Готово е изданието от Студентското научно творчество 2013 г.

Сборникът с публикациите от прегледа на Студентското научно творчество 2013 г. е готов. Всички студенти от БСУ, които имат разработки, могат да получат екземпляри от Ивелина Матева, стая 213 на БСУ.

Студентите от другите ВУ могат да се обадят на тел. 056 900 590 – Ивелина Матева, за информация или да направят запитване на e-mail: imateva@bfu.bg