Годишна научна сесия за представяне на резултатите от работата по научноизследователските проекти на БСУ

На 28.11.2012 г. от 14.00 часа в зала 208 ще се проведе Годишна научна сесия за представяне на резултатите от работата по научноизследователските проекти на БСУ за 2012 г.

Ще бъдат представени проекти по международни и национални програми - Програма DERri – Distributed Energy Resources Research Infrastructure, LLP KA3 ICT, Програма "Хора", 7-ма рамкова програма на ЕК за научни изследвания и технологично развитие, Програма на НАТО за безопасност на околната среда (ESP), , програма "Учене през целия живот" - секторни програми "Коменски", „Леонардо да Винчи”, "Еразъм", Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика", Фонд Научни изследвания на МОМН, вътрешноуниверситетски проекти.

Ще бъде представена изложба с публикациите по проектите - монографии, учебници, студии, статии.

Научният форум ще бъде излъчван онлайн и може да бъде наблюдаван ТУК!

Програма