проф.д-р Милен Балтов

Публикации

 

Области на научни интереси
 • Управленско консултиране на малки и средни предприятия
 • Бизнес аспекти на иновациите и адаптирането на ноу-хау
 • Анализ на нуждите и ръководства за програми за вътрешнофирмено обучение
 • Маркетинг на услуги за обучение

 

Членство в научни организации
 • Международният съвет по дребен бизнес
 • Институт на управленските консултанти - САЩ
 • Институционален болонски експерт
 • Работна група при БИС за Въвеждане на стандарти за Управление на иновациите
 • 2008 г., Член на Работна група Акция IS0701 "Сравнителен анализ на фирмени данни за фирмите", по Програма КОСТ (COST) Европейско сътрудничество в областта на научните и технически изследвания на ЕС
 • 2010-2012 г., Учредител и член на националната работна група по стандарти в Управление на иновациите към БИС
 • 2011 - 2015 г., Делегат в Управителния комитет на Акция "Мегапроекти" на Програма КОСТ на ЕС, касаеща финансовите аспекти на инвестициите в големи инфраструктурни обекти
 • Делегат в Управителния комитет на Акция IS1104 "ЕС и оценяването на новите системи, модели, инструменти и политики за териториални конфигурации" на Програма КОСТ на ЕС (финансирана по 7РП)
 • Член на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет на Югоизточен район (Р. България)
 • Член на Работната група, разработила Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 - 2020 г.
 • Член на Подкомитета "Научни изследвания и технологично развитие" към ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" (2014-2020)
 • 2016 г. (до 2019 г.) - Експерт (за НАПОО) в ReferNet - Европейската мрежа на експертите по професионално образование и обучение към Cedefop - Европейският център за развитие на професионалното обучение
 • 2017 г. (до 2021 г.) - Делегат в Управителния комитет на Акция CA16114 "Преосмисляне на устойчивото развитие за регенерираща икономика" на КОСТ (финансирана по програма "Хоризонт 2020" на ЕС)
 • 2017 г. (до 2020 г.) - Член на Програмния комитет на направление "Иновации в МСП и достъп до рисково финансиране" от Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020"
 • 2018 г. (до 2019 г.) - Член на работната група на Инициативата за иновации и изследвания в Черноморския регион, организирана от звеното за "Морско развитие" в ГД "Изследвания и иновации" на ЕК
 • 2018 г. (- понастоящем) - Член на Обществения съвет към министъра на туризма на Република България
 • 2018 г. (до 2021 г.) - Делегат в Управителния комитет на Акция C A1710 "Създаването на пан-европейска мрежа за икономическите и научни въпросите на възобновяема енергия от моретата" на КОСТ (финансирана по програма "Хоризонт 2020" на ЕС)

 

Научни призове
 • Втора награда за най-добър практически доклад на 9th Global Conference on Internationalization of Entrepreneurship Education and Training - IntEnt99, Sofia, 1999
 • 2012 г. - Изследователски грант в Центъра за изследване на иновациите към Университета на Ставангер, за създаването на бизнес инкубатори и технопарк, финансиран от Фонда на Финансовия механизъм на ЕИП
 • 2013 г. - Лиценз за експерт на Независимата агенция за акредитация и рейтинги в Р. Казахстан, акредитирал - в отделни мисии 4 казахстански висши училища
 • Член на Научния съвет на Х издание на Международната конференция по Бизнес и заетост, Прищина (Косово), 6-7 октомври 2011 г.
 • Председател на Научния и орг. съвет на 4то издание на Международната конференция за жените в бизнеса на Балканите, Бургас, 20 юни 2013 г. (съорганизатори: БСУ и Международната група за жените в бизнеса)
 • Зам.-главен редактор на специалното издание за Мегапроекти на Международното научно списание "Организация, технология и мениджмънт в строителството", Хърватска
 • Член на редакционния съвет на научно списание "Бизнес посоки"
 • Член на Програмния съвет на Международната конференция по Предприемачество, иновации и регионално развитие (ИКЕИРД)
 • Член на международния редакционен съвет на научното списание "Вестник КАЗЕУ", Казахстан
 • Член на редакционния съвет на научното списание "Образовательные ресурсы и технологии", Русия
 • Член на редакционния съвет на научното списание "Вестник Московского университета С.У. Витте: Экономика и управление", Русия
 • Член на редакционната колегия на научното списание "Статистика, учет и аудит", Казахстан
 • Scientific Board member of Tomson Reuters and Scopus indexed De Gruyter published "Management & Marketing: Challenges for the Knowledge Society" Journal (Romania).
 • Председател на първото за България регионално събитие организирано в рамките на Европейската седмица на регионите и градовете ("Регионите на България - "Скок" на Хоризонта на 2020", Бургас, 13 октомври 2016 г.)
 • Член на научния комитет на конференцията "Комуникация през културите: предизвикателства и перспективи в глобалния контекст", Чания, Гърция, 20.10.2018 г.

 

Специализации
 • Копенхаген, Дания, Копенхаген бизнес скул, Разработка и финализиране на бизнес казуси 2002
 • Лодз, Полша, Университет на Лодз, Анализа и сравнение на динамичните предприемачи 2000
 • Копенхаген, Дания, Копенхаген бизнес скул, Университетски мениджмънт 2000
 • Пасау, Германия, Университет на Пасау, Университетски мениджмънт 2000
 • Любляна, Словения, Колежа Бабсън , Преподаване и обучение по предприемачество 1998
 • Ротердам, Нидерландия, Холандски икономически институт , Проектно управление 1998
 • Санкт Гален, Швейцария, Швейцарски институт за дребен бизнес, Изследване по дисертация - Консултиране за МСП 1997
 • Белфаст, Обединено кралство В-я и Северна Ирландия, Университет на Ълстър , Изследване и обучение по предприемачество 1996