обяви за прием по докторски програми

Бургаският свободен университет обявява конкурс за двама докторанти в задочна форма на обучение за учебната 2014/15 година по професионално направление 3.4. „Социални дейности”, научна специалност „Организация  и управление на социалните дейности” със срок за подаването на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Обявата е публикувана в ДВ бр.88 от 24.10.2014 г.
Документи се подават в БСУ на адрес: Бургас, ул. “Сан Стефано” 62, стая 206, тел. 056 900-486.

 

За контакти 

Нели Проданова
Ръководител „ТРЗ и кадрово развитие”
+359 56 900 486
БСУ, стая 206
prodanova@bfu.bg