ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

Европейската комисия присъди на Бургаския свободен университет Еразъм Харта за висше образование за целия период на действие на програма „Еразъм+“, от 2014 до 2020 г. Еразъм Хартата за висше образование осигурява общите условия за дейностите по европейското и международно сътрудничество, които БСУ може да провежда по програмата. 

 

Програма „Еразъм+“ е новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт, която стартира през 2014 г. и обединява в себе си седем програми, съществували до края на 2013 г.: Програма „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Учебни визити”), „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“ и програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни в областта на висшето образование.


Новата програма „Еразъм+“ предвижда изпълнението на основни ключови дейности:

  • КД1: Образователна мобилност за граждани;
  • КД2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики;
  • КД3: Подкрепа за реформиране на политиките.


В програмата участват държавите членки на Европейския съюз, както и Лихтенщайн, Исландия, Норвегия, Швейцария, Република Македония и Турция.

 

Защо ЕРАЗЪМ+ в БСУ?