Контакти

Адрес:
Бургас 8001, бул. "Сан Стефано" 62
Тел.:
( 056 ) 900-400 ; (056) 900-418
e-mail:
bfu@bfu.bg


captcha


 

 

Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
310 Президент проф. д-р Петко Чобанов 500 900-500  chobanov@bfu.bg
307 Ректор проф. д.п.н. Галя Христозова 507 900-507  hristozova@bfu.bg
306 Зам.-ректор по УД и акредитацията проф. д-р Евелина Динева 506 900-506  dineva@bfu.bg
309 Зам.-ректор по НИД и МС проф. д-р Милен Балтов 565 900-565  mbaltov@bfu.bg
605 Административен директор проф. д-р Радостин Долчинков 509 900-509  rado@bfu.bg
310A Началник канцелария на президента Мария Кожева 501 900-501  maria@bfu.bg

 

Център по юридически науки
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
415 Декан проф. д.н. Мария Нейкова Кънева 535 900-535  mneikova@bfu.bg
12 Зам.-декан доц. д-р Светла Маргаритова-Вучкова 442 900-442  margaritova@bfu.bg
513 Преподавател проф. д-р Силви Чернев 553 900-553  chernev@bfu.bg
513 Преподавател проф. д-р Момяна Гунева 553 900-553  mguneva@bfu.bg
507 Преподавател проф. дюн Костадин Бобев 547 900-547  bobev@bfu.bg
507 Преподавател проф. д-р Александър Воденичаров 547 900-547  avodenicharov@bfu.bg
507 Преподавател проф. д-р Александър Драгиев 547 900-547  adragiev@bfu.bg
507 Преподавател доц. д-р Александър Иванов 507 900-507  
407 Преподавател проф. д-р Тодор Тодоров 527 900-527  todorov@bfu.bg
407 Преподавател проф. д-р Маргарита Чинова 527 900-527  
407 Преподавател проф. д-р Симеон Тасев 527 900-527  simeontassev@bfu.bg
407 Преподавател проф. д-р Веселин Цанков 527 900-527  v.tzankov@bfu.bg
407 Преподавател проф. д-р Поля Голева 527 900-527  goleva@bfu.bg
407 Преподавател доц. д-р Валентин Георгиев 527 900-527  vgeorgiev@bfu.bg
405 Преподавател гл.ас. д-р Боян Георгиев 525 900-525  bgeorgiev@bfu.bg
407 Преподавател гл.ас. д-р Валентин Енчев 527 900-527  venchev@bfu.bg
408 Преподавател гл. ас. д-р Ваня Стаматова 528 900-528  vstamatova@bfu.bg
406 Преподавател доц. д-р Радостина Иванова 526 900-526  rivanova@bfu.bg
405 Преподавател доц. д-р Мила Иванова 525 900-525  milla@bfu.bg
408 Преподавател доц. д-р Красимир Мутафов 528 900-528  kmutafov@bfu.bg
408 Преподавател гл.ас. д-р Анна Чолакова 528 900-528  acholakova@bfu.bg
405 Преподавател доц. д-р Красимир Коев 525 900-525  krkoev@bfu.bg
408 Преподавател доц. д-р Славка Димитрова 528 900-528  sdimitrova@bfu.bg
407 Преподавател доц. д-р Христо Павлов 526 900-526  hrpavlov@bfu.bg
406 Преподавател ас. Живко Бойчев 526 900-526  bojchev@bfu.bg

 

Център по икономически и управленски науки
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
416 Декан проф. д-р Юлия Йоргова 574 900-574  yulia@bfu.bg
15 Зам.-декан доц. д-р Мария Нейчева 445 900-445  marian@bfu.bg
310 Президент проф. д-р Петко Чобанов 500 900-500  chobanov@bfu.bg
302 Преподавател проф.д-р Васил Янков 588 900-588  vjankov@bfu.bg
512 Преподавател проф.д-р Лина Анастасова 552 900-552  anastassova@bfu.bg
509 Преподавател проф. д-р Николай Колев 549 900-549  kolev@bfu.bg
514 Преподавател проф. д-р Сава Димов 554 900-554  dimov@bfu.bg
512 Преподавател доц. д-р Георги Маринов 552 900-552  gmarinov@bfu.bg
309 Зам.-ректор проф. д-р Милен Балтов 565 900-565  mbaltov@bfu.bg
510 Преподавател проф. д-р Галина Куртева 550 900-550  galiap@abv.bg
Б2 Преподавател доц. д-р Мария Желева 404 900-404  mariaj@bfu.bg
312А Преподавател доц. д-р Николай Атанасов 514 900-514  nik.atanasov@bfu.bg
312А Преподавател доц. д-р Гергана Николова 514 900-514  gnikolova@bfu.bg
511 Преподавател доц. д-р Диана Съботинова 551 900-551  sabotinova@bfu.bg
313 Преподавател доц. д-р Атанас Луизов 513 900-513  luizov@bfu.bg

 

Център по информатика и технически науки
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
413 Декан проф. д-р Радостин Долчинков 533 900-533  rado@bfu.bg
13 Зам.-декан доц.д-р Камен Сейменлийски 459 900-459  kdimitrov@bfu.bg
606 Преподавател проф.д-р Димитър Юдов 578 900-578  yudov@bfu.bg
411 Преподавател проф.д-р Даниела Орозова 443 900-443  orozova@bfu.bg
409 Преподавател проф.д.т.н. Андон Лазаров 485 900-485  lazarov@bfu.bg
Б1 Преподавател проф.д-р Ангел Тошков 591 900-591  angel@bfu.bg
014 Преподавател доц. д-р Стоянка Моллова 530, 431 900-530, 900-431  mollova@bfu.bg
015 Преподавател доц. д-р Силвия Лецковска 475 900-475  silvia@bfu.bg
409 Преподавател доц. д-р Николина Драгнева 485 900-485  dragneva@bfu.bg
410 Преподавател доц. д-р Пенка Георгиева 413 900-413  penka.georgieva@bfu.bg
410 Преподавател доц. д-р Евгения Николова 413 900-413  enikolova@bfu.bg
411 Преподавател доц. д-р Веселина Жечева 487 900-487  vessi@bfu.bg
417 Преподавател доц. д-р Пламен Ангелов 537 900-537  pangelov@bfu.bg
32 Преподавател гл. ас. д-р Атанас Димитров 432 900-432  atanas@bfu.bg
Б2 Преподавател доц. д-р Янислав Желев 404 900-404  jelev@bfu.bg
33 Преподавател гл.ас .д-р Даниела Марева 433 900-433  dmareva@bfu.bg
417 Преподавател доц. д-р Димитър Минчев 477 900-477  mitko@bfu.bg
010 Преподавател ас. д-р Гинко Георгиев 403 900-403  ggeorgiev@bfu.bg  

 

Център по хуманитарни науки
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
414 Декан проф. д-р Мария Алексиева 534 900-534  malex@bfu.bg
14 Зам.-декан проф. д-р Йонка Балтаджиева 444 900-444  baltadjieva@bfu.bg
307 Ректор проф.д.п.н. Галя Христозова 507 900-507  hristozova@bfu.bg
503 Преподавател проф.д.ф.н. Калина Лукова 543 900-543  lukova@bfu.bg
505 Преподавател проф. д-р Румен Вълчев 545 900-545  rumenvalchev@bfu.bg
503 Преподавател доц.д-р Веселина Ватева 543 900-543  vvateva@bfu.bg
506 Преподавател доц.д-р Диана Попова 546 900-546  dipopova@bfu.bg
306 Зам.-ректор проф. д-р Евелина Динева 506 900-506  dineva@bfu.bg
508 Преподавател доц. д-р Ицка Дерижан 548 900-548  izkaderijan@bfu.bg
505 Преподавател доц. д-р Татяна Коцева 545 900-545  tkotzeva@bfu.bg
505 Преподавател доц. д-р Румен Бостанджиев 545, 598 900-545, 900-598  bostandjiev@bfu.bg
506 Преподавател доц. д-р Пепа Митева 546 900-546  pepamiteva@bfu.bg
210 Преподавател доц. д-р Диана Циркова 517 900-517  dtsirkova@bfu.bg
504 Преподавател доц. д-р Михаил Проданов 544 900-544 mprodanov@bfu.bg
505 Преподавател доц. д-р Зорница Ганева 545 900-545  zoriganeva@bfu.bg
419 Преподавател доц. д-р. Красимира Минева 594 900-594  kmineva@bfu.bg
419 Преподавател гл. ас. д-р Милен Филипов 595 900-595  mfilipov@bfu.bg
419 Преподавател ас.д-р Юлия Шаповалова 595 900-595  shapovalova@bfu.bg
419 Преподавател гл.ас. д-р Мария Манева 596 900-596  mmaneva@bfu.bg
301 Преподавател ст.преп. Йорданка Николова 503 900-503  dana@bfu.bg
301 Преподавател ст.преп. Димитър Хаджирачев 503 900-503  hadzhirachev@bfu.bg
301 Преподавател пр. Гергана Кирова 503 900-503  gkirova@bfu.bg
301 Преподавател пр. Радостина Николова 503 900-503  rnikolova@bfu.bg
515 Преподавател пр. Димитър Бинев 541 900-541  binev@bfu.bg

 

Учебен отдел
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
26 Началник Дарина Димитрова 426 900-426  darina@bfu.bg
19 Прием на студенти Димитричка Цонева 449 900-449  delovod@bfu.bg
20 Инспектор ЦЮН Станка Мирчева 420 900-420  mircheva@bfu.bg
20 Инспектор ЦИУН Тонка Троева 421 900-421  toni@bfu.bg
21 Инспектор ЦХН Добринка Кирова 453 900-453  dobi@bfu.bg
21 Инспектор ЦИТН Златина Николова 454 900-454  nikolovazl@bfu.bg
22 Технически сътрудник Ваня Абаджиева 417 900-417  vpetrova@bfu.bg

 

Финансово-счетоводен отдел
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
103 Главен счетоводител Светлана Скендерска 466 900-466  svetlana@bfu.bg
101 Заместник главен счетоводител Женя Арабаджиева 465 900-465  jenipetkova@bfu.bg
101 Счетоводител Дафинка Стоянова 461 900-461  dstoianova@bfu.bg
101 Счетоводител Кремена Маркова 460 900-460  kmarkova@bfu.bg
102 Касиер Таня Кирова 462 900-462  

 

Информационно осигуряване
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
205 Началник Елка Мавродиева 484 900-484  emavrodieva@bfu.bg
201 Инженер техн.поддръжка Теодор Алексов 482, 536 900-482, 900-536  taleksov@bfu.bg
213 Програмист Георги Лостов 490 900-490  glostov@bfu.bg

 

Библиотека
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
Б8 Директор Диана Адамова 434 900-434  diadams@bfu.bg
Б3 Комплектоване и обработка Събка Мореева 405 900-405  sabina@bfu.bg
Б5 Заемна служба Анушка Чанева 439 900-439  chaneva@bfu.bg

 

Труд и работна заплата
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
206 Ръководител ТРЗ и КР Нели Проданова 486 900-486  prodanova@bfu.bg

 

Студентски съвет
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
209 Председател Станислав Стоянов 518 900-518  ss@bfu.bg

 

Международно сътрудничество
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
412 Инспектор международно сътрудничество Гергана Кирова 532 900-532  gkirova@bfu.bg

 

Енерго-механична служба
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
10 Ръководител Димитър Иванов 410 900-410  ivanovd@bfu.bg

 

Физкултурна дейност
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
502 Организатор Зорница Ганева 542 900-542  zoriganeva@abv.bg

 

Деловодство и машинопис
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
305 Деловодител Мариана Колева 504 900-504  mkoleva@bfu.bg 

 

Размножителна база
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
Б4 Оператор Марияна Михайлова 429 900-429  

 

Домакинска част
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
104 Домакин Георгина Атанасова 464 900-464  ginka@bfu.bg
515 Шофьор- снабдител Георги Проданов 555 900-555  

 

Отдел по качество
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
16 инспектор по качество Светла Хаджиева 446 900-446  svhadjieva@bfu.bg

 

Офис за технологичен трансфер
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
16 ръководител Галина Калчева 446 900-446  galia@bfu.bg
213 специалист обработка на данни Мартин Маренов 590 900-590  martin@bfu.bg