Информация за студентите от други висши училища

Уважаеми студенти!
За шестнадесета година Бургаският свободен университет организира престижна Конференция за студентско научно творчество, която ще се проведе на 26 март 2015 г.
Заявките за участие в сесията да бъдат изпратени до 10.03.2015 г. на страницата на БСУ.
Потвърждение за участие ще получите до 16.03.2015 г. на посочен от вас e-mail.
Докладите ще се предават по време на сесията на хартиен и на електронен носител на техническите секретари.
Всеки доклад трябва да бъде подписан от научен ръководител и да има кратка рецензия.
Докладите ще бъдат отпечатани в сборник и изпратени на участниците.
Разходите (пътни, нощувки и дневни) са за сметка на изпращащото висше училище или на самия участник.
Такса правоучастие – 25 лв. (за сборника и изпращането му).

Сметка за превеждане на таксите:

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

„АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД

IBAN: BG50BUIN78551080025816     BIC: BUINBGSF

основание: участие в СНТ-2015, име на участника, институция
Таксата може да се заплати и в БСУ на 26 март 2015 г.
Фактурите ще се издават  в деня на регистрацията.
Регистрацията на участниците ще се извърши в Бургаски свободен университет на 26.03.2015 г. от 8.30 до 9.00 ч.
Откриване на конференцията – 9.00 ч. на 26.03.2015 г. в зала 208

Регистрация за участие

Технически изисквания