Обработени са формулярите за европейски стипендии и награди. Класиране - на 11.07.2011г.

Stipendii BSU

Всички формуляри за стипендии и награди в БСУ са обработени.

Проверете в сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg/ какъв е статусът на формулярите, които се подали. Ако статусът е:

Потвърден – означава, че отговаряте на условията и ще участвате в класирането. Потвърден все още не означава класиран. Класирането ще бъде направено на 11 юли. При потвърждаването на формулярите е направена и проверка на средния успех. Когато във формуляра средният успех е бил посочен неточно, е направена корекция.

Отказан – означава, че не отговаряте на условията и няма да участвате в класирането. Условията да участвате в класирането са:

  1. Формулярът да е подаден в БСУ на хартиен носител до 30 юни. Ако сте попълнили формуляр в сайта на проекта, но не сте го подали в БСУ, не може да участвате в класирането.
  2. Да сте студент в редовно обучение към семестъра, за който кандидтаствате. Ако сте студент в І-ви курс можете да кандидатствате само за летен семестър въз основа на успеха от зимния семестър.
  3. При кандидатстване за зимен (І-ви) семестър на учебната 2010-2011 г., да сте положили успешно всички изпити по учебен план до началото на зимния семестър, т.е. изпитите от началото на следването си до лятната сесия на миналата учебна 2009-2010 година, включително.
  4. При кандидатстване за летен (ІІ-ри) семестър на учебната 2010-2011 г., да сте положили успешно всички изпити по учебен план до началото на летния семестър, т.е. изпитите от началото на следването си до зимната сесия на настоящата учебна 2010-2011 година, включително.
  5. Средният успех за двата семестъра, предхождащи семестъра, за който кандидатствате за стипендия (за първокурсниците – от първия семестър)  да е не по-нисък от добър 4.00. Средният успех за семестъра, предхождащ семестъра, за който кандидатствате за награда да е не по-нисък от добър 4.00.
  6. За награда да е представен документ, удостоверяващ участието в научноизследователски и практически разработки.

Ако прецените, че при обработката на вашите формуляри е допусната техническа грешка или несъответствие, можете да сигнализиране до 8 юни, включително в Учебен отдел, както и в стая 19 в БСУ, тел. 900 449 и тел. 900 419.