„Годишник" на БСУ и ел. списание „Компютърни науки и комуникации” на ЦИТН - включени в базата за реферирани издания на НАЦИД

Периодичните издания  „Годишник на Бургаски свободен университет” издаван от БСУ и електронното списание „Компютърни науки и комуникации” издавано от ЦИТН на БСУ са включени в препоръчителната база за реферирани издания на Национален център за информация и документация.

Националният център за информация и документация - НАЦИД  е водеща институция в Националната информационна структура на Република България.

НАЦИД комплектува, съхранява, обработва и разпространява информация и документация за моделите за управление, структурата, контрола и ресурсното осигуряване на системите за народна просвета, висше образование и наука. Центърът поддържа информационни масиви, като изгражда и развива специализирани бази данни в областта на образованието, науката, технологиите и иновациите.

Българските научни публикации трябва да заемат достойно място в световната научна периодика. За целта е необходимо българските научни списания да станат част международните системи за рефериране, индексиране и оценяване.

За да бъдат част от Европейското изследователско пространство и за да участват успешно в световния научен обмен, българските учени и изследователи трябва да направят най-добрия избор къде да публикуват своите научни резултати. Поради тази причина НАЦИД поддържа база от данни на български научни издания, реферирани в бази данни на световноизвестни информационни центрове - http://mail.nacid.bg/newdesign/bg/index.php?id=8 .

Включването на „Годишник на Бургаски свободен университет” и на електронното списание „Компютърни науки и комуникации” издавано от ЦИТН на БСУ в базата данни на НАЦИД за реферирани издания е официално признание за достойното място, което тези издания заемат в общото семейство на научните издания в страната.