Специалност „Социални дейности и консултиране”

Основно звено: Център по хуманитарни науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Социален работник и консултант
Форма на обучение: редовно, задочно
Срок на обучение: 4 години

 

Профил на специалността:
Бакалавърската програма по специалността „Социални дейности и консултиране” подготвя квалифицирани и компетентни професионалисти за реализация в системата на социалните институции в Република България (държавни, общински, с нестопанска цел). Студентите усвояват теоретични знания по право, психология, социология, гражданско образование, мениджмънт, социална работа, консултативен процес. Студентите придобиват практически компетенции да осъществяват социална подкрепа и консултиране на индивиди, групи и общности в неравностойно положение; да консултират с цел предотвратяване на кризите при хора, групи и общности; да изпълняват методически и контролни функции в институции и организации, работещи по социални проблеми. Студентите се запознават и с европейските практики по прилагането на социални проекти и програми.

 

Практики и стажове:
Провежда се специализираща практика в различни социални институции и неправителствени организации, която е елемент от учебния план по специалността. Учебният план на специалността осигурява практически компетенции за осъществяване на социална подкрепа и консултиране на индивиди, групи и общности в неравностойно положение и едновременно с това да изгражда реална представа за процеса на работа при администриране на услуги в социалната сфера . Студентите имат възможност и за практика в чужбина по програма Еразъм. 

 

Международна мобилност:
По европейската програма Eразъм за студентите са осигурени стипендии за обучение в университет-партньор на БСУ във Великобритания, Португалия, Полша и др.

 

Професионална реализация:
Завършилите специалност „Социални дейности и консултиране” могат да се реализират като социални работници и консултанти в системата на социалните институции в Република България (държавни, общински, с нестопанска цел; като фамилни консултанти, консултанти в областта на социалното консултиране.

 

Прием:
Приемът в бакалавърската програма по специалност „Социални дейности и консултиране” е с оценки от държавни зрелостни изпити (матури) или чрез приемни изпити.

 

 Учебен план и учебни програми