БСУ стартира мащабен проект за връзката между образованието, професионалната реализация и бизнеса в Югоизточна България

Схема  BG051PO001-3.1.07 „АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА”

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

Пресконференция БСУБургаският свободен  университет започва мащабно изследване на професионалната реализацията на завършилите студенти през погледа на действителните потребности на работодателите в региона. Учебните програми и планове на всички специалности ще се актуализират и синхронизират в съответствие с  нуждите на пазара на труда, препоръките на бизнеса, резултатите от проучванията в регионалните стопански организации и институции.

Изследването е по проект„Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в Бургаския свободен университет“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема BG051PO001-3.1.07 АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА. Проектът се реализира от БСУ в партньорство с Община Бургас и Бургаската търговско-промишлена палата.

Ръководител на проекта е доц.д-р Евелина Динева, декан наПресконференция БСУ Центъра по хуманитарни науки. В  екипа участват: деканите и зам.-деканите;  ръководителят на Центъра за кариерно развитие; представители на БТПП и Община Бургас, преподаватели, служители, журналисти.

Според доц. Динева проектът е от изключителна важност за актуализиране и оптимизиране на учебния процес в съответствие с реалните нужди на работодателите, изследвани, анализирани и апробирани в академична среда. Ще бъдат проучени потребностите на пазара на труда от базисни знания  и нови компетентности за нуждите на икономическия и обществения живот. На основата на това проучване ще бъдат сключени споразумения с водещи фирми от региона за планиране и реализиране на съвместни действия за повишаване на практическата  приложимост на усвоените знания. Данните от изследването ще бъдат анализирани и разработени в доклад с конкретни изводи и насоки за подобряване методите на обучение, включване на бизнеса в образователния процес, организиране на конференция, семинарни занятия, посещения на студенти в реална работна среда. Ще се осъвременят методите и средствата на обучение, ще се включат водещи специалисти от практиката в учебния процес.  Ще бъде създаден Експертен съвет „Връзка: бизнес – образование” и  по този начин получените резултати от проекта ще се институализират и съблюдават при по-нататъшната организация на учебния процес, създаването на учебните планове и програми, планирането на основните дейности.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, и е в размер на 288 347,74 лв. Ще продължи до 31.12.2014 г.