БСУ спечели нов проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Схема  BG051PO001-3.1.07 „АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА”

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

Бургаският свободен университет спечели проект по схема № BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на „Европейски социален фонд 2007 – 2013”.

Договорът е от 27.06.2013 г., а изпълнението на проекта „Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в Бургаския свободен университет” ще продължи до 31.10.2014 г.

Основната цел на проекта е подобряване на пряката връзка между образованието и пазара на труда чрез  актуализиране и привеждане на учебните програми и планове на специалностите в отделните структурни звена (центровете) в БСУ  в унисон с новите реални потребности  на пазара на труда, както и чрез планиране и реализиране на съвместни дейности.

Ще бъдат сключени споразумения за партньорство с фирми, институции и организации от Бургаска област, в които студентите да провеждат обучение в реална среда, както и представители на бизнес средите да участват в обучението на студентите в академична среда.

Очакваните резултати  по отношение на целевите групи са:

- повишена ефективност на образователния процес по отношение на готовността на студентите за реализация на пазара на труда;

- студенти с по-добра  адаптация към условията на реалната работна среда;

- скъсена дистанция между специалистите от практиката и академичния състав на БСУ;

- осъвременени методи на преподаване.

Ръководител на проекта е доц. д-р Евелина Динева.