015
 • Компютърна грамотност, работа с интернет и чуждоезикова компетентност като фактори за информираност, "Читателски рефлексии на вестникарския език", 2011
 • Анализ на резултатите от анкетата в социолингвистичен и етнопсихолингвистичен аспект, "Читателски рефлексии на вестникарския език", 2011
 • Формиране на лингвистичното понятие наречие в обучението по български език в началното училище, "Годишник на БСУ", т.XVIII, Б., 2008
 • Класификация на задачите по български език, сп. "Бълг.език и литература" № 4, 2005
 • Състояние на обучението по български език в началните класове- минало и настояще, Сп."Педагогика", кн.1, 1999
 • Методика и организация на уч.дейност по бълг.език в началните класове, Сб."Теория и практ. на гр.об.Б, 1998
 • Осн.положения на групово-съревн. организация на образов. процес, Сб.Груп.орг.на обр.пр.,НИО-МОН, 1998
 • Групово-съревн.организация на уч.-възп.процес в нач.класове- бълг.език и четене, Сб.Груп.орг.на обр.пр.,НИО-МОН, 1998

 

Статии
 • Езикови норми в бизнес комуникациите, Бизнес посоки, бр.2, 2019
 • Межъязыковая интерференция в освоении родственных языков славянской группы (на примере болгарского языка) - в съавторство с Флёров О.В., "Образовательные ресурсы и технологии" № 4. , Москва, Руссия, 2017
 • Членуване на съществителни нарицателни имена от мъжки род с пълен и с кратък член. Практическо-прагматичен подход., Сп. "Български език и литература", №5, 2017
 • Съобщение за медиите - основен жанр в пиара. , сп."Съвременна хуманитаристика", №1., 2016
 • Обучението по правопис в началните класове. типология на правописните грешки. Методически указания за работа по преодоляването им. , сп."Български език и литература", № 4, 2015
 • Тази книга трябва да се прочете, сп."Български език и литература", № 4, 2013
 • За някои нарушения на правоговорната норма в публичното говорене, сп."Съвременна хуманитаристика", кн.1, 2012
 • Бройната форма на съществителните имена от мъжки род - норми, правила, нарушения, сп."Български език и литература", кн.4, 2012
 • Достоен живот, отдаден на просвещението, сп. "Педагогика", кн. 8, 2012
 • Читателски рефлексии на вестникарския език, сп. "Съвременна хуманитаристика" бр.1, 2011
 • Съществителните собствени имена в заглавията на вестниците (2007 - 2010 г.) , Сборник доклади от международна конференция "Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения". Б., 2011
 • За една значима научна ретроспекция, сп. "Български език и литература", кн.3, 2011
 • Етнопсихолингвистични и социолингвистични проблеми на езика на пресата в България, сп. "Съвременна хуманитаристика", брой 2, 2010
 • Какво казват и какво не заглавията във вестниците , Годишник на БСУ, 2010
 • Изучаване на частите на речта в началните класове, сп. "Начално образование", № 5, 2008
 • Обучението по фонетика в началните класове, сб. ""Икономика на знанието" - межд.н.конф, 2008
 • Самоконтролът и самопроверката в обучението по български език, "Годишник на БСУ", т.XVII, Б, 2007
 • Изучение слов с непроверяемым написанием в начальных классах, сп."Начальная школа" №7, 2005
 • Интерактивни методи в обучението по български език, сп. "Начално образование" № 4, 2005
 • Globalization, Lokalization and Uniqueness, My Place, Your Place, Our Place: Educ. for the N, 2005
 • Group Work in the Context of Bulgarian Schools, My Place, Your Place, Our Place: Educ. for the N, 2005
 • Теоретични аспекти на учебната задача, Годишник на БСУ, т.XI, Бургас, 2004
 • Правилното формиране на езиковите понятия в нач.кл.- осн.фактор за успешното нач.ез.обуч., сп."Начално образование № 6, 2004
 • Изучаване на морфемите в началните класове, сп.Начално образование № 3, 2004
 • Университетската подготовка за учителска правоспособност, Българистични студии-Ун.изд.СУ, 2004
 • Значение и функции на учебната задача в обучението по български език, сп."Педагогика" № 5, 2004
 • Структурната лингвистика в обучението по български език, Годишник на БСУ, т.IX, Бургас, 2003
 • За детското слово- и формотворчество и за явлението вербализъм, сп."Предучил.възпитание" № 3, 2002
 • Обучението по правоговор в началните класове, сп. Начално образование № 1, 2002
 • Задачи за формиране на лингвистичната компетентност и развитие на лингвистичното мислене на ученицит, Годишник на БСУ, т.VI, Бургас, 2001
 • Същност и класификация на учебните задачи по български език, сп. Начално образование №3, 2001
 • Ятов преглас /променливо я/, сп.Бълг.ез и л-ра, кн.2 -3, 2001
 • За или против груповата работа в обучението по роден /български/ език, сб. Образованието и предизвика, 2000
 • Формиране на лингвистични понятия в обучението по български език, Год.на БСУ, т.4, Бургас, 2000
 • Тестови задачи за проверка на резулт. от обуч. по бълг.език в края на четвърти или нач. на пети клас, Сп."Бълг.ез и л-ра",кн.2, 1998
 • Дидактически концепции за групово обучение в българското училище, Сб."Теория и практика на груповото обучение". Б., 1998
 • Преписът и диктовката в периода на начално ограмотяване, Сп."Нач.образование",кн.2, 1998

 

Доклади
 • Екстремната "модност" в езика на вестниците - етнопсихолингвистични отражения, Научна конференция с международно участие "Етнопсихолингнистични и социолингв.аспекти на езика на медиите в България"БСУ, 2013
 • Хуманитарни аспекти на обучението по български език при форм.на социол.компетент, Нац.научна конф., ЦХН, БСУ, 2003
 • Обучението по български език - проблеми, тенденции и перспективи, Юбилейна научна конф.- БСУ, 2001

 

Учебници и помагала
 • Тестови задачи и упражнения за развитие на речта. 4. клас., 2010
 • Учебно помагало за трети клас, 2009
 • Учебно помагало по български език и литература за 4. клас / в съавторство/, 2005
 • Книга за учителя по български език за 4. клас /в съавторство/, 2005
 • Тетрадка № 3 по български език за 4. клас /в съавторство/, 2005
 • Тетрадка № 2 по български език за 4. клас / в съавторство/, 2005
 • Тетрадка № 1 по български език за 4. клас, 2005
 • Учебник по български език за 4. клас /в съавторство/, 2005
 • Учебно помагало по български език и литература за 3.клас, 2004
 • Книга за учителя по български език за трети клас /в съавторство/, 2004
 • Учебна тетрадка по български език за първи клас - Приятелче на първолачето, 2004
 • Тетрадка № 3 по български език за 3. клас /в съавторство/, 2004
 • Тетрадка № 2 по български език за 3. клас /в съавторство/, 2004
 • Тетрадка № 1 по български език за 3. клас /в съавторство/, 2004
 • Учебник по български език за 3. клас /в съавторство/, 2004
 • Книга за учителя по български език за втори клас /в съавторство/, 2003
 • Учебна тетрадка № 2 за 2. клас /в съавторство/, 2003
 • Учебна тетрадка №1 за 2. клас /в съавторство/, 2003
 • Читанка за 2. клас /в съавторство/, 2003
 • Български език за 2. клас / в съавторство/, 2003
 • Книга за учителя по български език за първи клас /в съавторство/, 2002
 • Учебна тетрадка № 3 за първи клас, 2002
 • Задачи по български език за втори клас, 2000
 • Пиша сам. Учебна тетрадка по бълг.език за първи клас, 2000

 

Научно-изследователски проекти
 • Дистанционно обучение, , ОП "РЧР"
 • Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България, национален, фундаментален, фонд "Научни изследвания - МОМН
 • Аватар, международен - европейски, секторна програма "Коменски"
 • Моето място, твоето място, нашето място, , Държавен департамент на САЩ
 • Кандидатстудентски курсове за роми, , "Отворено общество"
 • Груповата работа в обучението, , "Отворено общество"

 

Цитирания
 • Кирил Димчев. "Функции на обучението по български език", 2009
 • проф. Кирил Димчев. Мащабно изследване по методика на обучението по български език - отзив, 2009
 • М.Русинова. Упражнения за подобряване на пунктуационната култура на учениците, 2008
 • Маргарита Георгиева. Обучението по БЕ в условията на билингвизъм, 2004
 • Елена Елисеева. Класификация на задачите за упражненията по синтаксис, 2004
 • Анаит Киркорова. Стимулираща функция на груповите форми на работа в процеса на обучение по руски език, 2003
 • Веселина Въжарова. Нови алтерн.за формир.на ком.к, 2003
 • Емилия Евгениева. Език.обуч.на учен.със спец.обр, 2002
 • Румяна Танкова. Мет. на нач.обуч по БЕ и литер, 2001
 • В.Колева, Д.Йорданова, М.Манде. Мет.на обуч по БЕ и литература, 2000
 • Мариана Лазарова. Проблеми на морф.анализ в нач., 1997
 • Левчо Георгиев. За обуч.по бълг.ез. в нач.учил, 1997
 • Мария Петрова. Осн. въпроси от мет. на обуч., 1996
 • Св.Нещерева. Мястото на груп.учене при теат, 1996
 • Ради Радев. Груп.раб. на учен. в уч.възп.п, 1996
 • М.Първанова. Груповата уч.раб в моята практ, 1996
 • Ст.Христов. Сп. "Нач.обр." в помощ на учит, 1996