Европейски стипендии и награди. Срок за кандидатстване - до 26 юни.

Stipendii BSU

Средствата за стипендиите и наградите са осигурени по проект „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати”, съфинансиран от Европейския социален фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”. 

І. Стипендии

1. Стипендиите са за добри резултати в обучението. Размерът им е 120 лв. месечно.

2. Кой може да кандидатства за стипендия: Всички студенти от редовно обучение, които са положили успешно всички изпити по учебен план и чийто среден успех от предходните два семестъра (за първокурсниците – от първия семестър) е не по-нисък от добър 4.00.

3. Как се изчислява средният успех: До 26 юни е срокът за кандидатстване за стипендии за зимния и за летния семестър на учебната 2010/2011г.

 • За зимния семестър средният успех е от първи и втори семестър на учебната 2009/2010 г. Студентът трябва да е положил успешно всички изпити по учебен план до началото на зимния семестър, т.е. изпитите от началото на следването си до лятната сесия на миналата учебна 2009-2010 година, включително.
 • За летния семестър средният успех е от втори семестър на учебната 2009/2010 г. и от първи на 2010/2011 г. Студентът трябва да е положил успешно всички изпити по учебен план до началото на летния семестър, т.е. изпитите от началото на следването си до зимната сесия на настоящата учебна 2010-2011 година, включително.
 • За студентите от първи курс средният успех е за първи семестър на уч. 2010/2011 г. Те имат право да кандидатстват за стипендия само за летния семестър.

4. Как и къде се подават документи.

 • Кандидатстването става онлайн в сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg/ до 26 юни, вкл.
 • Разпечатаният формуляр се подава в БСУ, стая 19 до 30 юни, вкл. Там можете да получите допълнителна информация и помощ при попълването на формулярите.
 • Ако кандидатствате за стипендия и за зимен, и за летен семестър, трябва да попълните в сайта на проекта и да подадете в стая 19 на БСУ, два формуляра  - по един за всеки от семестрите.  

5. Как и кога става класирането. Стипендии за зимния семестър ще получат 149 студенти, а за летния 144 студенти. Стипендиите ще бъдат разпределени пропорционално на броя на студентите във всяка специалност. В класирането ще участват студентите, подали формуляр в университета (БСУ, стая 19). То ще се извърши на 11 юли и ще бъде обявено на сайта на проекта и на сайта на БСУ.

6. Кога и как ще се изплащат стипендиите. Сумите ще се превеждат  след 25 юли по банкови карти, издадени лично на студента. Банковата карта може да бъде само от ТБ „Алианц България”. Студентите, които нямат банкова карта, могат да се обърнат към Банковия офис на ТБ „Алианц България” в БСУ (на партера).


ІІ. Награди 

1. Наградите се присъждат на студенти от професионалните направления: Администрация и управление, Икономика, Социални дейности, Обществени комуникации, Информатика и компютърни науки, Комуникационна и компютърна техника. Наградите са в размер на 200 лева за семестър. Тези студенти, освен за награди, могат да кандидатстват и за стипендии.

2. Кой може да кандидатства за награда: Всички студенти от редовно обучение в БСУ (с изключение на спец. Право), които са положили успешно всички изпити по учебен план и чийто среден успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00.

3. Как се изчислява средният успех: До 26 юни е срокът за кандидатстване за награди за зимния и за летния семестър на учебната 2010/2011г.

 • За зимния семестър средният успех е от втори семестър на учебната 2009/2010 г. Студентът трябва да е положил успешно всички изпити по учебен план до началото на зимния семестър, т.е. изпитите от началото на следването си до лятната сесия на миналата учебна 2009-2010 година, включително.
 • За летния семестър средният успех е от първи семестър на учебната 2010/2011 г. Студентът трябва да е положил успешно всички изпити по учебен план до началото на летния семестър, т.е. изпитите от началото на следването си до зимната сесия на настоящата учебна 2010-2011 година, включително.
 • За студентите от първи курс средният успех е за първи семестър на уч. 2010/2011 г. Те имат право да кандидатстват за награда само за летния семестър.

4. Как и къде се подават документи.

 • Кандидатстването става онлайн в сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg/ до 26 юни, вкл.
 • Разпечатаният формуляр се подава в БСУ, стая 19 до 30 юни, вкл. Там можете да получите допълнителна информация и помощ при попълването на формулярите.
 • Ако кандидатствате за награда и за зимен, и за летен семестър, трябва да попълните в сайта на проекта и да подадете в стая 19 на БСУ, два формуляра  - по един за всеки от семестрите.  
 • Кандидатите за награди вписват във формуляра вида на документа, удостоверяващ участието им в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности и го прилагат към формуляра при подаването му във висшето училище.

5. Как и кога става класирането. Награди за зимния семестър ще получат 61 студенти, а за летния 62 студенти. Наградите ще бъдат разпределени пропорционално на броя на студентите във всяка специалност. В класирането ще участват студентите, подали формуляр в университета (БСУ, стая 19). То ще се извърши на 11 юли и ще бъде обявено на сайта на проекта и на сайта на БСУ.

6. Кога и как ще се изплащат наградите. Сумите ще се превеждат  след 25 юли по банкови карти, издадени лично на студента. Банковата карта може да бъде само от ТБ „Алианц България”. Студентите, които нямат банкова карта, могат да се обърнат към Банковия офис на ТБ „Алианц България” в БСУ (на партера). 

Подробна информация за условията за кандидатстване и отговори на най-често задаваните въпроси търсете на сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg/.