Архив - Семинари

 • Семинар „ХАКАТОН БСУ“ – 2014 г.
 • Семинар по Еразъм Интензивна програма "Стратегически бизнес решения в рискова и бързопроменяща се среда" - 2014 г.
 • Дискусионна среща на тема „Европейският съюз – възраждане на доверието” – 2014 г.
 • Дискусионна среща на тема „Интеграция докога“ – 2014 г.
 • Семинар за резултатите от специализираните обучения по английски език за преподаватели - 2014 г.
 • Кръгла маса, организирана с подкрепата на Атлантическия клуб в България на тема: „Да учим на толерантност. Възможно ли е? – Прилагане опита на САЩ” – 2013 г.
 • Семинар „ХАКАТОН БСУ“ – 2013 г.
 • Семинар по Еразъм Интензивна програма " Европейски аспекти и национални практики на PR2.0" - 2013 г.
 • Годишна научна сесия за представяне на резултатите от работата по научноизследователски проекти за 2012 г. - 2012 г.
 • Семинар "Структура и съдържание на учебния процес в БСУ" - 2012 г.
 • Семинар по проект по програма COST „МЕГАПРОЕКТЪТ: Ефективно планиране и реализация на мегапроекти в Европейския съюз” – 2012 г.
 • Семинар за младежката безработица, част от Дните на Европейския парламент в Бургас - 2012 г.
 • Кръгла маса „Проблеми на адаптацията към висшето образование на завършващите средношколци и тяхната реализация“ – 2012 г.
 • Международен квалификационен семинар „Европейски модели и практики на социалната работа“ – 2012 г.
 • Семинар „КСК 2013 – проблеми и решения“ – 2012 г.
 • Годишна научна сесия за представяне на резултатите от работата по научноизследователски проекти за 2011 г. - 2011 г.
 • Кръгла маса на тема «Обучението по счетоводство и одит във висшето училище» - 2011 г.
 • Предконферентна среща „Акценти във възможна (2014-2020 г.) ОП „Развитие на Югоизточен район за планиране” - 2011 г.
 • Кръгла маса на тема «Образование и бизнес заедно - защо и как?» - 2011 г.
 • Семинар за електронно и дистанционно обучение – 2011 г.
 • Семинар на тема „Възобновяеми енергийни източници” - 2011 г.
 • Семинар на тема "Постижения в науката и методите на преподаване на инженерните дисциплини, информатика и математика" - 2011 г.
 • Семинар за подготовка, реализация и управление на европейски проекти - 2010 г.
 • Заключителен семинар за представяне на резултатите по проект по програма Леонардо да Винчи - "Обучение по безопасност и сигурност в туризма" - 2010 г.
 • Четвърта олимпиада по правата на човека, на тема "Права на човека и глобалните проблеми" – 2010 г.
 • Семинар на Съвета на Европа /програма "Песталоци"/ на тема: "Идентичност и гражданско образование" -2010 г.
 • Работен семинар с международно участие "Изследователска активност" - индивидуално представяне и тенденции - 2010 г.
 • Работен семинар "Донорско финансиране на проекти - варианти за включване като бенефициенти и изпълнители" - 2010 г.
 • Семинар по проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ на тема "Ефективни студентски практики по социална работа" – 2010 г.
 • Семинар по проект "Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на пресата в България" на фонд "Научни изследвания" – 2010 г.
 • Четвърта олимпиада по права на човека на тема "Права на човека и глобални проблеми" - 2010 г.
 • Научен семинар на тема: "Маркетингови стратегии при софтуер с отворен код" - 2009 г.
 • Семинар- представяне на електронния достъп до базите данни в платформите ScienceDirect, ISI Web of Knowledge, SCOPUS и ProQuest - 2009 г.
 • Семинар и връчване на сертификати за проведен журналистически стаж по проект от ОП "Развитие на човешките ресурси" на тема "Професионализъм в обучението по журналистика чрез партньорство между БСУ и регионалните медии" – 2009 г.
 • Семинар по Еразъм Интензивна програма "Идентифициране на добрите практики в предоставянето на социални услуги на семействата" - 2009 г.
 • Семинар за учители на тема "Електронното обучение в средното училище" - 2009 г.
 • Научен семинар на тема: "Маркетингови стратегии при софтуер с отворен код" - 2009 г.
 • Научен семинар на тема:„Приложение на крайни графи за решаване на задачи на динамичното програмиране” - 2009 г.
 • Трети международни олимпийски игри по правата на човека - 2009 г.
 • Семинар - представяне на проект по програма Грюндвиг "The KeyShop" - 2008 г.
 • Семинар по проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ на тема: "Иновации и креативност в управленската и оперативна дейност на персонала в ИТ отрасъла" – 2008 г.
 • Втори международни олимпийски игри по правата на човека, под егидата на ЮНЕСКО - 2008 г.
 • Семинар на тема "Електронното обучение в БСУ – състояние и възможности за развитие" - 2008 г.
 • Семинар "КСК - предизвикателства и решения" - 2008 г.
 • Семинар по проект "Разработване на механизми за училищни и студентски практики" по ОП „Развитие на човешките ресурси“ - 2008 г.
 • Семинар на тема: „Съвременни технологии за използване на оптични влакна в измервателната, противопожарната и контролиращата техника“ - 2008 г.
 • Семинар "Гражданският процес при новия ГПК" - 2008 г.
 • Семинар "Електронно обучение" - 2008 г.
 • Национален семинар “Добри библиотечни практики” на тема: “Познава ли библиотеката своите потребители? Изследвания и статистики” - 2008 г.
 • Семинар "Резултатите от зимен семестър 2007/2008 г." - 2008 г.
 • Семинар на тема "Електронното обучение в БСУ – състояние и възможности за развитие" - 2008 г.
 • Семинар по образование за глобално гражданство - 2007 г.
 • Семинар "Атестиране на преподаватели" – 2007 г.
 • Семинар по роботика - 2007 г.
 • Семинар "Усъвършенстване на уменията за изработване на електронни документи и презентации" - 2007 г.
 • Школа по правата на човека под егидата на Юнеско - 2007 г.
 • Семинар „Съдебната власт и противодействието на престъпността и корупцията“ – 2006 г.
 • Семинар „Прокуратурата - спирачка на прехода или адвокат на държавата“ – 2006 г.
 • Семинар по повод Първи декември - "Бургас говори за СПИН" - 2006 г.
 • Семинар "Извънаудиторни форми на студентска заетост по кредитната система" - 2006 г.
 • Научен семинар "Информатика и приложна математика" - 2006 г.
 • Научно-практически семинар "Подготовка на МСП за включване в Единния Европейски Пазар" - 2006 г.
 • Семинар „Проблеми при прилагане на кредитната система“ - 2005 г.
 • Практически семинар за преподаватели в правни клиники - 2005 г.
 • Научен семинар "Информатика и приложна математика" - 2005 г.
 • Семинар „Интерактивните методи в обучението по български език“ - 2005 г.
 • Възможностите на програма „Фулбрайт“ за трансфер на преподаватели - 2005 г. 
 • Научен семинар за Linux - клъстери, Linux и високотехнологични мрежи - 2005 г
 • Семинар „Мобилни устройства, работещи под Windols - възможности и перспективи“ - 2005 г.
 • Семинар „Приложения на теория на рекурсията в ефективните векторни пространства“ – 2005 г.
 • Семинар „Толерантността в социалната работа“ - 2005 г.
 • Младежка научна конференция „Присъединяването към Европейския съюз и промените в българската Конституция“ - 2004 г.
 • Семинар "Система за трансфер на кредити" – 2004 г.
 • Учене за общността и света чрез проекта "Моето място, твоето място, нашето място" - 2004 г.
 • Обучение в районите за планиране - Югоизточен район - Обучение по Комуникационната стратегия за присъединяване на България към ЕС - 2004 г.
 • Семинар „Висшето образование в обединена Европа - възможности за обучение и реализация на младите хора“ - 2004 г.
 • Квалификационен семинар за обучение на учители по схемата на Съвета на Европа “Родителите, местната общност и гражданското образование” - 2003 г.
 • Международен младежки семинар “От решаване на конфликти в общността до миротворчество в района” - 2003 г.
 • Квалификационен семинар за обучение на учители по схемата на Съвета на Европа “Гражданското образование в часа на класа" - 2003 г.
 • Квалификационен семинар за обучение на учители по схемата на Съвета на Европа “ Междукултурната училищна реалност и развитието на програми за толерантност” - 2003 г.
 • Семинар на тема: „Развитието на младите специалисти в областта на електротехниката и електрониката“ - 2003 г.
 • Лятна школа по проблемите на толерантността и глобалните проблеми за студенти и ученици от Черноморския регион - 2002 г.
 • Квалификационен семинар за обучение на учители по схемата на Съвета на Европа “Как да организираме общински проекти за гражданско образование?” - 2002 г.
 • Квалификационен семинар за обучение на учители по схемата на Съвета на Европа “Нека да го направим заедно – глобалните проблеми на района и толерантността” - 2002 г.
 • Квалификационен семинар за обучение на учители по схемата на Съвета на Европа “Гражданско образование и история” - 2002 г.
 • Квалификационен семинар за обучение на учители по схемата на Съвета на Европа “Гражданско образование и борба с тероризма" - 2002 г.
 • Международно лятно училище по гражданско образование – 2001 г.
 • Научен семинар "Информатика и приложна математика" – 2001 г.
 • Семинар на тема "Вземане на решение в групите" - 2001 г. 
 • Информационен семинар на тема "Младите хора в конфликт със закона между правото и социалната дейност" по проект "Подобрено младежко правосъдие" - 2001 г.
 • Семинар „Нови информационни технологии на Майкрософт“ - 2001 г.
 • Семинар "Висшето частно училище - средище на либералното образование" - 2001 г.
 • Едноседмичен семинар по проблемите на толерантността и международното сътрудничество с помощта на Съвета на Европа – 2001 г.
 • Квалификационен семинар за обучение на учители по схемата на Съвета на Европа "Укрепване на междукултурното гражданство и сътрудничеството" - 2001 г.
 • Квалификационен семинар за обучение на учители по схемата на Съвета на Европа “Глобално образование и проблемите на черноморския регион” - 2001 г.
 • Квалификационен семинар за обучение на учители по схемата на Съвета на Европа “Как да организираме училище за демократично гражданство” - 2001 г.
 • Семинар на тема: „Организация и качество на учебния процес“ – 2000 г.
 • Квалификационен семинар за обучение на учители по схемата на Съвета на Европа съвместно с МОН и с център "Отворено образование" - "Осъществяване на общински проекти в гражданското образование" - 2000 г.
 • Международен семинар за обучение на учители по схемата на Съвета на Европа "Междукултурно гражданство - реалност на Югоизточна Европа" - 2000 г.
 • 1Международен семинар за обучение на учители по схемата на Съвета на Европа "Младите хора на Югоизточна Европа обсъждат свои жизнени проблеми" - 2000 г.