Европейски стипендии. Кандидатстване – от 09.12 до 14.01.

Stipendii BSU

Средствата за стипендиите са осигурени по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Стипендиите са два вида:

1. Стипендии за успех могат да получат студентите в редовно обучение от всички специалности. Те са по 120 лв. месечно и се отпускат се за пет месеца.

2. Специални стипендии могат да получат студентите в редовно обучение от всички специалности. Те са в размер на 200 лева за семестър.

3. Кой може да кандидатства за стипендия за успех: Всички действащи студенти, редовно обучение, които са положили успешно всички изпити по учебен план и чийто среден успех от предходните два семестъра (първи и втори семестър на уч. 2012-13) е не по-нисък от добър 4.00.

 • Студентите от първи курс ще могат да кандидатстват за стипендии (за успех и специална) от следващия (летен) семестър въз основа на успеха от първи (зимен) семестър.
 • Студентите, които преди началото на семестъра, са завършили семестриално и чиято първа държавна изпитна сесия е приключила, не могат да кандидатстват за стипендии.

4. Кой може да кандидатства за специална стипендия: Всички действащи студенти, редовно обучение, които са положили успешно всички изпити по учебен план, чийто среден успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00 и които имат участие в научни, изследователски или практически разработки.

 • Разработката (участието) трябва да е от областта на изучаваната специалност и да е от  предходния или текущия семестър.
 • Студентите, които имат повече от една разработка, отговаряща на горното условие, могат да получат повече от една (до пет) стипендии на семестър.
 • Не се допуска кандидатстване с една и съща разработка за повече от една специална стипендия.

5. Как се изчислява средният успех

 • за стипендия за успех се вземат оценките от двата семестъра на уч.2012-2013 г.
 • за специална стипендия се вземат оценките от втори семестър на уч.2012-2013 г.

6. Как и къде се подават документи за стипендии.

 • Кандидатстването става онлайн в сайта на проекта eurostipendii.mon.bg/ до 14.01.2014 г.
 • За стипендия за успех и за специална стипендия се попълват отделни формуляри.
 • Разпечатаните формуляри се подават в БСУ, стая 19 до 17 януари 2014 г. вкл.
 • В стая 19 можете да получите информация и помощ при попълването на формулярите.
 • Кандидатите за специални стипендии представят и доказателство за участието си в научни, изследователски или практически разработки

7. Изисквания към доказателството за участие в научни, изследователски или практически разработки.

 • Може да бъде копие на разработката. Когато разработката е с голям обем, може да бъде копирана част от нея, като задължително копието съдържа първата и последната страница, така че да се виждат темата и имената на кандидатстващия.
 • При невъзможност да се представи копие, доказателството за участие може да бъде документ, издаден от университета (организацията), в която е направена разработката.
 • Удостоверяващ документ е всеки официално издаден документ от организация (орган), провеждащ олимпиади, национални състезания, прояви и др.
 • Студентите, които са участвали в разработки и прояви, организирани от БСУ, но нямат документ, могат да се обърнат към учебен отдел за допълнителна информация.

8. Как и кога става класирането. Стипендиите за успех ще бъдат разпределени пропорционално на броя на студентите във всяка специалност, а специалните стипендии – по центрове. В класирането ще участват студентите, подали формуляр в университета (БСУ, стая 19). То ще се извърши на 4 февруари и ще бъде обявено на сайта на проекта и на сайта на БСУ.

9. Кога и как ще се изплащат стипендиите и наградите. Сумите ще се превеждат  след 24 февруари по банкови карти, издадени лично на студента. Банковата карта може да бъде само от „Алианц Банк България”.Студентите, които нямат банкова карта, могат да се обърнат към Банковия офис на „Алианц Банк България” в БСУ (на партера).

Подробна информация за условията за кандидатстване и отговори на най-често задаваните въпроси търсете на сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg/.