Национална конференция за семейството

Центърът по хуманитарни науки и

Лабораторията за психологична подкрепа и развитие към БСУ

Лаборатория за психологична подкрепа и развитие БСУ

организират

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СЕМЕЙСТВОТО

5-6  октомври 2013 г.

Конференцията се организира с цел да подобри качеството и интердисциплинарното сътрудничество в професионалната психо-социална подкрепа на българското семейство. Научните доклади и съобщения са разпределени в три тематични секции:

 • Социология на семейството
  (Тенденции в развитието на съвременното българско семейство и предизвикателствата пред социалната политика и професионалните практики.)
 • Подготовка за семеен живот и родителство
  (Подходи и образователни програми в българското училище и извън него)
 • Семейно консултиране и терапия
  (Популяризиране на семейното(двойковото) консултиране и терапия и интегриране на психотерапевтичните и психо-социалните услуги за семейството у нас – предизвикателства пред квалификацията на специалистите в тази област и организацията на тяхната работа)

 

В работата на всяка от секциите са поканени специалисти от различни области, които освен чрез научни съобщения могат да участват и в заключителната дискусия по всяко от тематичните направления.

Организационен комитет на конференцията:

Председател: проф. д-р Васил Янков – Ректор на БСУ

Членове:

1. проф. д-р Галя Христозова – зам.-ректор по НИД и МС на БСУ

2. доц. д-р Евелина Динева - Декан на ЦХН

3. доц. д-р Йонка Балтаджиева – ръководител на програмата „Социални дейности и консултиране“ към ЦХН на БСУ

4. доц. д-р Румен Бостанджиев, д.м. – ръководител на Лабораторията за психологична подкрепа и развитие към ЦХН на БСУ

Регистрация

Информация за участниците

Заявките за участие в конференцията можете да попълните на страницата на БСУ тук!! до 15.09.2013 г. Кратко резюме на доклада на български и на английски език да бъдат изпратено до 30.09.2013 г. на адрес (e-mail): family@bfu.bg

Потвърждение за участие ще получите до 3.10.2013 г. на посочен от Вас e-mail адрес.

 • Докладите ще се предават по време на конференцията на хартиен и на електронен носител на техническите секретари в съответната секция.
 • Докладите  ще бъдат отпечатани в сборник и изпратени на участниците.
 • Регистрацията на участниците ще се извърши в Бургаския свободен университет на 5.10.2013 г.  от 11.00 до 14.00 ч.
 • Откриване на конференцията – 14.00 ч. на 5.10.2013 г.
 • Работни езици: български, английски, руски.
 • Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор, е три.

Такса за правоучастие:

При индивидуално участие:

 • За един доклад - 60 лв., преведени по сметка на БСУ до 30.09.2013 г., или 70 лв. в деня на откриването на конференцията.
 • За всеки следващ доклад – по още 20 лева /80 лв. за два доклада при предварително плащане, 90 лв. – при плащане на място; 100 лева за три доклада при предварително плащане, 110 лв. при плащане на място/.

При съавторство:

 • Всеки съавтор на доклад заплаща такса в пълен размер. Ако присъства само 1 съавтор, се заплащат 70 лв. и се предоставя само 1 сборник. Ако присъстват двама съавтори – 140 лв.- и се предоставят два сборника. Ако съавторът не присъства – заплаща 20 лева за сборник.

Сметка за превеждане на таксите:

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

„АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД

IBAN: BG50BUIN78551080025816

BIC:   BUINBGSF

основание: участие в конференция на БСУ
Име на участника, институция, булстат на институцията

Ако сумата се преведе от институцията, моля на e-mail: family@bfu.bg да уведомите за кои участници е предназначена тя.

Фактурите ще се издават в деня на регистрацията.