Специальность „Психология”

Основно звено: Център по хуманитарни науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Психолог
Форма на обучение: редовно, задочно
Срок на обучение: четири години

 

Профил на специалността:
Основна образователна цел на обучението в бакалавърската програма по специалност „Психология” е да изгражда специалисти, подготвени да се реализират в изключително сложния и динамичен свят на индивидуалните и обществени отношения. Постигането на тази цел предполага усвояване на система от знания за съвременните психологически теории и практики, за съвременните технологии и диагностични методи на психологията, за личностната динамика (в норма и патология) и за многообразието на човешките отношения, за особеностите във функционирането на човешките общности в условията на развиващата се демокрация.

 

Практики и стажове:
Провежда се специализираща практика, която е елемент от учебния план по специалността. Практическата подготовка се реализира под ръководството на преподавател. Към Центъра по хуманитарни науки функционират Лаборатория за психологична подкрепа и развитие и Лаборатория за психологически и социални изследвания, чрез които е осигурена възможност на студентите да се практикуват и изследват още по време на своето обучение. Организират се стажове в институции и организации, които се занимават с проблеми на психичното здраве, психологическото консултиране и подкрепа.
Студентите имат възможност и за практика в чужбина по програма Еразъм.

 

Международна мобилност:
По европейската програма Eразъм за студентите са осигурени стипендии за обучение в университет-партньор на БСУ във Великобритания, Португалия, Полша и др.

 

Професионална реализация:
Завършилите бакалавърската програма по специалност „Психология” се реализират професионално в консултативни центрове, в кабинети за психологическо консултиране,  в институции и организации за психологическо подпомагане.

 

Прием:
Приемът в бакалавърската програма по специалност „Психология” е с оценки от държавни зрелостни изпити (матури) или чрез приемни изпити.

 

 Учебен план и учебни програми