Програмна акредитация с максимален срок получиха специалностите от направление “Обществени комуникации и информационни науки”

Специалностите от професионално направление Обществени комуникации и информационни науки - “Връзки с обществеността” и “Журналистика” получиха програмна акредитация от Националната агенция по оценяване и акредитация.

Националната агенция за оценяване и акредитация е държавният орган, който признава правото на висшите училища да дават висше образование чрез оценяване на качеството на предлаганото от тях обучение.

Както институционалната акредитация, дадена на БСУ през месец май тази година, така и акредитацията на специалностите от направлението е за максималният срок, предвиден от Закона за висшето образование и е присъдена за високо и съпоставимо с европейските стандарти качество на учебните планове, програми и методи на преподаване, за високата квалификация на преподавателския състав, за постиженията на преподавателите и студентите в научните и приложни изследвания, за осигурените отлични условия на материалната и технологична учебна среда.

Специалностите “Връзки с обществеността” и “Журналистика” са най-новите специалности в Бургаския свободен университет и следват съвременния модел на образование, водещ до широка хуманитарна, обществено-политическа и специализирана подготовка и реализация при свободна и нарастваща професионална конкуренция.

Акредитацията им е резултат от вложения труд и творческата енергия както на преподавателите, така и на студентите от Центъра по хуманитарни науки.

Академичното ръководство поздравява всички преподаватели и студенти от Центъра по хуманитарни науки и им пожелава да работят със самочувствието и всеотдайността на успяващи хора!