Прием за магистърска програма по "Публична администрация" за държавни служители

Центърът по юридически науки при Бургаски свободен университет обявява прием за магистърска програма по "Публична администрация" за служители от държавната администрация, завършили успешно трите специализации, организирани от Министерството на държавната администрация и административната реформа.

 

Приравнителният модул за магистърска степен по публична администрация в БСУ включва три задължителни дисциплини:

  1. Публична администрация
  2. Конституционно право
  3. Правен режим на държавната служба.

Обучението завършва със защита на дипломна работа.

 

Документи за записване:

  1. Копия на удостоверенията за трите специализации, организирани от МДААР;
  2. Копие на диплома за висше образование;
  3. Заявление за записванев магистърска програма (за завършилите трите модула в БСУ);
  4. Формуляр за записване и студентска книжка (за завършилите трите модула в други ВУ);
  5. Две снимки – паспортен формат.

 

Срок за записване – 25.10.2009г.

Такса за обучение за приравнителния модул – 400 лв.

 

Очни занятия за приравнителния модул – м. ноември 2009г.

Изпити – м. декември 2009г.

Такса за дипломна работа – 850 лв.

Разработка и консултации за дипломна работа – м. януари- м. март 2010г.

Защита на дипломна работа – м. април 2010г.