Академичният съвет избра зам.-ректори и декани на БСУ

На заседание от 7 март 2014 година Академичният съвет избра зам.-ректорите и деканите на БСУ.

За зам.-ректор по научноизследователската дейност и международното сътрудничество беше избран проф. д-р Милен Балтов, а за зам.-ректор по учебната дейност и по акредитацията – доц. д-р Евелина Динева.

Съгласно Правилника за дейността на Бургаския свободен университет бяха избрани и деканите на центрове.

За декан на Центъра по икономически и управленски науки беше избран проф. д-р Васил Янков, за декан на Центъра по юридически науки – проф. д-р Момяна Гунева, за декан на Центъра по хуманитарни науки – доц. д-р Мария Алексиева и за декан на Центъра по информатика и технически науки – доц. д-р Радостин Долчинков.

Избрани бяха и съставите на учебно-научните съвети на центровете. В момента продължават изборните  процедури за състави на програмните съвети към центровете.