Проекти за учебната 2011 г.

  • Моделиране и наблюдение на геологически бедствия в района на Кавказ - Армения чрез прилагане на интерферометрична радарна система със синтезирана апертура (InSAR); Програма: Програма на НАТО за безопасност на околната среда (ESP); Период на проекта: 2010-2012 г.
  • Създаване на Център за изследвания и развитие на вградени и мобилни устройства; Програма: Фонд «Научни изследвания» на МОМН - Развитие на научната инфраструктура; Период на проекта: 2009-2011 г.
  • Интензивен Езиков Курс Еразъм за чуждестранни студенти; Програма: "Учене през целия живот", секторна програма «Еразъм»; Период на проекта: 2010-2011 г.
  • Еразъм Интензивна програма - Влиянието на европейските социални политики за обществено активиране на потребителите върху тях самите и върху професионалните социални работници, които отговарят за тяхната подкрепа; Програма: "Учене през целия живот", секторна програма «Еразъм», Интензивни програми; Период на проекта: 2010-2011 г.
  • Електронно обучение за всички (E-learning for all); Програма: "Младежта в движение"; Период на проекта: 2010-2011 г.
  • Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България; Програма: Фонд «Научни изследвания» на МОН; Период на проекта: 2010-2013 г.
  • AVATAR - Иновативен подход към обучението във виртуалния свят; Програма: "Учене през целия живот", секторна програма «Коменски»; Период на проекта: 2009-2011 г.