Специалност „Журналистика”

Основно звено: Център по хуманитарни науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Журналист
Форма на обучение: редовно, задочно
Срок на обучение: 4 години

 

Профил на специалността:
В бакалавърската програма по специалността „Журналистика” са застъпени учебни предмети, подпомагащи усвояването на знания в основните тематични направления на журналистическото творчество – политика, бизнес, култура, социални проблеми. Студентите овладяват писането, редактирането и представянето на журналистически текстове за пресата и агенциите, изучават принципите на графичния дизайн и компонентите на образната журналистика. Получават знания за спецификата на електронните медии, за изразните средства, жанровете и формите на радио-, телевизионната и онлайн журналистиката, за принципите и практиките на програмирането у нас и в чужбина. Обект на внимание са съвременните тенденции в световните и нашите печатни и електронни медии, както и в агенционната журналистика. Осигурена е профилна подготовка в областите печат, радио и телевизия. Провеждат се стажове в учебни студиа и в реални медийни условия

 

Практики и стажове:
По време на обучението се провеждат едномесечни летни стажове в печатни медии, в електронни медии (радио и телевизия) и в информационни интернет медии. Основната цел при провеждането на тези стажове е осигуряване на възможност студентите да придобият реална представа за спецификата на организацията на работа в различните типове медии (преса, радио, телевизия, онлайн медии) и да научат как се организира функционирането на медиите и как се планира процеса на писане на журналистически текстове, съобразен с типа медия. Студентите от специалност „Журналистика” при БСУ имат възможност да практикуват и в студентския вестник „Студентски страсти“, и в студентското радио студио, и в учебния телевизионен център. Там те създават журналистически текстове в различни журналистически жанрове, екипни радиопредавания, новинарски емисии с репортажи, заснети и монтирани от тях. Студентите имат възможност и за практика в чужбина по програма Еразъм. 

 

Международна мобилност:
По европейската програма Eразъм за студентите са осигурени стипендии за обучение в университет-партньор на БСУ във Великобритания, Португалия, Полша др.

 

Професионална реализация:
Бакалаврите по журналистика се реализират като: репортери, коментатори, редактори, публицисти в печатните и електронните медии и информационните агенции; ръководители на пресцентрове; експерти в рекламни агенции; преподаватели и ръководители в специализирани звена за журналистическа дейност у нас и в чужбина; издатели; медийни агенти.

 

Прием:
Приемът в бакалавърската програма по специалност „Журналистика” е с оценки от държавни зрелостни изпити (матури) или чрез приемни изпити.

 

 Учебен план и учебни програми