Научна конференция с международно участие "Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи"

От 9 до 11 юни 2006 година в Бургаския свободен университет се проведе Юбилейна научна конференция с международно участие на тема: “Присъединяването на България към Европейския съюз – предизвикателства, проблеми, перспективи”.

Научният форум беше открит от зам.-ректора доц. д-р Галя Христозова. Приветствие към участниците поднесе Ректорът проф. д-р Петко Чобанов.

Официални гости на конференцията бяха: проф. Владимир Шимов – Ректор на Беларуския държавен икономически университет в Минск, Генералният консул на Република Турция в Бургас г-н Ахмет Юлкер, Почетният консул на Република Беларус г-н Атанас Попов.

Участваха над 250 академични преподаватели от всички университети в страната и чуждестранни партньори от:

Беларус – Беларуски държавен икономически университет в гр.Минск
Турция – Тракийския университет в Одрин, Мармара университет– Истанбул
Босфорски университет – Истанбул., Суелчук университет
Германия – Цвикау
САЩ – Университета “Уиламет”, щата Орегон
Румъния – университета в Орадеа – факултетет по икономика
Научните направления на конференцията бяха:

Право, администрация и политика
Финанси и счетоводна отчетност
Маркетинг и мениджмънт
Обществени комуникации и филологии
Социални дейности и педагогика
Техники и технологии
Природни науки, математика и информатика
Пленарни доклади изнесоха:

доц. д-р Момяна Гунева – “Реформата в наказателното право и процес и европейските стандарти”
проф. д-р Владимир Шимов – Белорусский государственный экономический университет - “Экономическое развитие Беларуси: от депресии к устойчивому развитию (опыт новейшей истории)”
Prof. Dr. sc. techn. Dr.- lng.habil. Christian - Andreas Schumann – University of Applied Sciences Zwickau, Germany –“ Approach to Market and Business Intelligence in the European Management and Knowledge Transfer Networks”
проф. дфн Иван Куцаров – ПУ “Паисий Хилендарски” - “Формално-семантични опозиции в системното описание на морфологията на българския език”