БСУ с нов спечелен проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Нов проект в БСУ

Нов проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ спечели Бургаският свободен университет /ДО1-495/03.12.2012 г. / Проектът е със заглавие „Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за учене през целия живот“. Целта на проекта е  Изграждане на Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги, който да е осигурен в организационен, методологичен, нормативен и технически аспект; обезпечен с квалифициран академичен и експертен състав и да осигурява достъп до качествено образование и възможности за учене през целия живот.

Проектът е по процедура BG051PO001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование" на ОП “Развитие на човешките ресурси”.

Договорът стартира през м.декември 2012 г. и ще продължи до 2014 г. Ръководител на проекта е доц. д-р Мария Алексиева.