Специальность "Прикладная информатика”

Основно звено: Център по информатика и технически науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Информатик
Форма на обучение: редовно,  задочно
Срок на обучение: четири години

 

Профил на специалността:

Студентите в бакалавърската програма по специалност „Приложна информатика” получават теоретични и приложни знания в областите: висша математика, езици за програмиране, разработване на приложения, алгоритми и структури от данни, операционни и вградени системи, бази от данни, компютърни мрежи и комуникации, компютърни архитектури и др. Изучават се технологии за проектиране и разработка на настолни и мобилни приложения, програмиране и обектно-ориентирано програмиране на езиците C++, C# и Java, бази от данни и анализ и проектиране на бази от данни, мрежово програмиране, Интернет на нещата, уеб приложения, изкуствен интелект, мултимедийни технологии и др.

Развиват се умения, необходими за проектиране, тестване и техническото осигуряване на софтуерни приложения. Студентите усвояват принципите за организация на информацията и нейното функционално представяне; придобиват знания за спецификите на програмирането и изграждането на завършени програмни продукти, за намирането на оригинални дизайнерски решения, както и за разработване на софтуерни продукти на съвременно европейско и световно ниво.

Практики и стажове:

Провежда се специализираща практика, която е елемент от учебния план по специалността и практическо обучение във фирми от IT сектора. Студентите имат възможност и за практика в чужбина по програма Еразъм. Могат да участват в Клуб по състезателно програмиране, Академия за таланти по програмиране и др., както и да получат международен сертификат за мрежови специалисти в CISCO академията към Центъра по информатика и технически науки.

Международна мобилност:

По европейската програма Eразъм за студентите са осигурени стипендии за обучение в университет-партньор на БСУ във Великобритания, Германия, Португалия, Полша, Гърция и Турция.

Професионална реализация:

Завършилите бакалавърската програма по специалността „Приложна информатика ” могат да разработват настолни и мобилни приложения, верифицират разработените програмни продукти; създават и програмират устройства от типа „Интернет на нещата“; могат да работят в софтуерни компании или да развиват собствен бизнес, както и да се реализират във всички области, където се използват компютри и информационни системи. Възможна е и реализация в научноизследователската и/или преподавателската област.

Прием:

Приемът в бакалавърската програма по специалност „Приложна информатика ” е с оценки от държавни зрелостни изпити (матури) или чрез приемни изпити.

 

 Учебен план и учебни програми