Проект „Методика за изследване интеграционните очаквания на имигрантите и възприемането им от българското общество”

Центърът по икономически и управленски науки към Бургаски свободен университет започва работа по изпълнение на Проект на тема: Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите,  граждани на трети държави (ГТД) и възприемането им от българското общество”.

Проектът е в изпълнение на договор с регистрационен номер BG EIF 2011/01-04.04 по схема EIF 2011/01 "Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи  на политика за интеграция на имигранти в ЕС”и допълнително укрепване на капацитета за реализация на тези дейности“, финансиран от Европейски фонд за интеграция на граждани от трети страни.

Проектната идея предвижда разработване и тестване на методиката сред имигранти от трети страни, местното население и ангажираните с имиграционния феномен институции на територията на област Бургас. Ръководител на екипа за управление и организация на Проекта е доц. д-р Галина Куртева. Като експерти в работата на проекта са включени проф. д-р Николай Колев, гл.ас. д-р Атанас Луизов, гл.ас. д-р Вяра Славянска, гл.ас. Деян Лазаров и гл.ас. Павлина Димитрова.

Екипът за управление и организация на изпълнението на Проекта ще проведе пресконференция за представяне целите на проекта пред институциите, медиите и обществеността на 16 април 2013 г. от 11 часа в Конферентен център № 2 в сградата на Бургаски свободен университет.