Специалност „Връзки с обществеността”

Основно звено: Център по хуманитарни науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Връзки с обществеността
Форма на обучение: редовно, задочно
Срок на обучение: 4 години

 

Профил на специалността:
В бакалавърската програма по специалността „Връзки с обществеността” са включени дисциплини, осигуряващи подготовка в сферите: социални науки, психология, управление, маркетинг, реклама. Предвидено е широко изучаване на западен език. Акцентува се върху комуникативната компетентност на водещите специалисти и на уменията да привличат медиите за целите на организацията, да управляват ефективно социалните, икономическите, политическите ситуации и конфликти чрез средствата на PR и реализирането на имиджмейкърски кампании. За практическото обучение на студентите функционира учебна PR агенция. Провеждат се стажове в реални медийна среда.

 

Практики и стажове:
Основната цел при провеждането на стажове е да се осигури възможност на студентите да придобият определени практически умения, необходими за упражняване на бъдещата професия, както и  да се запознаят със същността на протичащите обществени процеси и мястото на PR специалиста в тях. Провеждането на стажове дава възможност, в зависимост от дейността в даденото звено и особеностите в организацията на работата, студентите да бъдат натоварвани според нуждите на приемащата организация с текущи задачи или други  задължения. По време на обучението си студентите практикуват и в учебната PR агенция „Prakta“, където планират и реализират различни проекти с важност за Университета и град Бургас. Студентите имат възможност и за практика в чужбина по програма Еразъм. 

 

Международна мобилност:
По европейската програма Eразъм за студентите са осигурени стипендии за обучение в университет-партньор на БСУ във Великобритания, Португалия и Полша.

 

Професионална реализация:
Завършилите бакалавърската програма по специалността „Връзки с обществеността” могат да се реализират като експерти по връзки с обществеността и  PR специалисти в агенции, отдели и специализирани звена на държавната администрация, частния бизнес, науката, образованието, културата, средствата за масова информация, банковото и застрахователното дело, армията, полицията, здравеопазването, в рекламни и PR агенции, в политически партии, граждански движения и организации.

 

Прием:
Приемът в бакалавърската програма по специалност „Връзки с обществеността” е с оценки от държавни зрелостни изпити (матури) или чрез приемни изпити.

 

 Учебен план и учебни програми