Проекти за учебната 2012 г.

 • Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за учене през целия живот; Програма: ОП “Развитие на човешките ресурси”, процедура "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование"; Период на проекта: 2012-2014 г.  Сайт на проекта
 • Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията в Югоизточния планов регион; Програма: ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, процедура "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"; Период на проекта: 2012-2014 г. Сайт на проекта.
 • Всички заедно; Програма: ОП “Развитие на човешките ресурси”, схема „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности“; Период на проекта: 2012-2013 г.
 • Иновациите: Нови компетенции и водещи възможности за устойчивост и стабилност; Програма: Седма рамкова програма, програма «Хора»; Период на проекта: 2012-2013 г.
 • Интензивен Езиков Курс Еразъм за чуждестранни студенти; Програма: «Учене през целия живот», секторна програма «Еразъм»; Период на проекта: 2012-2013 г.
 • Еразъм Интензивна програма - Европейски аспекти и национални практики на PR 2.0, Програма: «Учене през целия живот», секторна програма «Еразъм», Интензивни програми; Период на проекта: 2012-2013 г.
 • «Уни-Съвършенство» - усъвършенстване на системите за управление и на процесите за вземане на решения в Бургаския свободен университет; Програма: ОП “Развитие на човешките ресурси”, процедура "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища"; Период на проекта: 2012-2014 г. БАНЕР  ИНФОРМАЦИЯ   ОБРАТНА ВРЪЗКА Публична покана №1/19.07.2013 г.Публична покана №2/19.07.2013 г.Публична покана №3/12.12.2013 г.Публична покана №4/21.03.2014 г.   Публична покана №5/24.11.2014 г.  Документи по публична покана №5
 • Нов метод за определяне на загубите в крайното стъпало на мощни инвертори; Програма: Седма рамкова програма, програма DERri – Distributed Energy Resources Research Infrastructure; Период на проекта: 2012-2013 г.
 • E-Mentoring (Електронно менторство): Иновативни умения и компетентности за започване на нова работа; Програма: LLP KA3 ICT; Период на проекта: 2011-2013 г.
 • Преподаване на математика чрез иновативно съдържание и подходи за учене (Teaching maths trough innovative learning approach and contents -TALETE); Програма: "Учене през целия живот", секторна програма «Коменски», Многостранни проекти; Период на проекта: 2011-2013 г.
 • Е-обучение на специалисти в областта на рехабилитацията и спа услугите /e-TRAWELSPA/; Програма: "Учене през целия живот", секторна програма «Леонардо да Винчи», Трансфер на иновации; Период на проекта: 2011-2013 г.
 • Стимулиране на иновациите чрез изграждане на капацитет и мрежа от научни центрове; Програма: Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа; Период на проекта: 2011-2013 г.
 • “Учените в химията в подкрепа на икономиката и обществото”, Нощ на учените 2011-RECSES; Програма: Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, програма «Хора»; Период на проекта: 2011-2012 г.
 • Интензивен Езиков Курс Еразъм за чуждестранни студенти, Програма: «Учене през целия живот», секторна програма Еразъм, Интензивни програми; Период на проекта: 2011-2012 г.
 • Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България; Програма: Фонд «Научни изследвания» на МОН; Период на проекта: 2010-2013 г.