„ПСИХОЛОГИЯ” – най-новата акредитирана от НАОА специалност в БСУ

На 19 юни 2013 г. Националната агенция за оценяване и акредитация акредитира и с това легитимира обучение в професионално направление „Психология” в Бургаския свободен университет. Обявява се прием на студенти по това направление за учебната 2013 – 2014 г.

Завършилите специалност „Психология” се реализират професионално в предприятията, учрежденията и организациите в звената за психологическо подпомагане и консултиране. Те могат да работят като  психолог в образователната система, в здравни и болнични заведения, в службите за психологическо консултиране, в подразделенията на МВР и МО, в неправителствени организации, в управлението и държавната администрация, в съдебната система.

Обучението в професионално направление “Психология” в Центъра по хуманитарни науки към Бургаския свободен университет е реализация на възприетата от Университета отговорност да участва в започналите обществени реформи, като бъде носител на новите идеи и тенденции в образованието.