Първите курсисти в дистанционно проведени курсове в БСУ получиха Удостоверения за допълнително обучение

Първите курсисти в дистанционно проведени курсове в БСУ получиха Удостоверения за допълнително обучение

Първите курсисти в дистанционно проведени курсове в БСУ получиха Удостоверения за допълнително обучение
На специално организирана церемония на 06 ноември 2014 в БСУ завършилите първите дистанционни курсове за външни потребители по: Обучение по математика в 3D  среда; Инструменти за ефективен офис мениджмънт и Развитие на умения за онлайн преподаване и обучение получиха своите Удостоверения за допълнително обучение.
Курсовете са организирани от Университетския център за дистанционно обучение при БСУ. Те са част от дейностите по проект № BG051PO001-4.3.04-003 „Университетски център за електронни форми  на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) – възможност за учене през целия живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Бургаският свободен университет работи по проекта от 2012 година и към настоящия момент функционира цялостна система за дистанционно обучение, базирана на средата Moodle.  В платформата изцяло са разработени и ситуирани дистанционните курсове по учебния план на магистърските програми и курсовете за допълнително обучение в дистанционна форма.
На желаещите да  осъвременят и повишат своите професионални компетенции и да придобият нови, да получат нова професионална квалификация, да овладеят нови знания и умения, Университетският център за дистанционно обучение предлага 25 курса за външни потребители. Създадените курсове са пряко насочени към усъвършенстване на професионални умения и усвояване на нови знания, развитие и квалификация за служители на фирми и организации и повишаване на квалификацията на безработни.
Към настоящия момент продължава в дистанционна форма обучението в курса по Поведенческа (бихевиористична) икономика и в курса „Криминалистика. Версията като метод при разследването“.
Университетският център за дистанционно обучение и услуги при БСУ набира желаещи за стартиране на Тренинг по мениджърска реторика, водене на дискусии, преговори и общуване с персонала.
 

IMG_3673.jpg
IMG_3682.jpg