Нов договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” бе официално връчен на БСУ

Проект Уни-съвършенство БСУ

На 20 февруари 2013 г., Бургаският свободен университет беше сред поканените висши училища за официално връчване от Министърът на образованието, младежта и науката акад. Стефан Воденичаров на договорите по схема „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”. Договорът за предоставяне на безвъзмездна помощ е в рамките на приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Проектът "Уни-Съвършенство" - усъвършенстване на системите за управление и на процесите за вземане на решения в Бургаския свободен университет, BG051PO001-3.1.08-0017 цели чрез усъвършенстване на управленските системи да се подобри качеството на услугите в БСУ, касаещи обучението, НИД и дейности подпомагащи ефективността на основните процеси. Продължителността му е от 22 месеца, а общата стойност на безвъзмездната помощ е 344 886,83 лв.

Проектът цели въвеждане, надграждане или усъвършенстване на системите за: управление на качеството; администриране на процесите; информационно обслужване на учебната дейност, на НИД и др.; моделиране и автоматизиране на проследяване на развитието на образователния продукт; критерии, показатели, методи, модели и процедури за повишаване на качеството и ефективността на управленските решения в БСУ и резултатите от тях.

Целевата група на "първо ниво" са преподаватели (вкл. ръководство) и служители, които ще бъдат инструктирани и ще тестват проектните резултати. При завършване и приемане на определен резултат се предвижда включване на всички студенти от всички специалности, които ще се възползват от елетронизирането и автоматизирането и на справочните системи за учебния и научния процес и от системите за автоматизиране на документооборота в БСУ.