Магистърска програма „Бизнес администрация (Международен бизнес)“ – на английски език

Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър по бизнес администрация

Форма на обучение: задочно 

Профил на специалността:

Магистърската програма по специалността Бизнес администрация със специализация по Международен бизнес се провежда на английски език. Тя цели да подготви професионалисти, способни да отговарят на предизвикателствата и динамиката на глобализираната бизнес среда, в която преобладаваща част от фирмите работят на международния пазар. Учебният план включва две групи дисциплини: фундаментални бизнес и икономически дисциплини и специализирани модули с фокус върху международния бизнес. Така съставена, програмата е в съответствие с образованието на водещите университети. Завършилите магистърската програма по специалността Бизнес администрация със специализация по Международен бизнес мога да се реализират като: експерти, специалисти и мениджъри на различни йерархични нива в експортно- и импортно-ориентираните компании, мултинационални и транснационални корпорации и банки; управленски специалисти в структури на държавната и местна администрация по въпросите на международната търговия и външно-икономическите връзки.

Обучение:
За завършили специалности от професионалните направления 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини. 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност “Бизнес администрация (Международен бизнес)” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

Учебен план и учебни програми