Представяне на нов проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Схема  BG051PO001-3.1.07 „АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА”

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

На 25 юли (четвъртък) от 11 часа в Бургаския свободен университет, КЗ 2, ще бъде представен проект „Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в Бургаския свободен университет“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема BG051PO001-3.1.07 АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА.

Проектът се реализира от БСУ в партньорство с Община Бургас и Бургаската търговско-промишлена палата.

Целта на проекта е: Подобряване на пряката връзка между образованието и пазара на труда чрез  актуализиране и привеждане на учебните програми и планове на специалностите в отделните структурни звена (центровете) в БСУ  в унисон с новите реални потребности  на пазара на труда, както и чрез планиране и реализиране на съвместни дейности.

Ще бъдат проучени мненията на работодатели от Бургаска област по отношение на потребностите на пазара на труда от базисни знания  и нови компетентности за нуждите на икономическия и обществения живот. На базата на това проучване ще бъдат актуализирани съществуващите учебни програми или ще бъдат създадени нови. Те ще бъдат апробирани в академична среда с помощта и на представители на бизнеса. Ще бъдат сключени споразумения с водещи фирми от региона за планиране и реализиране на съвместни действия за повишаване на практическата  приложимост на усвоените знания.

Работата по проекта започна на 27.06.2013 г. и ще продължи до 31.12.2014 г.

Безвъзмездното финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, е в размер на 288 347,74 лв.