БСУ спечели нов проект по Секторна програма „Еразъм“

Бургаският свободен университет спечели нов проект по Програма „Учене през целия живот“, Секторна програма „Eразъм” - Интензивни програми (2013-ERA-IP-2/24.07.2013). Той е един от единадесетте одобрени проекта за 2013 година. Проектът ще се реализира с партньорството на Барселонския университет в Испания; Политехническия университет на Бежа, Португалия; Дебреценския университет, Унгария; Университета по икономика и мениджмънт, Прага, Чехия и Тракийския университет, Одрин, Турция. Студентите участници от шестте университета ще се обучават в интердисциплинарния модул „Стратегически бизнесрешения в рискова и бързопроменяща се среда” през месец юли 2014 г. Обучението ще се проведе от висококвалифицирани преподаватели от БСУ и партньорските университети.

 

Основните цели на проекта са:

  • разширяване и актуализиране на придобити от студентите теоретични знания в сферата на стратегическото управление и управление на риска;
  • задълбочаване на компетенциите им, адекватни към спецификата на процеса на взимане на решения в съвременната бизнес организация;
  • развиване на комуникационните им умения за взимане на решения в мултинационална екипна среда;
  • по-гъвкава и пълна адаптация на студентите към общия европейски пазар на труда чрез засилване на връзката между учебния процес и нуждите на реалната икономика.

Намерението на екипа е да кандидатства за удължаване на дейността на проекта с още две години.

Ръководители на проекта са доц. д-р Мария Нейчева и доц. д-р Евгения Николова.

Информация за проекта може да се намери на адрес http://erasmus-sbdr.bfu.bg и страницата на проекта във Facebook Erasmus IP bfu sbdr 2014.